Nová výrazná podpora pro dětské skupiny

1. 3. 2023 Obec a finance Školství

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v březnu vyhlášení dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Je to velká příležitost pro všechny obce, které se potýkají s nedostatkem míst v mateřských školkách (MŠ), především pro nejmenší děti do 3 let věku.

Dětská skupina je obdoba jeslí nebo mateřské školky, určená pro děti od věku půl roku až do doby nástupu do základní školy. Podle očekávané výzvy bude nově k dispozici investiční příspěvek ve výši 3–20 milionů korun (včetně DPH) určený na rekonstrukci obecních prostor, nákup a rekonstrukci nových prostor nebo na novou výstavbu objektu pro zřízení dětské skupiny. Následný provoz dětské skupiny je zajištěn garantovaným státním příspěvkem na provoz ve výši 1,7násobku příspěvku na provoz mateřské školky.

Navržená výše podpory se bude týkat investičních nákladů s možností financovat až do výše 20 % rozpočtu také výdaje na neinvestiční zařízení pro vybavení dětských skupin včetně vybavení zahrady. Pro letošní rok bude uplatněna výjimka financování DPH, obce tedy budou moci získat finanční krytí až do 100 % nákladů. Nová výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO), což je krátkodobý program a jeho projekty musí být dokončeny nejpozději do konce srpna 2025.

Společnou reakcí zemí Evropské unie na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF). Národní plán obnovy (NPO) představuje reformy a investice České republiky, které hodlá realizovat využitím prostředků z uvedeného evropského nástroje. Celkem ČR získá přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je zapojeno do implementace NPO spolu s dalšími ministerstvy a realizuje část třetího pilíře Vzdělání a trh práce – Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, na který získalo alokaci téměř 23 mld. Kč (bez DPH), z toho na výstavbu dětských skupin připadá 7 mld. Kč.

Dětské skupiny jsou dnes již zaběhnutou službou péče o předškolní děti a jejich provoz je financován státním příspěvkem podobně jako mateřské školy. Vzhledem k malému kolektivu a většímu počtu pečujících osob se hodí zejména pro péči o nejmenší děti a pomohou tak ulevit přetíženým mateřským školám. Mohou však být i plnohodnotnou alternativou k mateřské škole, neboť děti mohou do dětské skupiny docházet až do zahájení povinné školní docházky.

Počty dětských skupin v ČR od roku 2018 poměrně výrazně rostou, přibývají v dalších obcích a tam, kde už fungovaly dříve, roste jejich kapacita. Celkem máme v ČR nyní téměř 20 tisíc míst ve zhruba 1500 dětských skupinách. Dětské skupiny většinou provozují neziskové organizace právě v obecních prostorách. Ve 38 obcích už navíc zastupitelé souhlasili s vybudováním své vlastní dětské skupiny, mj. ve snaze udržet mladou generaci v obci. Spokojenost s dětskou skupinou, kam chodí jejich dítě, vyjádřilo 97 % rodičů. Nejlepší hodnocení (9,5 bodu z 10) rodiče přiřadili kvalitě personálu – pečujících osob. (zdroj: Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči)

Lze očekávat, že význam této služby poroste, třeba vzhledem k doporučením zkracovat délku rodičovské dovolené, podporovat flexibilní úvazky a dřívější návrat rodičů do práce, nebo třeba i vzhledem k závazkům ČR tato místa stále navyšovat.

Pro města i malé obce je zajištění péče o nejmenší děti velkým přínosem.

Dětské skupiny budované z NPO podporují kladný přístup k životnímu prostředí. Dotace poskytnutá z NPO vdechne život nevyužívaným prostorám na vesnici i ve městě. Při jejich budování je kladen důraz na ekologii a nízkou energetickou náročnost budov, což velmi souzní s názory mladé generace. S pomocí NPO tak vznikne v obci atraktivní nadstandard, který za pár let může představovat nedotovanou nezbytnost.

Dětské skupiny dále podporují komunitní život v dané lokalitě, prokazatelně přispívají ke zvyšování zaměstnanosti rodičů malých dětí, především žen, napomáhají udržet kvalifikovanou pracovní sílu v místě a tím vzniká místní komunita ochotná podílet se na rozvoji obce.

Dětské skupiny rovněž napomáhají při rozvoji podnikatelského prostředí v daném místě, protože kvalifikovaná pracovní síla láká investory a podnikatele, zvyšuje se pravděpodobnost vzniku nových pracovních míst, a nakonec dětské skupiny samotné vytvářejí nové pracovní příležitosti.

Další informace

-as-