Jak na nezaplacené místní poplatky?

2. 5. 2023 SMO ČR Legislativa

Budou moci obce prominout nezaplacené místní poplatky a penále u porušení rozpočtové kázně? Svaz měst a obcí k této problematice uvádí následující informaci.

Svaz měst a obcí České republiky

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh zákona, jehož předmětem je mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů (sněmovní tisk 384). Cílem vládního návrhu je:

  • mimořádné odpuštění vybraného příslušenství (úroků, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a nákladů řízení, vč. exekučních nákladů) u daňových dluhů primárně v působnosti resortu Ministerstva financí, pokud dojde za stanovených podmínek k úhradě jistiny;
  • eliminace bagatelních nedoplatků a tím tak úleva dlužníků i správcům daně;
  • poskytnout územním samosprávám zákonný rámec k aplikaci § 2 odst. 3 písm. a) vládního návrhu zákona, kde je uvedeno, že „daní se pro účely tohoto zákona rozumí také místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, pokud do 30. června 2023 rozhodne svým usnesením zastupitelstvo obce, že se tento zákon použije na místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, které spravuje obecní úřad této obce“.

Municipality mohou tedy usnesením zastupitelstva ve své samostatné působnosti přistoupit k aplikaci přednastavených pravidel uvedených ve vládním návrhu zákona a aplikovat je na oblast místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, resp. na příslušenství v podobě zvýšení poplatku podle § 11 odst. 3 tohoto zákona, a na oblast odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, resp. na jejich příslušenství v podobě penále.

Zastupitelstvo v případě schválení zákona bude moci rozhodnout, zda

  • nebude zákon aplikován vůbec;
  • bude aplikován pouze na místní poplatky (případně na které druhy);
  • bude aplikován na odvody za porušení rozpočtové kázně;
  • bude aplikován na obě skupiny peněžitých plnění.

Vzhledem k tomu, že usnesení příslušného zastupitelstva musí být dle návrhu zákona přijato do 30. června 2023, je třeba představitele samospráv upozornit na omezený časový prostor, ve kterém zastupitelstva budou moci přijmout zmíněné usnesení. Z toho důvodu samo Ministerstvo financí vyzývá, aby obce i kraje přistoupily k přípravě usnesení s předstihem, protože rozhodné období začíná 1. červencem 2023. O schválení zákona, jeho vydání ve Sbírce zákonů a nabytí účinnosti bude Svaz měst a obcí ČR informovat na webových stránkách i prostřednictvím e-zpravodaje. Usnesení zastupitelstva nelze schválit před nabytím účinnosti zákona.

Svaz měst a obcí požádal Ministerstvo financí o metodickou pomoc a zprostředkování kontaktního místa. Ministerstvo financí ve své odpovědi upozornilo, že samotná realizace pravidel obsažených v zákoně je popsaná primárně v normativním textu, nicméně za účelem srozumitelnosti zpracovalo v důvodové zprávě podrobnější informace a upozornění, která mohou sloužit jako metodický základ pro úřední osoby i daňové subjekty. Dále je MF připraveno aktualizovat a na webu MF zveřejnit materiál dle výsledku legislativního procesu, vč. doprovodného vysvětlení. Zároveň přislíbilo zveřejnění jednoduchých procesních a informačních schémat která by přispěla k větší srozumitelnosti.

Pokud by se vyskytly odborné problémy přesahující vysvětlení v důvodových zprávách, které by se týkaly realizace vládního návrhu zákona jako součásti výkonu správy daní, lze se obrátit na Mgr. Karla Šimka (karel.simek@mfcr.cz, tel. 257 042 641) nebo na JUDr. Jiřího Kroupu (jiri.kroupa@mfcr.cz, tel. 257 044 015).