OBCHŮDEK bude pokračovat

25. 4. 2023 Obec a finance Dotace

Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ je již všeobecně rozšířen po celé republice. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je podpora podnikatelského prostředí zaměřeného na obslužnost venkova. Program je určen pro všechny kraje, mimo území hlavního města Prahy. Jednotlivé kraje tak mohou vyčleněné zdroje využít pro podporu malých venkovských prodejen. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň umožnuje pořízení drobného neinvestičního majetku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stávající program na podporu malých venkovních prodejen byl vládou schválen pouze do roku 2025, proto nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá materiál za účelem prodloužení programu do roku 2030.

V rámci současného programu Obchůdek 2021+ byly již vyhlášeny dvě výzvy. První výzva je již uzavřená. Do této výzvy se zapojilo 11 krajů. Kraj Jihočeský, Jihomoravský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký, Kraj Vysočina a Zlínský kraj. Prostřednictvím krajů tak bylo podpořeno 428 prodejen, kterým byla vyplacena dotace více než 31 milionů korun. Největší část dotace ve výši 73 procent směřovala na mzdové náklady, 23 procent na energie a spotřebu materiálu. Zbytek připadl na telekomunikační služby, internet, poplatky spojené s bezhotovostními platbami a ostatní provozní náklady. Do druhé výzvy, u které příjem žádostí od krajů o podporu probíhal od 1. září do 15. října 2022, se zapojilo již všech 13 krajů.

Příslušné kraje mohou podporu využít pro podporu malých venkovských prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel. Zároveň program umožnuje krajům finančně posílit rozpočet jednotlivých výzev z rozpočtu kraje. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň umožnuje pořízení drobného neinvestičního majetku v pořizovací ceně nižší než 80 tis. Kč.

Prodloužení programu do roku 2030 umožní lépe a systémově nastavit podporu obchodní obslužnosti v nejmenších lokalitách ČR. Program je tzv. základem podpory, ale bude nezbytné, aby jednotlivé prodejny využily další dotační programy zaměřené na zvyšování energetické efektivity prodejen, na zateplování či na budování fotovoltaických zdrojů energie a současně investovaly do digitalizace prodejen pomocí dotací (hybridní prodejna 24/7). Program je koncipován jako rámcový s pravidelně vyhlašovanými výzvami pro kraje (jednou ročně).

Maximální dotace pro kraj je 4 mil. Kč na rok a jedna maloobchodní prodejna (v rámci jedné výzvy) smí obdržet maximálně 130 000 Kč z prostředků poskytnutých MPO. Celková výše dotace v jednom roce je plánována na 52 mil. Kč (pro 13 krajů v ČR bez hlavního města Prahy).

Způsobilými náklady pro prodejny jsou např. náklady na mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb či nově navrhujeme rozšířit o náklady související s bezobslužným provozem prodejen Jedná se o poplatky za správu bezobslužného systému, či ostrahu atp.

Proces poskytnutí dotace kraji probíhá následovně: Nejprve MPO vyhlásí výzvu. Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace MPO vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je kraji poskytnuta formou ex post v rámci příslušného rozpočtového roku.

Důležitým aspektem programu je skutečnost, že finanční prostředky jsou vypláceny pouze v území, kde selhává klasický tržní způsob provozování maloobchodní prodejny. Příslušná obec, v jejímž katastrálním území se prodejna nachází, musí potvrdit, že se jedná pouze o jednu takovouto prodejnu v místě a zároveň, že takovýto typ prodeje je pro obec nezbytný. A proto se provozování této prodejny jeví jako veřejná služba.

Podpora provozování maloobchodu v místě, kde nefunguje klasický tržní model, je zároveň zařazena i do seznamu veřejných služeb vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Jedná se konkrétně o tzv. soukromé služby ve veřejném zájmu.

Schéma podpory a rozvoje venkovských prodejen je mnohem širší a nezahrnuje pouze program OBCHŮDEK. Z úrovně MPO lze využít projekt Česko platí kartou, který byl prodloužen až do roku 2025. Podporou pro venkovské prodejny bylo i zastropování cen energií a resort garantuje prodejnám i podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, např. využití dotací z Národního plánu obnovy v programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Z úrovně kraje lze venkovské prodejny podpořit zapojením kraje do programu OBCHŮDEK navýšením přidělených dotací o částky z rozpočtu kraje. V rámci vlastního programu může každý kraj podle místních podmínek přijímat konkrétní opatření od marketingové podpory až po investiční záměry. Přístup samotných obcí je základem pro udržení a rozvoj malých venkovských prodejen. Pokud se prodejna nachází v objektu, který je ve vlastnictví obce, může obec rozhodnout o nulovém nájmu. Obec místního obchodníka podpoří i nákupem zboží pro přípravu obecních akcí včetně kulturních pořadů či sportovních utkání. Obec může také podpořit snížení energetické náročnosti, pokud se prodejna nachází v objektu v majetku obce. Obec, ale i kraj se podílí na kontinuálním dialogu s občany a zdůrazňují zejména výhody nákupů u lokálních obchodníků a podporují lokální dodavatele. Samotní obchodníci na venkově musí hledat cesty, jak rozvíjet venkovské prodejny. Patří sem zejména spolupráce s lokálními dodavateli, místními farmáři a regionálními dodavateli. Cestou k udržení prodeje je i úprava prodejní doby, vytvoření místa k posezení, přizpůsobení se místním potřebám a venkovským zvyklostem. V současné době pomůže zavedení balíkové přepážky, platebního terminálu a v návaznosti na program OBCHŮDEK i nákup nových, energeticky úsporných spotřebičů (možnost financovat z programu).

Vylepšit a prodloužit program OBCHŮDEK až do roku 2030 je pro rozvoj venkova víc než potřebné. Návrh programu prošel meziresortním připomínkovým řízením, které na základě poznatků z praxe bude přínosné pro další období. Doufejme jen, že vláda v rámci trendu úsporného rušení dotací program schválí.

Podle materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu.

-as-