Z Programu obnovy venkova 2023 půjde do území Ústeckého kraje 44,5 milionu korun

19. 5. 2023 Ústecký kraj Regiony

Do letošního ročníku Programu obnovy venkova 2023 bylo v Ústeckém kraji podáno formálně správných 259 žádostí s celkovým objemem bezmála 85,5 milionu korun.

Ústecký kraj

Každoroční Program obnovy venkova Ústeckého kraje (dále jen POV) má za cíl především podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Dotační program je rozdělen do samostatných oblastí podpory, které mohou být v praxi zaměřeny například na:

  • úpravy a opravy objektů vnitřní i venkovní občanské vybavenosti
  • opravy a výstavbu chodníků a místních komunikací
  • opravy mostků a propustků na místních komunikacích
  • údržbu veřejných prostranství a výsadbu zeleně
  • a další.

Alokace na jednotlivé oblasti podpory POV 2023 dle procentuálního rozdělení byly rozvrženy následovně:

  • OP 1 – Obnova a rozvoj venkovské zástavby: 20 500 000 Kč
  • OP 2 – Chodníky a místní komunikace: 20 500 000 Kč
  • OP 3 – Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny: 2 500 000 Kč
  • OP 4 – Strategický dokument obce: 1 000 000 Kč

Celková výše alokace: 44 500 000 Kč

V Radě i Zastupitelstvu Ústeckého kraje tak byla letos schválena podpora úspěšným a žádostem v celkovém součtu 44 498 300 korun.

„Těší mě, že Program obnovy venkova je v našem kraji hojně využíván ke zlepšení života v obcích, i k jejich rozvoji,“ doplnil Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova.

Eva Poslová