Brňanům se bude lépe dýchat, Brno spolupracuje s Masarykovou univerzitou na zlepšení kvality ovzduší

25. 4. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Na území města Brna byl v dubnu 2021 zahájen projekt TROMSO, který má přispět k monitorování stavu ovzduší a zavádění opatření na jeho zlepšení. Projekt probíhá ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Mezi hlavní aktivity projektu patří roční monitoring kvality ovzduší ve 12 brněnských lokalitách a doplňkové senzorické měření kvality ovzduší v blízkosti dětí školního věku. Výstupem pak bude aktualizace Akčního plánu, který pomůže ke zlepšení kvality ovzduší. Projekt je ze 100 % financován z Norských fondů a výsledky budou známy v průběhu května letošního roku.

Ministerstvo životního prostředí

Při zrodu projektu stál i ministr životního prostředí Petr Hladík, který byl tehdy 1. náměstek primátorky města Brna. Aktuálně probíhá zpracování výsledků měření. Výsledky budou k dispozici v průběhu května 2023.

„Čisté ovzduší a zdravé životní prostředí zásadně ovlivňuje zdraví obyvatel. V kontextu České republiky je kvalita ovzduší v Brně a Jihomoravském kraji na dobré úrovni. Velmi pozitivně lze hodnotit zejména setrvalý pokles koncentrací rakovinotvorného benzo[a]pyrenu, který představuje na řadě míst České republiky velký problém. Meziroční rozdíly v koncentracích jsou dány především rozdíly v rozptylových a meteorologických podmínkách. Pokud je například konkrétní zima chladnější, zvýší se emise z vytápění, ale například i ze studených startů motorů. Stejně tak při výskytu teplotní inverze dochází ke kumulaci znečištění u země a celkovému zhoršení kvality ovzduší, nezávisle na vývoji emisí,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

K dalšímu zlepšení ovzduší v Brně má přispět i projekt TROMSO, který město Brno realizuje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

„V rámci projektu probíhá doplňkové měření kvality ovzduší také v blízkosti dětí školního věku. Účelem je zjistit, jak moc jsou vystaveni znečištěnému ovzduší v závislosti na jejich denní aktivitě. Tohoto měření se účastní 150 žáků, kteří u sebe mají vzorkovače měřící kvalitu ovzduší. Momentálně jsou výsledky měření představovány a projednávány s představiteli jednotlivých městských částí a městských společností,“ přiblížil 2. náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Součástí projektu je aktualizace akčního plánu pro zlepšování kvality ovzduší v Brně, podrobení finální podoby akčního plánu procesu SEA (posouzení vlivů na životní prostředí) a jeho následné schválení zastupitelstvem města Brna. Mezi příklady navržených opatření patří snížení emisí z provozu vozidel Statutárního města Brna a jeho příspěvkových organizací, rozvoj veřejné a cyklistické dopravy, zakládání nových vegetačních prvků, motivační programy pro rozvoj zeleně ve městě, omezování prašnosti ze stavební činnosti, kontrola plnění požadavků na provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů a rozvoj osvětové činnosti. Návrhy opatření se týkají i oblasti teplárenství a energetiky.

A na kvalitu ovzduší se chce zaměřit i vláda, která chce snížit emise z dopravy, ale také z vytápění.

„Je důležité vytvářet podmínky pro zlepšování kvality ovzduší napříč hospodářskými sektory, včetně urychlení přípravy vysokorychlostních železničních tratí a urychlení dokončení obchvatů měst. Vláda musí také zajistit dostatek finančních prostředků na podporu výměny neekologického vytápění v domácnostech za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla a na snížení energetické náročnosti budov. V tomto ohledu máme připraveny programy Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light, které budeme průběžně rozšiřovat. Nově jsme také uvolnili 1,7 miliardy korun na novou vlnu kotlíkových dotací,“ doplnil ministr Hladík.