Krajská rada se poprvé po komunálních volbách setkala se starosty měst a obcí Pardubického kraje

15. 2. 2023 Pardubický kraj Regiony

Radní Pardubického kraje se v pondělí odpoledne v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích setkali se starosty měst a obcí okresů Pardubice a Chrudim. V rámci setkání zazněly aktuální informace týkající se jednotlivých oblastí od dopravy přes školství, zdravotnictví až po rozvoj venkova. Velký důraz byl kladen také na problematiku digitální technické mapy či Integrovaného regionálního operačního programu a národních dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na setkání zastupoval náměstek ministra Radim Sršeň.

Pardubický kraj

„Hlavním cílem zavedení digitální technické mapy je podpora územního a stavebního řízení a lepší koordinace stavebních prací. Využití je jak ve stavebním řízení a územním plánování, ale také při projekční a investiční přípravě staveb, správě majetku či rozvoji infrastruktury včetně vysokorychlostních sítí. Jedná se v zásadě o opravdovou revoluci, na kterou je samozřejmě nutné se velmi intenzivně připravovat, a to až do úrovně měst a obcí, což se bohužel ne ve všech případech děje. Proto jsme chtěli starosty seznámit jednak s tím, co činí kraj jako takový, ale co by měly postupně dělat obec, jaké mají povinnosti a možnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že systém by měl být zprovozněn 1. července 2023. V Senátu je však nyní pozměňovací návrh na posun ostrého provozu na 1. červenec 2024.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš informoval starosty o plánu oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd, ale také s projekty na modernizaci silnic s příspěvkem Integrovaného regionálního operačního programu. „V rámci modernizací silnic máme v rámci letošního roku připraveno k realizaci 10 projektů v celkové výši 1,153 miliard korun a zároveň máme připraven dlouhý zásobník projektů s postupnou realizací v rámci celého programového období až do roku 2027,“ řekl náměstek Kortyš.

V rámci informačního bloku náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové byli starostové informování jednak o investičních akcích kraje Nemocnice Pardubického kraje, ale také o dotačních programech v oblasti zdravotnictví, které mají vazbu na samotné obce. „Prvním dotačním programem je podpora rozšíření sítě dostupných automatických externích defibrilátorů v našem kraji. Ty by měly být umístěné na dobře přístupném místě tak, aby je v případě nutnosti bylo možné co nejrychleji použít. Novinkou pro rok 2023 je dotační titul na školení First responderů, kdy bude obcím nabídnuta možnost zaškolení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů k rychlému zásahu v život ohrožujících situacích. Tento dotační program doplní síť držitelů AED, ale také těch, které ho nemají a budou chtít své hasiče k těmto účelům proškolit,“ uvedla Michaela Matoušková.

O oblasti investic, kultury a památkové péče hovořil na setkání se starosty náměstek Roman Línek. Ten zmínil především aktuální investiční aktivitu kraje. „V loňském roce bylo dokončeno 22 staveb v částce přesahující 2,1 miliardy korun. Ve fázi výstavby je pak 24 staveb v částce přesahující 3,5 miliardy korun. Mezi ně patří mimo jiné výstavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici,“ sdělil Roman Línek, který starosty také seznámil se strukturou dotačních programů v oblasti kultury.

O krajských dotačních programech v oblasti sportu a cestovního ruchu pak hovořil radní Alexandr Krejčíř. „V roce 2022 bylo přijato v námi vyhlašovaných dotačních programech 496 žádostí v požadované výši přes 30 milionů korun. K podpoře bylo doporučeno 346 žádostí v celkové výši 14,7 milionů korun,“ řekl Krejčíř.

Radní pro oblast školství Josef Kozel připomněl mimo investic do krajského školství také zapojení kraje do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. „Cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Ve školním roce 2022/2023 je do projektu zapojeno 75 škol a školských zařízení. Pomoc je určena dětem ve věku 3–15 let a počítá se s podporou 650 dětí,“ sdělil radní Kozel.

Jednou z priorit krajské samosprávy je dostupnost služeb na venkově. „V roce 2022 jsme podpořili provoz více než stovky vesnických prodejen částkou zhruba sedmi milionů korun. K tomu je potřeba přičíst také program Ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 21+, který je druhým ze zdrojů pro financování provozu venkovských prodejen,“ řekl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola informoval starosty o transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním. „Do procesu transformace jsme zapojili všechny příspěvkové organizace, které poskytují pobytové služby osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Od roku 2009 jsme postupně zajistili komunitní bydlení pro 555 osob z celkového počtu 800 klientů. To znamená, že lidé místo v ústavu žijí v běžných bytech nebo rodinných domech. Opustili jsme tak hrad Rychmburk, zámek v Bystrém, klášter ve Slatiňanech a Svitavách. Připravujeme investiční projekty na postupné dokončení transformace z ústavní formy do komunitního bydlení – nyní je ve výstavbě rodinný dům v Rudolticích, připravujeme další rodinný dům v Rudolticích a rodinný dům v Pardubicích,“ sdělil radní Pavel Šotola.

Radní pro oblast regionálního rozvoje Ladislav Valtr v rámci své gesce seznámil staronové, ale i nové starosty obcí s krajskou podporou specifických regionů a s aktuálními dotačními výzvami pro obce. Nejprve však navázal na téma digitální technické mapy. „V polovině března začneme obcím předávat námi shromážděná data a nabízíme i průběžnou metodickou pomoc. Radnicím se pak podrobným mapováním ulehčí například příprava staveb a získají nástroj k přehlednější správě majetku a pasportizaci komunikací, zeleně, veřejného osvětlení apod. Dalším blokem informací starostům byla podpora specifických regionů, tedy částí kraje, které vychází jako znevýhodněné či hospodářsky a sociálně ohrožené. Strategií je zde koncentrace finančních zdrojů a dalších forem podpory,“ řekl Ladislav Valtr, který na závěr kolegy z místních samospráv také upozornil na aktuální dotační příležitosti, tedy na jaké projekty mohou obce aktuálně získat peníze a odkud.