Právní konference nezklamala

21. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

Kongresový hotel Jezerka v Seči (Pardubický kraj) hostil od 15. do 17. února tradiční právní konferenci Svazu měst a obcí ČR, která se koná pravidelně již od roku 2016. Organizátoři jako vždy připravili aktuální tematickou náplň programu z právního prostředí, které se úzce dotýká územní samosprávy. Ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří vystoupila řada kvalitních přednášejících pro téměř dvě stovky účastníků.

V podvečer, před oficiálním zahájením hovořil JUDr. Martin Richter o aktuálních trendech v postihování korupce, které je nutno mít na zřeteli při běžném chodu samosprávy. Nešlo jen o klasické přijímání pozorností, ale například i o téma žádání problematických výhod pro obec nebo o problematiku souběžného poskytování služeb zaměstnance samosprávy soukromému sektoru.

Na úvod druhého dne, po oficiálním zahájení, vyjádřil názor Svazu k připravované legislativě místopředseda SMO a primátor Olomouce Miroslav Žbánek. V úvodním bloku hovořil také místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, Ivan Bartoš a na téma Legislativní otázky v oblasti výstavby vysokorychlostního internetu promluvil Michal Frankl, ředitel divize Strategie a podpora podnikání společnosti CETIN, která mj. byla generálním partnerem konference. Účastníky rovněž pozdravil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Snímek z jednání právní konference
Snímek z jednání právní konference

Nové stavební právo, jako perspektivu nové vlády představil Ivan Bartoš a potvrdil, že výsledný návrh zákona je kompromisem, který respektuje programové prohlášení vlády, zachovává veřejné zájmy a zajistí rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení. V rámci struktury stavebních zákonů předložená novela obnovuje obecní stavební úřady, které rozhodují ze znalostí prostředí. Z pohledu integrace dotčených orgánů pak zachovává veřejné zájmy a zavádí procesní integraci namísto personální. Příkladem je konsolidace posuzování v oblasti životního prostředí formou jednotného environmentálního stanoviska. Návrh zachovává pozitivní změny, které urychlují povolovací proces – stanovení konkrétních lhůt, fikci kladného závazného stanoviska při jeho nevydání ve stanovené lhůtě, komplexní digitalizaci apod. Novela dále rozšiřuje některé instituty, například výčet staveb, které nebudou vyžadovat posouzení stavebním úřadem. Ministr očekává, že účinnost nového zákona nastane k 1. červenci 2023 a zmínil se rovněž o návrhu nového zákona o vyvlastnění i o novelizaci energetického zákona s dopadem na stavební právo.

Vystoupení ministra dále doplnily přednášky: Jednoduchý standard územně plánovací dokumentace (Roman Vodný), Jak moc nové bude nové stavební právo perspektivou obcí (Jan Brož), o správě na úseku veřejného stavebního práva hovořil Aleš Mácha. Po přestávce pokračovala konference řadou přednášek na téma Veřejná prostranství a komunikace z pohledu, jak to vidí obecní a krajské úřady.

Připravované změny v činnosti územní samosprávy byl blokem přednášek, plně obsazený zástupci Ministerstva vnitra. První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan nejprve promluvil na téma lex Ukrajina, kdy ocenil přínos všech orgánů územních samospráv k problematice, kterou jsme v zemi museli řešit v souvislosti s vlnou uprchlíků z napadené Ukrajiny. Uvedl, že nová právní úprava reaguje na fakt, že i nabízená pomoc musí mít určité limity, a proto se počítá s následnou registrací uprchlíků, která bude východiskem dalších opatření. Problematika uprchlíků odchází z odpovědnosti ministerstva vnitra a nyní ji bude řešit útvar vládní zmocněnkyně. Nová legislativa rovněž počítá s právním postihem převaděčství. Druhý hlavní směr vystoupení ministra vnitra se zaměřil na problematiku České pošty, která bude muset projít zásadní transformací. Legislativně se musí zejména změnit definice univerzální služby a následně se budou řešit ekonomické problémy (miliardové propady hospodaření) cestou prodeje nepotřebného majetku a racionalizací pobočkové sítě (začíná se odshora). Závěrem svého vystoupení ministr zmínil návrh novelizace, která přináší změnu odměňování členů zastupitelstev (cestou pravidelné valorizace) a také vznik institutu společenství obcí, které umožní další pokrok na úseku spolupráce obcí.

Vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy, Petr Vokáč, přednesl uvažované změny v legislativě komunálních voleb a obecně v návrhu zákona o správě voleb (informační systém o volbách, změny při podávání kandidátních listin, obsazování okrskových komisí, jednodenní volby a elektronické sčítání hlasů). Novelou ústavy bude stanoven pevný termín voleb v prvním týdnu října. Aktuální témata rozvoje veřejné správy uvedl pověřený ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu David Sláma. Hovořil zejména o společenství obcí, o změnách ve vzdělávání úředníků územní samosprávy, o příspěvku na výkon státní správy a přesunu kompetencí mezi obcemi I. a II. typu. Celý blok resortu vnitra byl uzavřen informací o novele zákona o svobodném přístupu k informacím.

Průběh druhého dne jednání konference zakončilo téma odpovědné zadávání veřejných zakázek, jeho zákonné zakotvení, základní myšlenky a východiska. Hlavní vystoupení zaznělo v podání náměstkyně ministra Leony Gergelové Šteigrové, která vede sekci bydlení, výstavby a veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Odpovědné zadávání veřejných zakázek se v poslední době stalo nedílnou součástí světa veřejného zadávání, jeho potenciál však není zcela využíván. Mezi bariéry využití této možnosti se řadí důraz na formální správnost a uplatňování ceny před kvalitou, dále je to nejistota zadavatelů zvláště u dotačních zakázek a také nedostatečná podpora od vedení organizace. Ministerstvo připravuje strategii veřejného zadávání, která má dávat jasnou vizi pro efektivní veřejné nákupy, stanovit cíle a priority. V další části byla představena řada dobrých příkladů z praxe.

U hráze sečské přehrady
U hráze sečské přehrady

Závěrečný den jednání se zaměřil na dva okruhy otázek. Komunitní energetika jako začátek nové cesty byla uvedena Lukášem Černíkem, který jako projektový manažer MAS naznačil, co je to komunitní energetika, proč je důležité zabývat se tímto tématem a ukázal postupné kroky, které povedou k uplatnění energetických společenství v praxi. Uvedl, že dosud existuje u nás 12 komunitních společenství, které jsou na počátku cesty a popsal konkrétní příklady z praxe. Robin Mynář komentoval právní aspekty komunitní energetiky a podrobně rozvedl aktuální novelu energetického zákona č. 19/2023 Sb. Komplexně ve svém vystoupení rozvedl postupné kroky při přípravě komunitní energetiky v Pardubickém kraji Michal Vích, energetický manažer kraje. Jako základ označil zavedení managementu hospodaření s energií, což je předpokladem pro všechny delší úspěšné kroky v oblasti efektivity hospodaření v obcích i krajích.

Daň z nemovitých věcí bylo téma, které odeznělo závěrem konference. Doc. Romana Provazníková z Univerzity Pardubice hovořila o dani z nemovitých věcí v mezinárodním kontextu. Popsala roli majetkových daní ve vyspělých zemích a poukázala na úroveň daně v Česku s tím, že u nás existuje prostor pro její zvýšení jak z centrální úrovně, tak z úrovně samotných obcí. Lukáš Rothanzl z advokátní kanceláře KBV popsal aplikační nejasnosti a aktuální výkladové problémy při zavádění změn daně obecně závaznými vyhláškami obcí. Jakub Joklík z Ministerstva vnitra na druhé straně uváděl důvody dozorových orgánů, které spočívají ve výkladu výpočtu daně podle zákona, jehož gestorem je Ministerstvo financí. Stranou diskuze bohužel zůstal aktuální návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), který předpokládá radikální zvýšení daně z nemovitých věcí ve prospěch státního rozpočtu. To je však problém ekonomický, nikoli právní.

Za rok v Seči na shledanou.

Antonín Eliáš