Kraj Vysočina má hotový Plán pro sucho

27. 12. 2022 Kraj Vysočina Životní prostředí

Do Vánoc odeslal Kraj Vysočina ke schválení na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství nově zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Plán pro sucho).

Kraj Vysočina

„Kromě ze zákona povinných údajů, jako jsou informace o aktuálním stavu významných vodních zdrojů včetně záložních, seznamů uživatelů vody významných pro dané území nebo popisu rizika sucha, priorit zásobování a návrhů postupů pro zvládání sucha, obsahuje vysočinský plán i speciální nepovinnou vrstvu, která byla vytvořena díky informacím o dopadech sucha na zásobování pitnou vodou od téměř tří stovek obcí. Ty s krajem proaktivně sdílely informace o aktuálních přijatých opatřeních, o problémech, které řešily v minulosti nebo řeší nyní, a to nejen s množstvím, ale i s kvalitou vody,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek s tím, že tuto část bude kraj průběžně doplňovat a aktualizovat, tak aby měl stále dostatek informací přímo z terénu.

Práce na krajském Plánu pro sucho trvaly více než rok a Kraj Vysočina za jeho pořízení zaplatí přes 2 miliony korun. Větší část nákladů na pořízení plánu ve výši přibližně dvou třetin bude kryta z dotací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Povinnost zpracování Plánu pro sucho byla stanovena přímo vodním zákonem. Plán pro sucho je zpracován jako webová aplikace a obsahuje jak veřejnou, tak neveřejnou část. Nově vzniklá webová aplikace je propojená s řadou databází a dalšími zdroji průběžně aktualizovaných informací poskytovaných např. jednotlivými státními podniky Povodí. Mapa je interaktivní a veřejná část Plánu pro sucho bude po schválení zveřejněna na webových stránkách Kraje Vysočina.

Díky vypočteným a v plánu stanoveným tzv. místním směrodatným limitům upozorňuje mapa formou barevného semaforu na stav sucha v jednotlivých částech kraje. Plán nabízí prostředky a opatření ke snížení dopadů sucha, odkazy na řešení nouzového zásobování vodou i postupy pro případ vyhlášení krizového stavu. „Aplikace bude přínosem i pro konkrétní obce, které zde najdou možné přístupy k řešení mimořádných událostí – jak z dlouhodobého pohledu, tak operativně. Bude zde možné i sledovat, jaká opatření obec přijala u podobných problémů v minulosti a jaký to mělo efekt,“ popsal jednu z praktických výhod hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Obce nemají zákonnou povinnost o konkrétních opatřeních, která v souvislosti se suchem přijímají, informovat nadřízené vodoprávní úřady včetně krajského úřadu. Tyto informace jsou ovšem pro kraj důležité jak pro rozhodování o opatřeních v období sucha, tak při plánování dlouhodobých opatření pro zajištění stabilní dodávky pitné vody ve všech částech kraje, jako například ve Studii propojování vodárenských soustav zpracovávané ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Plán pro sucho nechal Kraj Vysočina vyhotovit pouze v elektronické podobě a bude ho možné na krajské úrovni aktualizovat. Pověření pracovníci úřadu budou moci sami doplňovat informace, které budou v čase považovat za důležité pro své rychlé rozhodování. V tomto směru může být vysočinské zpracování Plánu pro sucho formou webové aplikace inspirativní i pro jiné regiony.

Pořízení Plánu pro sucho je dalším krokem k naplnění Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina, která definovala připravenost na efektivní boj se suchem a klimatickou změnou, stejně jako zachování dostatku a vysoké jakosti vody a její ochranu jako své priority.