MP/02/2023 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – Zpoplatnění trvalého parkovacího místa po uplynutí doby platnosti povolení

10. 1. 2023 MF ČR Legislativa

Dotaz: Podléhá zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství vyhrazení trvalého parkovacího místa po uplynutí doby platnosti povolení, vydaného silničním správním úřadem?

Předpokladem pro užívání veřejného prostranství dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je existence vyhrazeného trvalého parkovacího místa. To zahrnuje vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu a prostorové vymezení konkrétní části veřejného prostranství, která bude k uvedenému účelu zabrána.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vyhrazením trvalého parkovacího místa obsahuje kromě specifikace osoby, které úřad zvláštní užívání povoluje a místa na komunikaci, kde se zvláštní užívání povoluje, také dobu, na kterou se povolení vydává. Jde tedy vždy o povolení vydané na dobu určitou, které vymezuje časovou platnost, odkdy dokdy bude užívání trvat. Pokud odůvodněnost zvláštního užívání přetrvává, je pro další období nezbytné nové posouzení a rozhodnutí ve věci.

K tomu, aby došlo k vyhrazení trvalého parkovacího místa, nepostačuje pouze vydání povolení silničním správním úřadem. Jak vyplývá ze samotného pojmu „vyhradit“, je současně nezbytné konkrétní místo v terénu označit, neboť pokud by k takovému vymínění prostoru nedošlo, ostatní uživatelé veřejného prostranství by o něm neměli povědomí, v důsledku čehož by ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství fakticky nedošlo. K vyhrazení trvalého parkovacího místa tak v materiálním smyslu dochází až osazením dopravního značení, a to buď pouze svislým (dopravní značkou), nebo i vodorovným (např. označení trvalého parkovacího místa pro invalidní osobu).

Z uvedeného je zřejmé, že k naplnění předmětu poplatku a vzniku poplatkové povinnosti musí být splněny obě podmínky, tj. vydání rozhodnutí s vymezením časového intervalu a označení konkrétního prostoru záboru. Jestliže jedna z těchto podmínek splněna není, například uplyne doba, na kterou bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo a do uplynutí této doby nebylo rozhodnuto o povolení trvalého parkovacího místa pro další období, pak samotná skutečnost, že značení nebylo odstraněno, a tedy existuje nesoulad mezi skutečným stavem a stavem právním, nemůže mít za následek vznik poplatkové povinnosti.