Potřebujeme aktivní komunikaci s vládou

12. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

V pátek 5. května se konalo zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), na programu byla především příprava nastávajícího XIX. Sněmu, který se bude konat ve dnech 18. a 19. května 2023 v Olomouci. Požádali jsme při této příležitosti o několik slov předsedu Františka Lukla a Radku Vladykovou, výkonnou ředitelku SMO ČR.

František Lukl
František Lukl
Radka Vladyková
Radka Vladyková
XIX. Sněm SMO ČR bude volební, koná se vždy na jaře po volbách do zastupitelstev obcí a zároveň zvolí nové orgány Svazu. Jak hodnotíte to uplynulé volební období zastupitelstev obcí a měst?
Radka Vladyková: Poslední čtyři roky to starostové neměli jednoduché. Sotva se po volbách ujali svých úřadů přišel covid, což byla epidemie, kterou dosud nikdo nepoznal. Obce přitom musely komplexně zabezpečovat všestranné potřeby obyvatel a zvládly to excelentně. A když už se zdálo, že situace přechází do normálu, přišel krach Bohemia Energy, růst cen energií, ozbrojený konflikt na Ukrajině a následný příliv uprchlíků, pád Sberbank, energetická krize a všeobecné zdražování. Byla to rána za ranou, ale starostové a starostky se svými týmy dokázali zareagovat, podržet své občany v době energetických problémů, zvládli příchod uprchlíků a zabezpečili činnosti související s provozem měst a obcí. Podpořili přitom stát v jeho činnostech i když jim mnohokrát nezbýval čas na práci a záměry, se kterými sami kandidovali ve volbách. Průzkum, který si Svaz udělal potvrdil, že starostové a starostky jsou srdcaři a lidé na svých místech, kteří vždy stáli v čele uvedených aktivit.
František Lukl: Souhlasím, a použiji stejný obrat – a když už se zase zdálo, že jsme všechno zvládli a přecházíme do normálních kolejí, přišla obrovská spirála inflace, která je stále tady a neustupuje. Starostové trvale bojují s narůstáním už tak dost vysokých cen, které výrazně ovlivňují obecní rozpočty. Vedle toho se musí vyrovnávat se změnami v dotačních titulech, které nesměřují k prospěchu měst a obcí. Vedle vysokých cen materiálů a služeb přicházejí návrhy úspor, které omezují očekávané finanční zdroje, což ohrožuje finanční samostatnost obcí. Přitom většinu nápadů, tak jak je dávkuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) nebo samotná vláda, se dovídáme z médií, aniž by všechny dopady a souvislosti jednotlivých návrhů byly s představiteli měst a obcí předem projednány.
Nová vláda funguje rok a půl, jaká je tedy spolupráce?
F. L.: Za celé minulé volební období zastupitelstev obcí se vystřídala řada ministrů a po volbách se změnila celá politická garnitura a nastoupila nová vláda. V minulosti Svaz s každou vládou úzce spolupracoval na základě vzájemné dohody, ať už stál v čele vlády představitel ODS či ČSSD. Bylo tomu tak i v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš a ve vládě byla většina členů z hnutí ANO. Zaznělo i na dnešním jednání Rady, že jsme se na jednáních s vládou ne vždy shodli, často probíhala ostrá diskuze k jednotlivým návrhům, ale pokud se něco měnilo, většinou jsme znali důvod a mohli jsme se vyjádřit. Bohužel, v poslední době se o připravovaných návrzích dovídáme až z publikace v médiích, bez předchozího projednání.
R. V.: Skutečnost, že o opatřeních, která se dotýkají obcí a měst poprvé slyšíme v televizi, rádiu a čteme v různých novinách a webech, to patří mezi největší stesky starostek a starostů v současnosti. Velmi jim to totiž ztěžuje jejich práci a vůbec komunikaci s občany. Například současné problémy související s rušením pošt a poboček finančních úřadů ve městech. Pokud by příslušná ministerstva nebo vláda s vedením měst předem tyto záležitosti projednala, pak by představitelé samosprávy mohli být nápomocni vládě v následné komunikaci s občany. Když se to nestane a na radnici se tyto informace dovídají z médií, nelze se divit, že starostové a starostky jsou rozhořčeni. Jsou potom mezi mlýnskými kameny nařízení vlády a potřeb svých občanů, protože musí lidem vysvětlovat opatření vlády, která vůbec nemohli ovlivnit. Tím se vedoucí představitelé v obcích a městech dostávají do velice nekomfortní situace.
Jak se daří naplňovat priority činnosti Svazu měst a obcí?
F. L.: Jednou ze zásadních priorit Svazu je zachovat obcím a městům jejich finanční a administrativně správní samostatnost, která jim umožňuje na svém území vykonávat samosprávu. Ze všech dostupných dat je již řadu let zřejmé, že města a obce skvěle hospodaří se svěřenými prostředky, mnohem lépe než vláda. Je to dáno mimo jiné tím, že na malém území obce či města mohou občané lépe a účinněji dohlížet a kontrolovat, jak se nakládá s veřejnými penězi. Potřebujeme zachovat dostatek zdrojů pro obce a města, aby jejich představitelé mohli plnit základní poslání, uspokojovat potřeby lidí v daném území. Proto všechny návrhy, které směřují k omezování financí a nezbytných výdajů obcí musíme rezolutně odmítat. A také proto voláme po úzké spolupráci s vládou.
R. V.: Další prioritou, kterou trvale prosazujeme, je snaha o prodloužení volebního období v municipalitách na šest let. Současné čtyři roky, to je velmi krátká doba, zejména pro investiční záměry nestačí čas na přípravu, projekci, vysoutěžení zakázek a komplexní realizaci programových cílů. Prodloužením volebního období se mimo jiné také sníží volební náklady. Starostové a starostky budou mít dostatek času k prosazení a obhájení svých volebních programů, a ti méně schopní se nebudou moci vymlouvat, že neměli dost času. Občané tak budou mít větší možnost posoudit způsobilost volených zástupců.
Jaká je role obcí a měst v oblasti životního prostředí?
F. L.: To je další prioritní oblast, kde obce a města dlouhodobě plní řadu úkolů – vodovody, kanalizace, čistírny, péče o zeleň a krajinu, nakládání s odpady, veřejná prostranství nebo energetické úspory. Obce a města budou muset plnit také aktivní roli v oblasti cirkulární ekonomiky, podporovat obnovitelné zdroje energií a zapojit se do rozumného naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Řada nových možností přichází s programem komunitní energetiky, kde obce budou mít velký prostor uplatnit vlastní iniciativu. Právě proto potřebujeme být dobrými partnery s vládou a mít s vládou kvalitní komunikaci, abychom dokázali všechny společné úkoly realizovat.
Co očekáváte od XIX. Sněmu Svazu měst a obcí ČR?
F. L.: Jak již bylo uvedeno, bude to volební Sněm, očekáváme nové složení Rady, bude zvoleno Předsednictvo Svazu a samozřejmě zhodnotíme aktivity za uplynulé období a projednáme hlavní cíle i další směřování činnosti Svazu měst a obcí ČR v čase, který je před námi. Konání Sněmu je pro členy SMO ČR vždy příležitostí k výměně názorů a diskuzi s nejvyššími představiteli státu. Velmi si ceníme toho, že pozvání na Sněm přijal prezident republiky Petr Pavel, přijede předseda Senátu Miloš Vystrčil, jednání se zúčastní premiér Petr Fiala, místopředsedové vlády Ivan Bartoš a Vlastimil Válek a ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Bohužel, účast dosud nepotvrdil ministr financí ani ministr vnitra, což jsou ovšem pro práci územních samospráv resorty klíčové.
R. V.: Všechny členy Svazu měst a obcí ČR zveme na jednání XIX. Sněmu, který se bude konat ve dnech 18. a 19. května v Olomouci. První den bude věnován odborným otázkám, hodnocení činnosti, stanovení priorit a v odpoledních hodinách Sněm osloví prezident republiky. Druhý den proběhnou volby nových orgánů Svazu a schválení dokumentů.

Od středy 17. května se bude na výstavišti Flora Olomouc konat Komunální veletrh, na kterém se představí řada firem, které nabízí své produkty a služby obcím a městům. Součástí veletrhu bude také bohatý doprovodný program, který zahrnuje aktuální témata samospráv a je určen nejen pro starosty, ale i úředníky, zastupitele, tajemníky, zaměstnance příspěvkových organizací měst a obcí.