Jsou stanovené cíle reálné?

9. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

Spotřeba energie z obnovených zdrojů v Evropě má v roce 2030 dosáhnout na úroveň ve výši 32 %. Podle aktuální zprávy Eurostatu podíl hrubé konečné spotřeby energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, dosáhl v roce 2021 hodnoty 21,8 %. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o pokles o 0,3 procentního bodu a je to vůbec první zaznamenaný pokles, výroba energie z obnovitelných zdrojů doposud stále rostla.

Podíváme-li se blíže na cíl Evropské unie, který je v současnosti stanoven pro rok 2030 směrnicí 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (32 %), je dosažený podíl 21,8 % registrovaný pro rok 2021 stále výrazně pod platným cílem. Členské země EU proto musí zintenzivnit své úsilí, aby zůstaly nad základní linií stanovenou v uvedeném nařízení, a aby splnily požadovanou trajektorii EU. To platí ještě více, vezmeme-li v úvahu, že v roce 2021 vydala Komise svůj návrh na změnu směrnice o obnovitelných zdrojích energie, kde si klade za cíl zvýšit tento cíl na 40 %. Navíc je zde plán REPowerEU z loňského roku, když v reakci na tíživou situaci a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruským vpádem na Ukrajinu předložila Evropská komise tento plán, jak dosáhnout úspor energie, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Plán se opírá se o finanční a právní opatření vedoucí k vybudování nové energetické infrastruktury a systému, které Evropa potřebuje. V rámci tohoto dokumentu se stanovený cíl podílu vyrobené energie z obnovitelných zdrojů zvýšil na 45 %.

Nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů má stále Švédsko

Podle Eurostatu v roce 2021 mělo zdaleka nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů (v EU) na své hrubé konečné spotřebě energie Švédsko (62,6 %, spoléhající se převážně na směs biomasy, vody, větru, tepelných čerpadel a kapalných biopaliv). Následují Finsko (43,1 %) a Lotyšsko (42,1 %), obě země využívají převážně biomasu a vodní elektrárny, Estonsko (37,6 %, spoléhajícím se převážně na biomasu a vítr), Rakousko (36,4 %, převážně vodní a biomasou) a Dánsko (34,7 %, převážně biomasa a vítr).

Graf 1. Celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU, 2021 (v % podle zemí)
Graf 1. Celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU, 2021 (v % podle zemí)
Zdroj: Eurostat

Více než polovina členských států EU je pod průměrem EU. Celkem 15 z 27 členů EU vykázalo v roce 2021 podíly pod průměrem EU (Belgie, Bulharsko, Česko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko , Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko a Slovensko). Nejnižší podíly obnovitelných zdrojů byly zaznamenány v Lucembursku (11,7 %), Maltě (12,2 %), Nizozemsku (12,3 %), Irsku (12,5 %) a Belgii (13,0 %).

-as-