Projekt se snaží podpořit sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel

14. 4. 2023 Karlovarský kraj Sociální problematika

Karlovarský kraj realizuje v letošním roce projekt „Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově“. Hlavním cílem je vytvoření systému podpory procesů sociálního začleňování na území Karlovarského kraje. Z krajské úrovně budou rozvíjeny aktivity zaměřené na sociální začleňování a budou zaváděna opatření, která by měla systémově vést ke snižování chudoby a jejímu mezigeneračního přenosu v regionu. Dalším cílem projektu je také rozšíření aktivit v tématech, jež doposud nebyla řešena, případně jen velmi okrajově.

Karlovarský kraj

Samotná realizace projektu navazuje na předešlá opatření kraje, a sice:

  • V říjnu 2021 bylo podepsáno Memorandum mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ASZ) a Karlovarským krajem, které vyčlenilo oblasti podpory, jež jsou pro Karlovarský kraj nejzásadnější pro jeho další rozvoj.
  • V říjnu byla 2022 schválena Strategie sociálního začleňování Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Ta v podporovaných oblastech stanovila cíle a postupné kroky k jejich naplňování.
  • V prosince 2022 byla podána žádost o podporu na realizaci Strategie SZ prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost , která byla schválena v lednu 2023.

Projekt se zaměřuje na podporu činností v oblasti podpory dostupného bydlení pro lidi v bytové nouzi. Vizí pro tuto oblast je přesvědčení, že důstojné bydlení je základ života ve společnosti. Nabízíme informace o možnostech řešení a poskytovaných službách v bydlení. Sledujeme a propojujeme se s dalšími aktéry (mimo síť sociálních služeb), kteří poskytují služby v souvislosti se zajištěním a udržením bydlení. Poskytneme projektovou podporu zájemcům o dotace v oblasti řešení dostupného bydlení.

Aktuálně se pravidelně schází pracovní skupina složená ze zástupců neziskových organizací, zástupců magistrátu Karlovy Vary, pracovníků krajského úřadu a odborníků z agentury pro sociální začleňování se zkušenostmi se zabydlováním lidí v komplikovaných životních situacích. Tým společně připravuje podobu modelu krajského systému podpory dostupného bydlení s podporou nově vznikajícího Nadačního fondu Karlovarského kraje. Vzniklý systém podpory dostupného bydlení bude v projektu pilotován a postupně zaveden tak, aby mohl podpořit obyvatele kraje, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí nebo se již v této nouzi octli.

Projekt se zaměřuje také na podporu v oblasti dluhů. Předluženým lidem se snaží vštípit základní přesvědčení, že dostát svým závazkům se dá naučit a zvládat. Pracovní tým mapuje situaci v oblasti dluhů a exekucí na území Karlovarského kraje, identifikuje příčiny dluhových problémů a navrhuje řešení. Poskytne projektovou podporu zájemcům o dotace v oblasti řešení zadlužení. Pro potřeby obcí vznikne metodický materiál pro obce „Jak na dluhy v Karlovarském kraji“.

Aktuálně pomáhá zlepšovat situaci mladých lidí ze znevýhodněného prostředí tak, aby se oddlužili, než dovrší osmnáctý rok. Inspirací je Plzeňský kraji. Konkrétně to znamená, že pracovníci jednají s představiteli obcí, kde evidují exekuce u dětí mladších 18 let a snaží se o jejich zastavení.

V oblasti rozvoje vzdělávání je základem prevence mezigenerační reprodukce sociálního vyloučení, protože šanci na úspěšný život má každý. Projekt se zaměřuje na podporu dlouhodobých projektů, které pokryjí svým komplexním a kontinuálním přístupem potřeby celé ohrožené domácnosti. Ve vybraných obcích kraje vzniknou multidisciplinární týmy, které svou činností podpoří spolupráci škol, obcí, vzdělávacích institucí a neziskových organizací. V projektu bude podpořen i zájem o posílení dopravní dostupnosti měst se širší nabídkou vzdělávacích oborů pro žáky středních škol. Zároveň projekt podporuje všechny aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování dětí a žáků v sociálně vyloučených lokalitách. Tu realizuje prostřednictvím projektové podpory zájemcům o dotace z odpovídajících výzev Evropského sociálního fondu.

V současné době je finančně podpořen první projekt s názvem „Za jeden provaz“. Příjemcem dotace a realizátorem je Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s. Projekt bude realizován na území města Cheb a jeho cílem je pomoci rodinám s malými dětmi s přípravou na začlenění do vzdělávacího systému a pomoci rodinám s dětmi s překonáváním překážek, které mohou ovlivnit setrvání ve vzdělávacím systému.

Další projektové žádosti na podporu prevence předčasných odchodů ze vzdělávání jsou připravovány v Kraslicích, v Ostrově a v Karlových Varech.

Jitka Čmoková