Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

27. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, by mělo nahradit jednotné environmentální stanovisko (JES). Žadatelům se tím zjednoduší povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí

V legislativním procesu doprovází návrh zákona o JES v souladu s programovým prohlášením vlády novelu stavebního zákona. Dnes je ve třetím čtení odsouhlasila Poslanecká sněmovna, následovat bude projednání v Senátu.

„Jde nám o to razantním způsobem zrychlit a zjednodušit stavební řízení a přitom plně hájit veřejný zájem na ochraně životního prostředí jako celku. Zásadně tomu pomůže nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Stavebníci se musí snáze a rychleji dostat ke stavebnímu povolení. Umožnit jim to má postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich stanoviska v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat právě i jednotné environmentální stanovisko podle zcela nového zákona. Na samotném konci by mělo být jen jedno razítko pro stavebníka,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nově tak žadateli o stavební povolení stačí podat jedinou žádost na stavební úřad, který zajistí potřebné podklady od dotčených správních orgánů, včetně JES, sám. Jednotné environmentální stanovisko v sobě zahrne správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Příslušným orgánem vydávajícím JES bude v definovaných případech krajský úřad, a to v případech záměrů podléhající procesu EIA, výjimek z druhové ochrany, záborů větší plochy zemědělské nebo lesní půdy a u některých dalších záměrů. V ostatních případech pak obecní úřad obce s rozšířenou působností. V některých výjimečných případech to bude Ministerstvo životního prostředí, a sice u největších záměrů s celostátním dopadem, např. jaderných elektráren, dálnic nebo celostátních železnic. Součástí JES může být, v závislosti na volbě investora, i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí u záměrů, které mu podléhají podle stávající podoby zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavebního řízení se bude moci účastnit veřejnost. „Jsem rád, že ve věci účasti veřejnosti se nám podařilo na půdě sněmovny nalézt kompromis. Veřejnost se bude moci účastnit stavebních řízení všude tam, kde se rozhoduje o výjimkách z chráněných druhů a také kácení veřejné zeleně. Trval jsem na tom, aby se účast veřejnosti vrátila. Zapojení veřejnosti do schvalovacích procesů, které se navíc přímo dotýkají živé přírody, je pro mne naprosto nezbytnou součástí občanské společnosti a zkvalitní to i samotná řízení,“ doplňuje ministr Hladík.

Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2024.