Kraj Vysočina má vodíkové memorandum, region se připravuje na budoucí využití vodíkových technologií

11. 4. 2023 Kraj Vysočina Ostatní

Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050 a jedním z možných nástrojů, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout je i využití vodíku a s tím spojený vývoj vodíkových technologií jako součásti strategie ČR. Kraj Vysočina cítí v této oblasti velkou příležitost a rád by se stal místem pro aplikaci těchto nových technologií v praxi.

Kraj Vysočina

„Uplatnění vodíkových technologií v rámci kraje vidím zejména v oblasti energetiky a dopravy. Proto se kraj rozhodl spolu s dalšími klíčovými hráči regionu uzavřít memorandum o spolupráci v oblasti výroby, skladování a využívání vodíkových technologií napříč odvětvími,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Signatáři podepsaného memoranda týkajícího se rozvoje aktivit při využití vodíku – Kraj Vysočina, statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power umožní vznik otevřené platformy s názvem „Vodíková Vysočina“ (Hydrogenhills). Do ní se mohou zapojit i další subjekty, které se vodíkovými technologiemi zabývají nebo mají zájem o jejich přivedení do praxe.

„Z pozice kraje samozřejmě sledujeme aktuální trendy v oblasti energetiky a vnímáme potenciál uplatnění vodíku a vodíkových technologií při rozvoji regionu. Vnímáme to jako příležitost pro udržení nebo ještě lépe zvýšení konkurenceschopnosti našich regionálních firem na českém i evropském trhu,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Jedním ze signatářů memoranda je také Vysoká škola polytechnická Jihlava, veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina. Pro ni je memorandum jak znalostní výzvou v oblasti výzkumu a vývoje, tak výrazem společenské odpovědnosti a partnerství s dalšími aktéry v kraji. „K memorandu se připojujeme jako vzdělávací a výzkumná instituce, kdy si uvědomujeme význam nově vznikající platformy s ohledem na energetickou udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí. Spolupráce s partnery v regionu Kraje Vysočina je v tomto směru klíčová,“ uvedl rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák.

„Město Jihlava se díky své poloze může stát důležitým bodem v budování vodíkové infrastruktury. Příležitosti, které nám vodík a vodíkové technologie nabízejí, bychom chtěli znát komplexně. Analýza příležitostí a hrozeb, zakotvená v memorandu, je prvním a správným krokem, jak vodíkovou strategii uchopit. Věříme, že memorandum posune město Jihlava společně s dalšími signatáři memoranda nejen k čisté energetické nezávislosti, ale také se stane příležitostí nových pracovních míst v regionu,“ doplňuje primátor města Jihlavy Petr Ryška.

Signatáři memoranda deklarují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti s myšlenkou využívání vodíku a vodíkových technologií a na podpis memoranda naváží tvorbou akčního plánu, který bude zahrnovat jednotlivé dílčí kroky, které chtějí signatáři realizovat v následujících 12 měsících.

„JIPOCAR jako dopravní a logistická firma věří vodíku. Jeho budoucnost v kamionové dopravě se nám jeví jako smysluplnější cesta, než elektro mobilita. V manipulační technice už tato technologie běžně existuje, i když její pořizovací náklady jsou zatím vysoké. Ale je to cesta jak snížit uhlíkovou stopu,“ dodává Jiří Vybíhal ze společnosti JIPOCAR Power.

Vodík a vodíkové technologie jsou jedním z hlavních nástrojů pro dosažení cílů snižovaní emisí skleníkových plynů, proto lze očekávat největší počet výstupů nejdříve v oblasti dopravy. Jak informovali partneři Vodíkové Vysočiny, směřují jejich podnikatelské aktivity např. k nasazení vodíkových baterií do obslužné dopravy ve firmách, vybudování vodíkové plnící stanice v Jihlavě, ale i k možnému nasazení vodíkových autobusů ve veřejné dopravě nebo výhledově využívání vodíku v těžké dopravě. To vše v úzké spolupráci veřejného, soukromého a akademického sektoru. „Za Kraj Vysočina plánujeme v letošním roce například uspořádat podnikatelskou misi do Dolního Bavorska, které má zajímavé a jistě přenositelné zkušenosti s budováním tzv. Hydrogenvalley. Chceme využít našich dobrých vztahů v rámci kooperace ve sdružení Dunaj–Vltava a načerpat inspiraci a dobrou praxi,“ doplnila Hajnová.

Memorandum o spolupráci bylo slavnostně podepsáno ve čtvrtek 6. dubna v sídle Kraje Vysočina hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, primátorem Jihlavy Petrem Ryškou, rektorem VŠPJ Zdeňkem Horákem, jednatelem společnosti JIPOCAR Power Jiřím Vybíhalem a jednatelem společnosti SmartPlan Tomášem Jančou.