Vyšší daňové příjmy Libereckého kraje z loňského roku míří zejména na opravy silnic, posílení dotačního fondu a investice

12. 1. 2023 Liberecký kraj Regiony

Daňové příjmy pro Liberecký kraj za rok 2022 byly o téměř 803 milionů vyšší, než byl předpoklad. Disponibilní vyšší daňové příjmy kraje tedy jsou 397 milionů korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila záměr zapojit je do rozpočtu krajských resortů na letošní rok. Nejvíce financí, a to konkrétně 295 427 000 korun, půjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

Liberecký kraj

„Každý rok začínáme tímto rozpočtovým opatřením. Peníze z hospodářského výsledku minulého roku jsou určeny především na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství. Letos navyšujeme také dotační fond, a to o 34 milionů. Peníze na podporu sportu pak o bezmála 35 milionů na současných zhruba 62 milionů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Bývá pravidlem, že vždy koncem roku projednáváme rozpočet na následující období. Začátkem příslušného roku také jednáme o zapojení disponibilních vyšších daňových příjmů, které obvykle narůstají právě v jeho posledních měsících. Oslovil jsem proto jednotlivé krajské resorty s žádostí o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků, včetně podrobného zdůvodnění, na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2022 do rozpočtu kraje,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Požadavky resortů činily celkem 989,9 milionu korun. „Opět jako každý rok, a to s ohledem na priority kraje a v souladu se zásadou vyrovnanosti rozpočtu, jsme museli některé požadavky přehodnotit a snížit je, a to celkem o 592,9 milionu korun na odpovídající disponibilní zdroje ve výši 397 milionů,“ vysvětlil Miklík.

Do resortu dopravy míří celkem 295 427 000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na projekt napojení průmyslové zóny Jih v Liberci či na cyklodopravu.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 66 670 000 korun. Tyto prostředky využije například na opravy školských objektů, sportovní infrastrukturu či na podporu činnosti dětí a mládeže.

Celkem 48 400 000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to zejména na podporu obnovy památek, kulturní aktivity či investiční rozvoj zoologické zahrady.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 12 145 000 korun, které využije na podporu integrace národnostních menšin a cizinců, na opravu střechy v domově pro seniory v Rokytnici nad Jizerou nebo přípravu projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken v instituci Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 8 530 000 korun. Z nich může přispět například na studii proveditelnosti pro likvidaci staré ekologické zátěže v Jesenném nebo podpořit žádosti z dotačních programů na předcházení vzniku odpadů a retenci vody v krajině.

Resort hejtmana dostane 6 800 000 korun, které využije na nákup dopravních automobilů a stavby hasičských zbrojnic nebo na podporu jednotek požární ochrany obcí v regionu.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat 6 578 000 korunami, které využije na monitorování a regulaci energetických náročností budov Libereckého kraje.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova letos peníze z vyšších daňových příjmů – oproti roku loňskému – obdrží, a to konkrétně 4 650 000 korun. Použije je na program obnovy venkova a také na regionální inovační program.

Resort zdravotnictví získá 300 000 korun na podporu preventivních a léčebných projektů.

Přehled zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do jednotlivých resortů
  1. resort dopravy ve výši 295 427 000 korun
  2. resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 66 670 000 korun
  3. resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 48 400 000 korun
  4. resort sociálních věcí 12 145 000 korun
  5. resort životního prostředí a zemědělství ve výši 8 530 000 korun
  6. resort hejtmana ve výši 6 800 000 korun
  7. resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 6 578 000 korun
  8. resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova ve výši 4 650 000 korun
  9. resort zdravotnictví ve výši 300 000 korun