APSZ pomůže čtyřiceti obcím řešit sociální vyloučení, spustila nový projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování

27. 1. 2023 APSZ Sociální problematika

Agentura pro sociální začleňování v lednu odstartovala projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování podpořený z Operačního programu Zaměstnanost+. V jeho rámci poskytne odbornou podporu a poradenství čtyřiceti obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Cílem je dosáhnout zlepšení v oblastech, jako jsou bydlení, dluhy, zaměstnanost nebo bezpečnost. Součástí podpory bude také příprava výzkumů a analýz, které přinesou datové podklady pro plánovaná opatření.

Agentura pro sociální začleňování

„Díky projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování jsme se přiblížili k činnostem, které dlouhodobě chceme dělat a které od nás vyžadují i naši partneři v lokalitách. Agentura bude fungovat jako expertní podpora obcím k přímé práci v sociálně vyloučeném prostředí. Vzhledem ke svým zkušenostem a know-how může nabídnout odbornou a efektivní pomoc,“ uvedla Radka Vepřková, pověřená řízením Odboru pro sociální začleňování (Agentury) MMR.

Hlavní náplní projektu bude zavádění komplexních programů sociálního začleňování zaměřených na potřeby konkrétní obce. Bude podporovat meziresortní spolupráci aktérů sociálního začleňování na řešení vytipovaného tématu a propojování opatření v jednotlivých oblastech. Do nových územních celků se budeme snažit přenést dobrou praxi a nastavit funkční lokální partnerství. K pozitivní změně by mělo přispět také odborné poradenství založené na realizovaných výzkumech.

Projekt bude podporovat rozvoj kompetencí partnerů, aby vlastními silami plánovali a koordinovali sítě služeb pro sociální začleňování. V tomto budou moci využít konzultace a odborné analýzy Agentury. U nově přijatých partnerů zároveň předpokládáme vyšší míru podpory a metodického vedení při tvorbě strategických plánů.

„Projekt nám umožňuje poskytovat podporu v oblasti, ve které ji obec nejvíc potřebuje a nemůže ji získat z jiných zdrojů. Chceme podporovat i zmocňování našich partnerů, a umožnit jim kvalifikovat se v oblasti, ve které si dosud nejsou zcela jisti,“ uvedla Lucie Kopšo, věcná gestorka projektu.

Agentura plánuje podporu na dvacet čtyři měsíců a její rozsah dojedná zvlášť pro každou lokalitu v takzvaném Popisu spolupráce. Ten se bude opírat o požadavky územních celků s ohledem na dosavadní vývoj v lokalitě. Součástí projektu je také hodnocení, do jaké míry se podařilo dosáhnout hlavního cíle.

„Kritéria kvality stanovíme spolu s partnery na začátku realizace projektu podle potřeb a možností obce. U každé spolupracující obce, nebo svazku obcí budou definovány tematické oblasti pro spolupráci a ty budou podrobeny hodnocení dle identifikovaných kritérií, aby bylo možné provést srovnání zlepšení ve stanoveném období,“ doplnila Lucie Kopšo.

Projekt navazuje na výstupy projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, který Agentura realizovala v předchozích šesti letech. „Pozornost jsme mírně přesunuli na přenos zkušeností do nových lokalit, zvyšování kompetencí našich partnerů a efektivitu plánovaných opatření. Chceme se také více zaměřit na sledování konkrétních dopadů spolupráce,“ uzavřela Radka Vepřková.