Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem oficiálně představuje nový dotační program Věda v praxi obcí

27. 2. 2023 Středočeský kraj Dotace

Dlouhodobou snahou Středočeského kraje je podporovat rozvoj středočeských obcí a jejich dalších partnerů. Za tímto účelem připravil Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) nový dotační program Věda v praxi obcí.

Středočeský kraj

Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili, v rámci středočeského dotačního programu Smart Akcelerátor III, pilotní nasazení dotačního programu Věda v praxi obcí. Poskytne přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. „Obce potřebují často řešit velmi odborné věci a mnohdy hledají experty, kteří by jim s nimi pomohli. Tento program středočeským obcím umožní využít odborné kapacity středočeských výzkumných organizací. Spolupráci mezi veřejným a výzkumným sektorem považuji za důležitou pro obě strany. Středočeské inovační centrum je prostředníkem a supervizorem takové spolupráce,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

„V našem regionu je řada výzkumných organizací, které se věnují aplikačnímu výzkumu či expertnímu poradenství například v oblastech energetických úspor, udržitelného řešení veřejné infrastruktury nebo veřejných prostranství. Chceme tím vytvořit nová partnerství v inovačním ekosystému kraje a pomoci přinést inovace i do veřejného prostoru,“ říká ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič. „Ambicí programu není nahradit nebo suplovat dotační zdroje, ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celkové množství financí, tedy dva miliony korun,“ doplňuje Petra Pecková.

Detailní informace o tom, jak se mohou města a obce do programu přihlásit, najdou na webu: Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji – Webový portál Středočeského kraje.

Program bude oficiálně vyhlášen 11. 3. 2023, příjem žádostí bude spuštěn 3. 4. 2023 a bude otevřen až do 31. 10. 2023.

Jak program funguje

 • Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.
 • Detailní informace o tom, jak se může vaše obec do programu přihlásit, najdete v dokumentech výzvy.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 100 000 Kč a maximální výše 200 000 Kč, přičemž dotace se poskytuje ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena.

Harmonogram programu

 1. výzva: program bude oficiálně vyhlášen 11. 3. 2023, příjem žádostí bude spuštěn 3. 4. 2023 a bude otevřen až do 31. 10. 2023.
 2. výzva: příjem žádostí bude spuštěn 1. 4. 2024 a bude otevřen až do 31. 10. 2024.

Co vám SIC pomůže například vyřešit

Energetika
 • Posouzení současného stavu obecních budov a technologií.
 • Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky.
 • Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky.
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení.
Veřejná prostranství
 • Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území.
 • Stanovení regulativů.
 • Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce.
Adaptace na klimatickou změnu
 • Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží.
 • Výpočet vodní bilance.
 • Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet.
 • Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě.
 • Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu.
Vodohospodářství
 • Zpracování studie kapacity stávající ČOV.
 • Hydrogeologické posouzení lokality.
 • Studie proveditelnosti technického řešení.