V Liberci proběhla konference na podporu sociálního a dostupného bydlení

14. 4. 2023 APSZ Sociální problematika

O sociálním a dostupném bydlení v pátek 31. března 2023 v Liberci na konferenci s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraje, obce promluvil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček a také starostové obcí, ve kterých se programy podpory bydlení úspěšně rozvíjejí.

Agentura pro sociální začleňování

Spolupráce státu, kraje a obcí vede v konkrétních případech ke zvyšování dostupnosti bydlení. Vedle samotné výstavby a rekonstrukce bytů se daří rozšiřovat poradny k předcházení ztráty bydlení, navrhovat funkční pravidla pro přidělování bytů, nebo také zprostředkovávání sociálního nájemního bydlení.

„Konferencí chceme reagovat na potřebu větší spolupráce mezi samosprávami a krajem v oblasti bydlení a dalších souvisejících tématech. Je nutné společně hovořit o nedostatku bytů, prevenci jejich ztráty, bytové nouzi i o správě bytového fondu. Věřím, že odborná diskuse přispěje do budoucna k zajištění možnosti dostupného bydlení pro všechny občany, včetně těch nejzranitelnějších,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Konference se zúčastnilo přes 70 aktérů a zájemců o téma nejen z Libereckého kraje. Byla rozdělena do tří tematických bloků, a to: spolupráce při podpoře dostupného bydlení, role klíčových aktérů v systému zabydlování a kvalitní čtení dat jako základ efektivní politiky bydlení.

„Jsem rád, že se konference koná právě v Libereckém kraji. Je to náš partnerský kraj, ve kterém se ve spolupráci podařilo připravit kvalitní strategii podpory bydlení. Vedle toho spolupracujeme s některými městy na konkrétních projektech, jež mají zpřístupnit bydlení i chudým domácnostem. Bez udržitelného bydlení nelze fungovat, pracovat, posílat děti do školy, žít plnohodnotný život,“ řekl Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

První panelová diskuse se týkala spolupráce při podpoře dostupnosti bydlení. Podtrhla význam a nezbytnost spolupráce různých aktérů k řešení dostupnosti bydlení pro různé skupiny obyvatel, stejně jako spolupráci mezi státem, kraji a obcemi v této oblasti. Opatření, které je potřeba v oblasti bytových politik samospráv učinit je mj. zpracování strategických materiálů k sociálnímu a dostupnému bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel, zavádění systémových opatření s cílem předcházet ztrátě bydlení, budování sítě podpory pro sociálně vyloučené a zvyšování informovanosti o možnostech bydlení.

Druhým tématem byla role klíčových aktérů v systému zabydlování. Diskuse se účastnili zástupci samospráv, měst i kraje, a resortního ministerstva pro místní rozvoj. Panel přinesl představení příkladů dobré praxe. V Karlovarském kraji zahajují s podporou Agentury pro sociální začleňování činnost nájemní agentury, která přispívá k efektivnímu využívání bytového fondu. Města Nový Bor, Frýdlant a Železný Brod přistupují k řešení různě, od podpory zabydlování ve spolupráci sociálních služeb po projekty na výstavbu dostupného bydlení. Přes rozdílnosti přístupů sdílí aktivní přístup k řešení dostupnosti bydlení a jeho rozvoji.

Třetí, poslední, blok se zaměřil na kvalitní čtení dat jako základ efektivní politiky bydlení. Panelisté představili několik přístupů k využívání dat na místní i národní úrovni pro efektivní nastavení politik a dalších souvisejících opatření. Například aplikace PřF UK slouží jako nástroj plánování výstavby nových bytů či domů zohledňující segregaci, resp. vedoucí k jejímu snížení.

Bydlení je základní lidskou potřebou. Nedostatečné nebo nepřiměřené bydlení má významný vliv na kvalitu našeho života. Nedostatek dostupného bydlení může mít negativní ekonomický dopad, pokud náklady na nájemné nebo hypotéky omezí schopnost dalších výdajů. Dostupné bydlení může pomoci lidem ohroženým sociálním vyloučení, aby se zapojili do společnosti a zlepšili své životní podmínky. Nekvalitní bydlení může navíc ohrožovat zdraví obyvatel.

Konferenci uspořádal odbor (Agentura) pro sociální začleňování MMR ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraji v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 podpořeného z finančních zdrojů EU prostřednictvím OPZ.