Místo lesa pálení čarodějnic

9. 2. 2023 ČIŽP Životní prostředí

Obec Souňov vlastní lesní pozemky, které místo řádného hospodaření využívala neoprávněně jako místo pro pálení čarodějnic, skládku bioodpadu a ukládání výkopové zeminy. Protože obec i přes upozornění svůj přístup nezměnila a naopak přes uložená opatření k nápravě ještě rozšiřovala plochu záboru jednoho z lesních pozemků, uložila jí Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 2,5 milionu korun, která nabyla po odvolání právní moc v prosinci roku 2022.

Česká inspekce životního prostředí

Už roku 2015 uložila inspekce obci příkaz, aby zalesnila holinu starší dvou let na ploše 0,11 ha, jak nařizuje zákon, vhodným reprodukčním materiálem lesních dřevin. Současně bylo nařízeno i odstranění nebezpečného odpadu a asanaci skládky o rozloze 144 metrů čtverečních na lesním pozemku v katastrálním území obce Souňov a samozřejmě rovněž zalesnění tohoto místa vhodnými dřevinami. „Včasným neprovedením zalesnění je odsouvána doba, kdy nový les začne plnit všechny funkce lesa, např. meliorační, půdoochrannou, hydrickou a rekreační“, uvedl k tomuto případu ředitel Oblastního inspektorátu v Praze Václav Beroušek a dále dodal: „V místě se navíc jedná o zavážení rokle, která tvoří unikátní ekosystém v jinak obecně rovinatém terénu Čáslavska. Mikroklima takového přirozeného údolí je obecně vlhčí, chladnější a stinnější než na okolních otevřených nebo rovinatých plochách, čímž poskytuje podmínky pro vývoj odlišné biodiverzity. Slouží tak i k ochlazování okolní krajiny. Vedle výše zmíněného je terénní deprese přirozeným biokoridorem pro migraci a úkryt živočichů. V bližším okolí obce Souňov tvoří lesní pozemky pouze menší a nesouvislé území, čímž je zvyšován význam popsaného přirozeného biokoridoru. Odlesněním a zarovnáním údolí s okolním terénem došlo k významné změně těchto ekosystémových služeb.“

Obec užívala části lesních pozemků jako skládku a i přes uložená nápravná opatření ji v průběhu dalších let rozšířila na celkových 0,28 ha. V rámci kontrolní činnosti inspekce a následného přestupkového řízení obec nijak nejevila snahu nastalou situaci řešit, navíc se jednalo o opakované porušení zákona o lesích, což inspekce zhodnotila jako závažné provinění, a proto sáhla po výše uvedeném trestu.