Elektronizace zdravotnictví na Vysočině

12. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Již před několika lety stálo české zdravotnictví před důležitým milníkem, přistoupit k plnohodnotné elektronizaci, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, ale bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu.

Kraj Vysočina

Proto byla již koncem roku 2016 schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví, která stála na počátku systémového řešení elektronizace zdravotnictví. Potřebu zavést co nejrychleji komplexní eHealth v České republice podporují jednoznačně zástupci lékařských profesních komor a sdružení, státní správy, zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení (Health angl. Zdraví).

Špičková elektronizace a využití ICT stojí dlouhodobě za prudkým rozvojem zdravotnictví, a to zejména přístrojové techniky využívané při samotných lékařských výkonech, ale zvláště v diagnostice. V době, kdy je většina populace neustále online a cestuje nejen po vlastní zemi, ale i po světě, se stává IT neodmyslitelnou součástí medicíny. Bez podpory informačních technologií si nelze současné zdravotnictví vůbec představit. Ve chvíli, kdy se člověk mimo domov ocitne v ohrožení života, měl by mít zdravotnický personál přístup k jeho zásadním zdravotním dokumentům, aby mu mohl poskytnout adekvátní péči. I v případě dlouhodobých cest do zahraničí by měl mít člověk možnost nechat si předepsat či vyzvednout v lékárně dlouhodobě užívané léky.

Síla systému eHealth je právě v propojení všech stávajících centrálních i roztroušených informačních systémů v aplikacích, které s nimi umějí chytře pracovat. Online komunikace a práce s daty zajišťuje, že pacienti, lékaři, nemocnice, pojišťovny i státní správa budou mít k dispozici opravdu všechny informace pro efektivní péči o zdraví, její kontrolu a řízení. Vyloučí se duplicita vyšetření, lékař bude přesně vědět, jaké léky pacient užívá, i historii všech zákroků a vyšetření. Může se efektivně rozhodovat a lépe léčit. Tím získá pojišťovna i stát. Budou mít k dispozici úplné a spolehlivé informace pro úhrady zdravotní péče. Pacient bude mít veškerá svoje medicínská data pod kontrolou, rozhoduje, kdo je uvidí a kdo další je využije. Jako občan se stává skutečným vlastníkem péče o svoje vlastní zdraví. V neposlední řadě systém poskytne i cenná statistická data o nemocnosti nebo trendech v léčebné nebo ošetřovatelské péči.

eHealth a Kraj Vysočina je dnes velmi významné spojení, které je prospěšné nejen kraji, ale má celorepublikový a mezinárodní význam. Kraj Vysočina je od roku 2018 provozovatelem Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví na základě pověření od ministerstva zdravotnictví.

Podíváme-li se na ikonu eHealth na portálu Kraje Vysočina, poznáme zdravotní portál eAmbulance, který umožňuje objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) v ambulancích nemocnic Kraje Vysočina: Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč

Cílem projektu eMeDocS (Systém výměny zdravotnické dokumentace) je zajištění bezpečné komunikační infrastruktury pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb. Smluvním a organizačním provozovatelem sítě jako celku a centrálních komponent je Kraj Vysočina. Technickým správcem sítě je společnost ICZ a.s. Jednotlivé koncové uzly sítě (ISAC adaptéry) jsou pak ve vlastnictví a správě konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb a jejich smluvních partnerů.

Problematiku elektronizace zdravotnictví prezentoval na ISSS v loňském roce Petr Pavlinec, ředitel odboru informatiky Kraje Vysočina
Problematiku elektronizace zdravotnictví prezentoval na ISSS v loňském roce Petr Pavlinec, ředitel odboru informatiky Kraje Vysočina

Národní kontaktní místo pro – NCP Portál (NCPeH) slouží k přeshraničnímu přenosu některých údajů o pacientech. Postupně se tak usnadňuje ošetřování českých pacientů v zahraničí a naopak. V několika zemích už jsou funkční elektronické recepty, díky kterým v zahraničních lékárnách získá český občan lék předepsaný jeho lékařem. Usnadňuje to situaci lidem například při dovolené, když si doma zapomenou léky, které nutně potřebují, případně se jim pobyt v cizině neplánovaně prodlouží. Do roku 2025 by měl být dokončen systém, který umožní výměnu zdravotnické dokumentace včetně laboratorních či propouštěcích zpráv a rentgenů. Kvůli citlivosti údajů je vyžadována mimořádná bezpečnost procesů. Na fungování kontaktního místa pracují IT specialisté krajského úřadu.

Prostřednictvím nemocničního informačního systému je k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví připojeno všech pět nemocnice zřizovaných Krajem Vysočina. Do komunikace se postupně zapojují nemocnice na území Evropské unie a České republiky. Před několika týdny se připojil největší poskytovatel zdravotních služeb v ČR – Krajská zdravotní, a.s. (KZ) s více než 1,1 milionem evidovaných pacientů, která spravuje sedm největších nemocnic Ústeckého kraje. Jde o velmi významný pokrok v oblasti rozvoje služeb elektronického zdravotnictví v ČR.

Vedle servisu pro zdravotnické profesionály je dalším výsledkem i zavedení služeb a zpřístupnění zdravotnické dokumentace v podobě tzv. pacientského souhrnu také samotným pacientům. Ti mohou své údaje získat prostřednictvím Portálu občana.

Elektronická výměna zdravotních dat bude za několik let v Evropské unii povinná. Práce na projektu bude pokračovat a Konsorcium asi 50 zástupců z členských zemí EU nyní musí vytvořit implementační příručku a stanovit technické parametry, které budou pomáhat povinnost splnit. Kraj Vysočina je členem konsorcia a IT pracovníci kraje se věnují především právní části, protože mají velké zkušenosti s GDPR (ochranou osobních údajů). Tým dále řeší provozní a technické věci. Jak již jsme informovali před několika dny bude nyní Kraj Vysočina žádat o přibližně o 20 milionů korun z evropského programu na další provoz a rozvoj systému elektronického zdravotnictví. Dotace by měla pokrýt 80 % nákladů, zbývající část uhradí kraj ze svého rozpočtu.

Kraj Vysočina je dlouholetým partnerem konference ISSS a také v letošním roce se zde představí. Již v pondělí 15. a v úterý 16. května 2023 v Hradci Králové.