Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).

Následující text porovnává oba možné způsoby zveřejňování smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci, včetně shrnutí rozdílů, výjimek a možných rizik.

Malá rozpočtová pravidla

Ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zakládá povinnost poskytovatelům dotací nebo návratných finančních výpomocí (obcím, dobrovolným svazkům obcí a krajům) zveřejnit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejné ustanovení řeší i zveřejnění dodatků k těmto smlouvám.

Lhůta pro zveřejnění je stanovena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Zveřejňují se smlouvy, kde výše dotace nebo návratné finanční výpomoci přesáhne 50 tisíc korun, což koresponduje s kompetencí, která je svěřena zastupitelstvu obce při rozhodování o poskytnutí dotace či výpomoci [§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích].

Veřejnoprávní smlouvy se zveřejňují pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jedná se sice o úřední desku ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nicméně pouze o úřední desku s dálkovým přístupem, tzn. že na fyzické stacionární úřední desce se dotační smlouvy ani smlouvy o návratné finanční výpomoci nezveřejňuji. Důvodem, proč je povinnost zveřejňování omezena pouze na elektronickou verzi úřední desky, je omezená kapacita stacionárních úředních desek a skutečnost, že dobu zveřejnění stanovila legislativa na 3 roky, což by zejména obce při velkém počtu smluv neuměly zabezpečit. Dobrovolné svazky obcí (DSO) zveřejňují smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na elektronické úřední desky všech členských obcí.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 tis. Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 tis. Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu (např. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.

Výjimka

S ohledem na skutečnost, že obec příspěvkové organizaci, jejímž je zřizovatelem, poskytuje návratnou finanční výpomoc jiným způsobem než prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, nevztahuje se na ni povinnost zveřejnění stanovená v § 10d odst. 1 rozpočtových pravidel.

Upozorňuji, že novela malých rozpočtových pravidel, která zavedla uveřejňování vybraných veřejnoprávních smluv, byla přijata před vznikem zákona o registru smluv, který následně některá zveřejnění zavedl odlišně (viz poznámka nakonec).

Zákon o registru smluv

Zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) stanoví povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je některý z okruhu vymezených povinných subjektů (§ 2 odst. 1), a pokud na smlouvu jako takovou, povinný subjekt anebo druhou smluvní stranu, nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv nebo jiným právním předpisem.

Poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci musí mít rovněž charakter smlouvy. V registru smluv se neuveřejňují jednostranná rozhodnutí o poskytnutí dotace ani jiná jednostranná právní jednání.

Zákon o registru smluv ve společných a přechodných ustanoveních (§ 8 odst. 5) stanovil mimo jiné, že:

(5) Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d.

Od uveřejnění v registru smluv je osvobozena většina smluv s fyzickými osobami, tedy i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo grantu poskytnuté fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti.

I registr smluv stanoví zákonnou hranici pro zveřejnění ve výši nad 50 tis. Kč bez DPH. Dotace ani návratné finanční výpomoci DPH nepodléhají, čímž hranice pro zveřejnění je shodná se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Obec si tedy může vybrat, jestli zveřejní podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zákona o registru smluv. Ale pozor, jsou výjimky, kdy je nutné zveřejnit podle základního předpisu. Jiné jsou i sankce v případě nezveřejnění smlouvy.

Zveřejní-li se smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím registru smluv, má se za to, že povinnost stanovené malými rozpočtovými pravidly je splněná.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci vlastní příspěvkové organizaci se v registru smluv zveřejní, je-li poskytovatelem obce III. typu (obec s rozšířenou působností), ostatní obce nezveřejňují.

Výjimky

Zákon o registru smluv však ve výjimkách vylučuje zveřejnění určitých smluv, a to např. s fyzickou osobou nebo s obcemi prvního a druhého typu a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi či zakládanými obchodními společnostmi.

Pokud obec poskytuje dotaci či návratnou finanční výpomoc fyzické osobě, ve výši převyšující 50 tisíc korun, neměla by smlouvu zveřejnit v registru smluv, protože takovéto smlouvy zveřejnění nepodléhají. Není-li takováto smlouva zveřejněna nad rámec zákona dobrovolně (včetně anonymizace osobních údajů, kdy mohou být zveřejněny pouze základní osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, rok narození a název obce, v níž má příjemce trvalý pobyt, nezveřejňuje se celé datum narození a celá adresa), pak musí být zveřejněna na elektronické úřední desce úřadu.

Obdobně to je, pokud by obec poskytovala dotaci obci se základní působností nebo pověřené obci dvojkového typu, či jimi zřízené příspěvkové organizaci nebo obchodní společnosti (např. škole, hasičům, domovu důchodců či zooparku apod.). Ani takovéto smlouvy se v registru smluv neuveřejňují. Nedojde-li ke zveřejnění dobrovolnému, musí obec stejně tak jako u fyzické osoby zveřejnit na elektronické úřední desce.

Doba zveřejnění na elektronické desce je tříletá, doba zveřejnění v registru smluv je na věky věků, pokud někdo v budoucnu, kvůli kapacitě registru smluv dobu zveřejnění neomezí. V registru smluv smlouvy zůstávají, nemažou se.

Sankce za nezveřejnění

Nezveřejnění smlouvy na elektronické úřední desce je podle malých rozpočtových pravidel přestupkem [§ 22a odst. 1 písm. c)] s možností pokuty až do 1 000 000 Kč.

Nezveřejnění smlouvy v registru smluv je sice sankčně nepostižitelné, avšak jejím nezveřejněním smlouva po 3 měsících ze zákona pozbývá platnosti od prvopočátku, přičemž, je-li z ní plněno, jedná se o nezákonné obohacení s povinností vymáhat veřejné prostředky zpět. Samozřejmě protistraně může vzniknout nezveřejněním smlouvy finanční škoda i nemajetková újma, způsobená obcí, která porušila povinnost smlouvu zveřejnit.

Lhůta pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je podle malých rozpočtových pravidel stanovena na 30 dní od uzavření smlouvy. Pozdní zveřejnění, až 31. den a později, je porušením zákona a přestupkem, nicméně nezakládá absolutní neplatnost smlouvy. Zákon o registru smluv stanoví lhůtu pro zveřejnění bez zbytečného odkladu (ihned), nejpozději však do 30 dnů. Není-li však smlouva zveřejněna do 3 měsíců, pozbývá platnosti od prvopočátku.

Kontrola

Pokud kontrolní orgán (krajský úřad) bude řešit porušení podmínky zveřejnění smlouvy, která měla být podle zákona zveřejněna, bude postupovat podle základního zákona. Tedy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde lze za přestupek uložit pokutu až 1 milion korun. Nebude se tak primárně zabývat škodou, bezdůvodným obohacováním ani neplatností smlouvy, neboť smlouva nezveřejněná na úřední desce nepozbývá platnosti. Nicméně i k tomuto teoreticky dojít může, pokud obec zveřejní smlouvu podle zákona o registru smluv se závažnou chybou, kterou neodstraní ve lhůtě 3 měsíců a smlouva tak pozbude platnosti (např. chyba v metadatech či v příloze smlouvy, kdy může dojít k fikci nezveřejnění a neplatnosti smlouvy od prvopočátku).

Použitá legislativa

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [§ 10d a § 22a odst. 1 písm. c)]
  • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, § 2 odst. 1 a § 8 odst. 5)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 26)
  • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích [§ 85 písm. c)]

Poznámka nakonec

  • § 10d byl do zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vložen zákonem č. 24/2015 Sb., přijatým 20. ledna 2015 a nabyl účinnost 1. 7. 2015.
  • Zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) byl přijat 24. listopadu 2015 a nabyl účinnost 1. 7. 2016.

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., vedoucí odboru ekonomiky, Magistrát města Chomutova