Odstraňování vozidel z pozemních komunikací z pohledu obce

7. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Problematika odstraňování vozidel z pozemních komunikací je dle četnosti dotazů, které od obcí přicházejí, evergreenem. I přesto však zejména v případě vozidel, které lze označit za vrak, či svou polohou tvoří překážku v provozu, panuje mnoho mýtů a nejasností, které ve svém důsledku vedou k nesprávným postupům, jejichž výsledkem je sice všemožnými přípisy oblepené vozidlo, které však na svém místě stojí leckdy i několik let.

KVB advokátní kancelář Petr Malíšek
Petr Malíšek

Důvodem mohou být zejména časté novelizace dotčených právních předpisů, vysoký počet „odborných“ článků na dané téma, které si zpravidla odporují, či zkrátka skutečnost, že je na obcích málo právníků, kteří by o daném problému měli dostatečný přehled. Ambicí tohoto článku je tedy ve stručnosti a jednoduchou formou prezentovat základní varianty, prostřednictvím nichž lze dosáhnout odstranění vozidla z pozemní komunikace, a to zejména z pohledu obce, na jejímž území se dotčené vozidlo nachází.

Před započetím jednotlivých úkonů vedoucích k odtažení vozidla je třeba si nejdříve vyjasnit několik skutečností, a sice zda vozidlo skutečně stojí (alespoň zčásti) na pozemní komunikaci, může ohrozit plynulost nebo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, má platnou známku z technické kontroly (STK), je na něm čitelné identifikační číslo vozidla (VIN kód), či zda je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

K odtažení vozidel totiž může vést hned několik různých postupů – a to právě v závislosti na výše vyjmenovaných rozhodných skutečnostech – které vycházejí ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen PozKom), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podmínkách provozu), a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o výrobcích).

Překážka v provozu na pozemní komunikaci

První a současně nejrychlejší i nejsnazší varianta, nad kterou bychom při odstraňování vozidel z pozemní komunikace měli uvažovat, je odstranění vozidla z toho důvodu, že je překážkou v provozu na pozemní komunikaci. Výklad pojmu překážka je poměrně široký, neboť podle § 2 písm. ee) zákona o silničním provozu je za ni považováno vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Pouze příkladem je v dotčeném ustanovení uvedeno, že se jedná o náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace (nutno odlišovat od pevné překážky ve smyslu § 29 PozKom, kterou se míní zejména různé sloupy, poutače a další předměty pevně spojené se zemí).

Vyhodnocení toho, zda se v konkrétním případě jedná o vozidlo ponechané na pozemní komunikaci, které takto tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci (ohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích), jakož i rozhodnutí o jeho odstranění náleží výlučně policistovi a strážníkovi obecní policie; s výjimkou dálnice, o kterou však v případě obce jistě nepůjde (§ 45 odst. 4 zákona o silničním provozu). Jestliže se tedy bude jednat o tento případ, je na místě kontaktovat Policii ČR či městskou policii a vyzvat je ke konání svých povinností plynoucích z § 45 odst. 4 zákona o silničním provozu.

Případný odtah vozidla bude proveden z rozhodnutí policisty či strážníka obecní policie, a to na náklady jeho provozovatele. Současně může být provozovateli vozidla (pokud se jedná o fyzickou osobu) uložena pokuta až do výše 2500 Kč [§ 125c odst. 1 písm. k) odst. 5 písm. g) zákona o silničním provozu].

Vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé či neidentifikovatelné prostřednictvím VIN kódu

V případě, kdy není možné z jakéhokoliv důvodu dosáhnout odstranění vozidla z toho titulu, že by bylo překážkou v provozu na pozemní komunikaci (není zde ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu, popř. Policie ČR či městská policie je v dané věci nečinná), je vhodné zvážit, zda se nemůže jednat o „vrak“ dle § 19 odst. 2 písm. g) PozKom, podle něhož se takovým „vrakem“ rozumí „silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“.

Jestliže je možné dotčené vozidlo označit za vrak podle výše citované definice, poté je nutno postupovat podle § 19c PozKom, které upravuje odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí. Zde je potřeba se z pozice obce nebo z pozice vlastníka pozemní komunikace (jedná-li se o místní nebo účelovou komunikaci) obrátit na příslušný silniční správní úřad, který uloží provozovateli vraku povinnost tento vrak odstranit a odstavit mimo dotčenou pozemní komunikaci. Jestliže vozidlo nebude ani po 2 měsících od doby, kdy byla jeho provozovateli tato povinnost pravomocně uložena, odstraněno, zajistí navrhovatel (obec či jiný vlastník pozemní komunikace) odtažení vraku na náklady jeho provozovatele do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích. O této skutečnosti navrhovatel do 10 dnů zpraví obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel (§ 19b odst. 8 ve spojení s § 19c odst. 2 PozKom).

Na rozdíl od odstraňování překážek silničního provozu je v případě vraků výhodou to, že je dána větší možnost iniciativy přímo obci (či jinému vlastníkovi dotčené pozemní komunikace), jedná se o řešení pro vozidlo „konečné“ a současně pak zde hrozí řádově vyšší pokuty. Odstavení vraku na pozemní komunikaci (s výjimkou účelové komunikace) je přestupkem, za který fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč [§ 42a odst. 1 písm. i) odst. 8 písm. b) PozKom].

Známka z technické kontroly propadlá alespoň 6 měsíců

Posledním prezentovaným důvodem, pro který lze přistoupit k odstranění odstaveného vozidla z pozemní komunikace, je, že dotčené vozidlo po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou [§ 19 odst. 2 písm. h) PozKom]. V takovém případě je třeba postupovat v intencích § 19d PozKom, dle něhož je vlastník pozemní komunikace, v případě veřejně přístupné účelové komunikace i obec (na jejímž území se daná veřejně přístupná účelová komunikace nachází), oprávněn vyzvat provozovatele vozidla, aby tento stav napravil (provedl STK), případně aby vozidlo odstranil a odstavil mimo dotčenou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena, je osoba, která výzvu učinila, oprávněna vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě (zpravidla se jedná o odstavná parkoviště či jiné plochy k tomu vhodné). Náklady na odstranění a odstavení vozidla přitom nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Výzvu ve smyslu výše uvedeného je dle § 19d odst. 3 ve spojení s § 19b odst. 7 PozKom třeba doručovat do vlastních rukou. Za tímto účelem je osoba vyzývající provozovatele oprávněna vyžádat si poskytnutí údajů o provozovateli vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo oznámení na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým (lhůty se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění). Pokud si následně provozovatel vozidlo nevyzvedne do 3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, na návrh vyzývající osoby o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě. Je-li prodej vozidla povolen, je osoba, která učinila výzvu, oprávněna jej prodat na náklady jeho provozovatele (srov. ust. § 19d odst. 4 PozKom).

Shodně jako v případě odstavení vraku hrozí i fyzické osobě, která odstaví na pozemní komunikaci (s výjimkou účelové komunikace) vozidlo, které má více než 6 měsíců propadlé STK, pokuta až do výše 300 000 Kč [srov. ust. § 42a odst. 1 písm. i) odst. 8 písm. b) PozKom]. Nad rámec daného je však taktéž možné vozidlo prodat ve veřejné dražbě a z takto získané částky si může vlastník dotčené pozemní komunikace či obec započíst své dosavadní náklady, které s touto záležitostí měl (srov. ust. § 19b odst. 6 ve spojení s § 19d odst. 4 PozKom).

Mgr. Petr Malíšek, advokátní koncipient, KVB advokátní kancelář