Zástupci kraje se setkali se starosty ve Svatavě, v Lipové a Tuřanech

17. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Stav komunikací, bezpečnost, investiční záměry, pokrytí signálem, život v obci či městě, to jsou jen některá z témat, která pravidelně projednávají hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro rozvoj venkova Vít hromádko s vedením měst a obcí v regionu na svých pracovních výjezdech po kraji.

Karlovarský kraj

„Také tentokrát jsme se vydali i do obcí, kde se po volbách změnilo složení na radnicích. Snažíme se vždy zjistit, jak se noví starostové a zastupitelé zorientovali ve funkcích. Nejčastěji poskytujeme informace o možnostech čerpání financí z krajských i národních dotačních titulů a projednáváme další témata, v nichž můžeme být obcím a městům nápomocni,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ve Svatavě představila starostka Eva Třísková společně s místostarostou Radkem Burdou souhrn plánovaných investičních akcí pro následující období a popsali také nejzásadnější problémy, s nimiž se potýkají. Jedná se například o chybějící chodník v centru městyse a také parkovací plochy. Řidiči odstavují svá vozidla podél komunikace a chodci jsou tak vystavováni nebezpečí. Za nutnou považují také úpravu dopravní situace před obecním úřadem, kde by chtěli vybudovat kruhovou křižovatku. Přes Svatavu totiž projíždějí kamiony do přádelny a právě tato křižovatka by mohla zajistit plynulost a zvýšit bezpečnost provozu. Hejtman přislíbil, že na jednání s ředitelem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje projedná možnosti dispozičního řešení na křižovatce směrem na Kraslice, kde by vedení městyse uvítalo vybudování odbočovacích pruhů ve všech směrech. Mezi záměry nového vedení je například také vybudování muzea a malého komunitního centra, výměna veřejného světlení a vznik nového hřiště pro potřeby školy a veřejnosti.

V Lipové se setkání s vedením kraje zúčastnili kromě starosty také zastupitelé, kteří jsou nespokojeni s dopravní obslužností obce, a to zejména v oblasti železniční dopravy. V obci Stebnice totiž zastavují jen některé soupravy a doprava místních obyvatel, zejména v časech návratu ze školy a práce, se stává časově podstatně náročnější. Do budoucna by chtěli tento problém řešit vybudováním okružní křižovatky ve Stebnici a vybudováním zastávky pro autobusy, jež by tuto oblast obsluhovaly. Místní trápí také stav komunikací, a to zejména směrem na Palič a osadu Mýtinu. Cyklostrasa na Mýtinu a dále do Altalbenreuthu není určena pro vozidla, avšak její stav znepokojuje vedení obce, protože je hojně využívána turisty a cyklisty také z Německa, nachází se totiž v těsné blízkosti státní hranice. Hejtman přislíbil, že projedná možnosti s ředitelem KSÚS. K budoucí diskusi také může být varianta smíšeného provozu s osobní automobilovou dopravou pro malý přeshraniční styk, který by těsněji propojil obce na obou stranách hranice. Na programu jednání pak bylo ještě téma obnovy jednotky sboru dobrovolných hasičů a problematika vodovodu a kanalizace v přilehlých obcích. Tato bude předána odboru životního prostředí k dalšímu projednání a řešení.

Starostka obce Tuřany Jitka Šindelářová popsala vedení kraje problém se zásobováním obce vodou, plány s odkoupením stávající vodárny v Návrší a vybudování další přímo v Tuřanech. Pan radní Vít Hromádko poskytl starostce informace o možnostech čerpání financí z krajského dotačního titulu na podporu malých vodních staveb. Na území obce se nachází také několik nelegálních staveb, tyto by chtělo její vedení zdemolovat a využít pozemky k prodeji a další výstavbě nových rodinných domů. Ve vlastnictví obce jsou i rybníky, jež by bylo možné do budoucna využít k pronájmu a získat tak do obecní kasy další příjem. Zdrojem dalších příjmů by mohlo přinést také zvýšení daně z nemovitosti, a to v souvislosti s umístěním průmyslových hal na území obce.

Jitka Čmoková