MP/01/2023 – Poplatek z pobytu – Pobyt cizinců ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče

10. 1. 2023 MF ČR Legislativa

Dotaz: Vztahuje se ust. § 3a odst. 2 písm. b) zákona o místních poplatcích, dle kterého předmětem poplatku není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí, i na cizince?

Odpověď

Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie, Švýcarska, případně států, s nimiž má Česká republika uzavřeny dvoustranné smlouvy, mohou zdravotní služby v České republice čerpat ve dvou režimech. Buď jako samoplátci s tím, že následně žádají náhradu vynaložených nákladů po své domovské zdravotní pojišťovně na základě vnitrostátní úpravy (příp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči), nebo jako osoby, kterým takovou léčbu dopředu odsouhlasila jejich domovská zdravotní pojišťovna v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. 4. 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „nařízení č. 883/2004“).

V případě, že cizinci přijedou do České republiky jako samoplátci a teprve následně požádají svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů za poskytnuté zdravotní služby, nejedná se z pohledu českých právních předpisů o hrazenou zdravotní službu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a jejich pobyt bude předmětem poplatku pobytu podle ust. § 3a odst. 1 zákona o místních poplatcích (samozřejmě za předpokladu, že se bude jednat o úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu).

Jiná situace však nastane v případě, že mají cizinci léčbu dopředu odsouhlasenou domovskou zdravotní pojišťovnou v režimu nařízení č. 883/2004. Na základě čl. 20 uvedeného nařízení je cizincům zdravotní péče poskytována podle zdejších právních předpisů jako by se jednalo o tuzemské pojištěnce. Náklady na péči hradí na základě formuláře S2 vystaveného zahraniční zdravotní pojišťovnou v první fázi česká zdravotní pojišťovna a následně je zahraniční zdravotní pojišťovně přeúčtovává. V tomto případě se tedy skutečně jedná o “pobyt (který je) hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění“ ve smyslu ust. § 3a odst. 2 písm. b) zákona o místních poplatcích a pobyt těchto cizinců nebude předmětem poplatku z pobytu.