Středočeští krajští radní projednali 10 žádostí o dotaci za více než 6 milionů korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy pro

6. 1. 2023 Středočeský kraj Regiony

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům ke schválení celkem 10 žádostí o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů.

Středočeský kraj

Mezi žadatele se rozdělí více než 6,1 milionů korun, přičemž se jedná zejména o projekty týkající se vodovodní a kanalizační infrastruktury či oblasti školství. „Dotace jsou v současné době poskytovány na projektovou přípravu. Našim cílem je, aby obce a města měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky z budoucích dotačních titulů,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Nejvyšší dotace, a to 2 352 000 Kč, by měla putovat na projektovou dokumentaci svazkové školy Chýně-Hostivice. Celkem 540 000 Kč v případě kladného stanoviska zastupitelů je pak určeno na technickou studii nové základní školy Bezručova v Mělníku. Celkem 500 000 Kč by pak měl získat Svazek obcí Region Jih, a to na projektovou dokumentaci k navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť (přivaděč, vodojem, opatření). Obec Seletice žádá o stejnou částku na projekt decentrálního systému čistírny odpadních vod. Svazek obcí – JEKOZ přichází s projektem navýšení kapacity skupinového vodovodu (500 000 Kč). Obec Tetín žádá taktéž o půl milionů korun (projektová dokumentace k navýšení kapacity čističky odpadních vod). Obec Hudčice požaduje dotaci na projektovou přípravu splaškové kanalizace a ČOV (500 000 Kč). Na projektovou přípravu projektu rozšíření vodovodu žádá také obec Chudíř (371 000 Kč) a Kobylnice (262 000 Kč). V neposlední řadě se počítá s částkou přesahující 160 000 Kč pro projekt nového zdroje pitné vody v obci Jestřábí Lhota.