Udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství a dezinformace

17. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

Často se hovoří o udržitelném rozvoji společnosti, ale zapomíná se, že jde o tři pilíře – soulad hospodářského rozvoje, sociálního pokroku a zachování plnohodnotného životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Z pohledu ekonomiky je hlavní snahou vytvářet kvalitnější produkty bez nadměrného konzumu, a v oblasti sociální jde o podporu komunitního života v sociálním státě s optimální péčí o občana.

Udržitelný rozvoj je tedy postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři, jimž by měl být věnován stejný podíl. V současné době se chybně spojuje udržitelný rozvoji pouze s environmentálním pilířem. Zároveň jak environmentální, tak sociální pilíř bohužel dosud zůstávají upozaděny kvůli hospodářskému rozvoji.

Pilíře udržitelného rozvoje
Pilíře udržitelného rozvoje

Integrální součástí udržitelného rozvoje je dokonalé oběhové hospodářství (cirkulární ekonomika), což je obor, který se zabývá způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce. Klíčové je, aby používané materiály byly navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. První operuje s látkami organického původu, které jsou snadno odbouratelné, a mohou se vracet zpět do biosféry. Druhý operuje se syntetickými látkami, jež by měly být do produktů vkládány tak, aby bylo možné je z nich následně extrahovat a opět použít, a nebylo tak nikdy nutné je do biosféry navracet. Svoji roli zde mohou sehrát také obce a města.

Žádný cyklus nemůže být plně stoprocentní, a tak při prosazování zásad oběhového hospodářství pochopitelně dochází k názorovým střetům, které pramení v rozdílných ekonomických zájmů. A tak se dostáváme k dezinformacím, které hrají prim nejen v politice, ale pronikly již i do ekonomických témat. Nepravdivé a záměrně zkreslené zprávy (fakenews) jsou velkou hrozbou i pro téma cirkulární ekonomiky. Ta hraje klíčovou roli v rámci zelené transformace a dekarbonizace průmyslu v EU. Typickou dezinformací je tvrzení, že cirkulární principy jsou o utahování opasků bez reálného ekonomického přínosu, které navíc povedou ke snižování kvality výrobků. Další mylnou informací je, že cirkulární ekonomika ohrožuje mezinárodní obchod, vede k nové podobě socialismu nebo může evropské hospodářství dovézt do další energetické krize. Proč tyto dezinformace aktuálně vznikají, jaká jsou naopak fakta o přínosech cirkulární ekonomiky a jak tomu čelit? Jedinou cestou je vzdělávání a šíření osvěty. Pokud budeme naslouchat dezinformacím namísto faktům o prokázaných přínosech cirkulární ekonomiky, pak se současné problémy budou pouze prohlubovat. Např. v lednu letošního roku vznikla Cirkulární akademie jako první komplexní vzdělávací centrum k tématu oběhového hospodaření a udržitelnosti. Zakladatelem je konzultační společnost CIRA Advisory.

Evropská cirkulární města a regiony

Podle strategie EU pro biohospodářství by se měla stát města hlavními centry oběhového biohospodářství. Pro města a regiony je v rámci nového evropského akčního plánu oběhového hospodářství aktuálně otevřená výzva „Iniciativy nových evropských cirkulárních měst a regionů“ (CCRI), která si klade za cíl podporovat zelenou transformaci Evropy posílením cirkulace na místní a regionální úrovni. Za účelem budování kapacity a podpory hospodářského růstu se snaží zvýšit spolupráci a sdílení znalostí mezi městy a regiony EU. Iniciativa má nyní otevřenou výzvu pro pilotní a partnerská města a regiony. Tato iniciativa kombinuje technickou a finanční podporu, poskytuje komplexní podporu po celý životní cyklus iniciativ městské a regionální cirkulární ekonomiky. CCRI si klade za cíl sdílet opakovatelné a osvědčené postupy, které městům a regionům pomohou najít konkrétní cirkulární systémová řešení, která vyhovují jejich vlastním potřebám. Cílem výzvy je vybrat skupinu 10 pilotních měst, regionů nebo územních klastrů, které budou těžit ze čtyřletého sdílení znalostí a technické podpory, aby urychlily provádění své oběhové politiky. Kromě toho může 20 dalších měst, regionů a územních klastrů spolupracovat s pilotní skupinou a zapojit se do procesu učení mnoha zúčastněných stran. Smluvním partnerem v nové evropské iniciativě oběhových měst a regionů je síť „Evropská síť regionů pro výzkum a inovace“ (ERRIN). Pro přihlášení do výzvy jsou způsobilá města, regiony a územní seskupení, která kombinují veřejné a soukromé subjekty.

Proč je tato příležitost jedinečná? Je zde možná podpora mezinárodního týmu pro urychlení implementace cirkulární ekonomiky ve městě či regionu v letech 2022–2025. Zapojení přinese podporu efektivních způsobů, jak proměnit oběhové hospodářství v každodenní realitu pro občany, zaměstnavatele, soukromé společnosti, průmyslová odvětví a poskytovatele veřejných služeb ve městě/regionu. Dochází ke sdílení znalostí a poznatků z jiných měst a regionů, včetně seznámení se s veřejnými i soukromými subjekty a k zapojení do přechodu na oběhové hospodářství v Evropě. V neposlední řadě dojde k získání informací o možnostech financování z projektu Horizont Evropa. Přihlášení do výzvy je možné do 29. dubna na adrese ec.europa.eu/eusurvey/runner/ccricall.

Zapojení se do sítě měst a regionů HOOP

Síť HOOP byla spuštěna s cílem usnadnit výměnu znalostí a vzájemné učení mezi městy a regiony, které jsou ochotny získávat cenné zdroje z městského biologického odpadu a odpadních vod. HOOP si klade za cíl být katalyzátorem, poskytovat projektovou rozvojovou pomoc městům a regionům a vytvářet jedinečnou městskou či regionální síť věnovanou městské cirkulární bioekonomice. Síť měst a regionů HOOP je otevřena organizacím, které plánují nebo provozují nakládání s komunálními odpady nebo čištění odpadních vod. Aktuálně je zapojeno 30 členů z 12 různých zemí, včetně 18 měst a 12 regionů.

HOOP nabízí zapojení se do těchto plánovaných aktivit:

  • HOOP obědové rozhovory: měsíční třicetiminutové online výměny názorů o městské cirkulární bioekonomii za účasti odborníka z týmu HOOP, který bude sdílet informace a praktická řešení se členy sítě HOOP Network.
  • Program výměny znalostí: města a regiony budou vyzvány, aby se účastnily různých aktivit, jako jsou pracovní skupiny a studijní návštěvy, což umožní spojení s místními odborníky na odpady a partnery HOOP, členové tak získají informace o osvědčených postupech z první ruky.
  • Značka cirkulace: systém kruhového hodnocení, který má sloužit jako základní linie pro investiční projekty na výrobu městského bioodpadu a produktů na bázi odpadních vod.
  • Urban Circular Bioeconomy Hub (UCBH): online platforma na podporu výměny znalostí ve městech a regionech po celé Evropě. Hub bude také místem, kde se členové mohou spojit s ostatními městy a regiony, které jsou součástí sítě.
  • Virtuální akademie: online prostor poskytující městům a regionům přístup ke zdrojům a interaktivním službám souvisejícím s městskou bioekonomikou.

Zapojení do sítě a čas strávený sledováním projektových aktivit závisí na potřebě a vůli každého člena. HOOP bude zvát členy sítě k účasti na projektových akcích, studijních návštěvách a workshopech. Členství je bezplatné a díky finančním prostředkům EU se proplácí i cestovní náklady.

Blíže viz www.hoopproject.eu.

Antonín Eliáš