Region informačních technologií

23. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Slogan „Region informačních technologií“ zdobí už několik let zcela oprávněně stánek, který na konferenci ISSS v Hradci Králové prezentuje Kraj Vysočina. Celý tento region je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá zajet na návštěvu za poznáním a odpočinkem. Po návštěvě stánku uvedeme některé činnosti z oblasti informatiky, které se zde představily.

Kraj Vysočina

Mapové aplikace Kraje Vysočina slouží ke zprostředkování důležitých informací zaměstnancům Krajského úřadu, všem obcím a městům, ale i příspěvkovým organizacím a zejména občanům. Ke všem aplikacím je možné přistoupit přes Geoportál Kraje Vysočina na adrese: gis.kr-vysocina.cz. Např. Čistá Vysočina je projekt, zaměřený na jarní úklid okolí komunikací a veřejných prostranství v obcích a městech kraje. Územně plánovací dokumentace je webová mapa publikující dokumentaci obcí a je vedena ve standardu pro digitální zpracování. Majetková analýza komunikací slouží k identifikaci majetkových vztahů pod silnicemi 2. a 3. třídy a využívá jak data katastru nemovitostí, tak i lokalizační systém Ředitelství silnic a dálnic. Optické sítě je aplikace, která sleduje vedení optických telekomunikačních vedení na území celého kraje. Mapová aplikace provádí rovněž monitoring vozidel údržby a správy silnic nebo také evidenci lokalit napadených kůrovcem.

Kraj Vysočina – region informačních technologií, prezentace na ISSS 2023
Kraj Vysočina – region informačních technologií, prezentace na ISSS 2023

Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice je projekt, který umožní, aby za přesně stanovených pravidel ošetřující lékař v jiném státě EU měl přístup k pacientskému souhrnu občana ČR, kterého ošetřuje v rámci neplánované zdravotní péče. Kraj Vysočina je národním kontaktním místem pro elektronické zdravotnictví, a také na letošní konferenci ISSS se o problematice referovalo v bloku Elektronizace zdravotnictví. Trable projektového manažera při implementaci jednotného NIS do pěti krajských nemocnic prezentovala na základě více než desetiletých zkušeností projekce a zavádění systému Iveta Veselá z odboru informatiky Kraje Vysočina.

Iveta Veselá na konferenci ISSS prezentuje zkušenosti z projekce a implementace jednotného NIS do pěti nemocnic na Vysočině
Iveta Veselá na konferenci ISSS prezentuje zkušenosti z projekce a implementace jednotného NIS do pěti nemocnic na Vysočině

eBezpečnost v kraji je průběžně zajišťována systematicky již od roku 2010, kdy vznikla pracovní skupina pro řešení této problematiky. Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina je východiskem od roku 2018 a cílem je informovat o nebezpečích, která hrozí uživatelům se zaměřením na děti, mládež, domácnosti, seniory, ale také na odbornou veřejnost. Zejména v poslední době jsou uplatňovány aktuální poznatky z oblasti kyberbezpečnosti. Podrobnější informace na adrese ww.kr-vysocina.cz/bezpecnost.

Datový sklad je úložiště velkého množství dat, která vznikla jako produkt jiných informačních zdrojů. Datový sklad Kraje Vysočina je nástrojem, který hledá mezi různými daty určité vazby a pomocí uživatelsky příjemného prostředí poskytuje možnost získávat z dat „skryté“ informace a ty následně analyzovat a vyhodnocovat. Cílem je zejména zvýšení efektivity fungování krajského úřadu a taktéž prohloubení a rozšíření informačního potenciálu kraje směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, dalším institucím a zejména ve vztahu k občanům. Jde o nástroj určený nejen ke strategickému řízení, ale zároveň k zajištění běžného provozu. Datový sklad se začal budovat v roce 2005 a v letech 2011 a 2012 byl rozšířen s podporou evropských zdrojů. V současné době se datové portfolio průběžně rozvíjí ve vazbě na nové zdroje.

Krajská páteřní síť ROWANet je vysokokapacitní transportní regionální síť, založená na soustavě optických vláken, vlastněných krajem, osazených pasivní technologií CWDM a hustým vlnovým multiplexem DWDM, napájeným výkonnými optickými zesilovači EDFA. Síť byla vybudována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků EU, krajského a státního rozpočtu. Je spravována pracovníky odboru informatiky KÚ ve spolupráci se smluvními partnery. Krajská páteřní síť zabezpečuje řadu služeb např. vysokorychlostní internet, eGovernment, routing státních a privátních sítí, služby vysokokapacitních úložišť, hosting nejrůznějších aplikací, GIS, nejrůznější služby pro organizace veřejné správy, služby pro Integrovaný záchranný systém atd.

Krajská digitalizační jednotka je špičkově vybavené pracoviště pro digitalizaci papírových předloh (knihy, dokumenty, volné listy, fotografie) a negativů (klasických i sklněných). Digitalizace zahrnuje skenování, zpracování snímků a tvorbu metadat nezbytných pro dlouhodobé uložení a zpřístupnění dokumentů on-line. Knihy do formátu A3 se skenují na robotickém skeneru až rychlostí 1200 stran za hodinu. Volné listy až do velikosti A0 se snímají na velkoformátovém skeneru a další zpracování snímků probíhá za pomoci programu speciálně vytvořeného pro hromadnou editaci. V metadatech je pak zaznamenána historie nově vzniklého digitálního dokumentu, informace o papírové předloze a další údaje potřebné k vyhledávání na internetu.

Technologické centrum (TCK) je zaměřeno svými službami primárně na obce, příspěvkové organizace a úřad kraje. Mezi služby TCK patří – spisová služba pro PO, garantované úložiště, zálohování a archivace, GIS, rozhraní na centrální registry, certifikační autorita, síťové služby, virtuální sítě, datová úložiště, regionální videokonference, systém elektronického zadávání zakázek, geoportál, krajská digitální spisovna, krajské digitální úložiště, krajská digitální jednotka, identity management, správa interních workflow úřadu, datový sklad a další.

Spolek BISON – spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů byl založen v roce 2017 Krajem Vysočina, Zlínským krajem a Novým Městem na Moravě. Jeho činnost směřuje k zajištění optimální a efektivní podpory výkonu veřejné správy prostřednictvím jedinečných SW řešení vyvíjených v podmínkách veřejné správy a subjekty veřejné správy. Cílem je šířit tyto produkty, poskytovat jistotu jejich implementace a sdílet know-how jednotlivých subjektů s nejvyšší mírou minimalizace nákladů. Mezi SW produkty patří např. Portál příspěvkových organizací, Evidence smluv, Výkazy sociálních služeb, Hlídání zveřejnění v registru smluv aj.

Podle materiálů Kraje Vysočina.