Snazší oddávání snoubenců i registrace partnerů, novela zákona o matrikách přináší usnadnění pro obce i občany

31. 5. 2023 SMS ČR Legislativa

V prvním čtení budou dnes poslanci hlasovat o novele zákona o matrikách, jménu a příjmení a dalších s nimi souvisejících předpisů (ST 431). Novela upravuje oblast rodinného práva, i díky připomínkám Sdružení místních samospráv ČR usnadní oddávání snoubenců a registrování partnerů.

Sdružení místních samospráv ČR

Směřuje také k budoucímu zavedení elektronického matričního informačního systému.

„Jako bývalá vedoucí matričního úřadu vítám, že novela zákona zefektivní fungování matrik a přinese konkrétní usnadnění do běžného života občanů, ale také obcím. Zjednodušení v oblasti oddávání snoubenců nebo registrace partnerů, které jsme jako Sdružení místních samospráv ČR prosadili, přibližují fungování veřejné správy požadavkům moderní společnosti,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR, která je rovněž zpravodajkou sněmovního tisku č. 431 v Poslanecké sněmovně.

Novela ruší podmínku, aby měl pro oddání před starostou či místostarostou obce, ve které se nenachází matrika, alespoň jeden ze snoubenců v dané obci trvalý pobyt. Dnes to zákon neumožňuje, a pokud ani jeden ze snoubenců v dané obci trvalý pobyt nemá, musí je oddat starosta z tzv. matriční obce. Nově bude moct být jako oddávající pověřen i člen zastupitelstva, tedy nejen místostarosta a starosta.

„Pro obce, které nejsou matričním úřadem, je dosavadní úprava extrémně rigidní a způsobuje neodůvodněnou nerovnost mezi zastupiteli jednotlivých obcí, i obcemi jako takovými. Snoubenci i nyní často nevstupují do manželství před místně příslušným úřadem, ale o výběru místa rozhodují většinou jiná kritéria. V tomto bodě tedy novela dává snoubencům větší možnosti a svobodu ve výběru místa, kde budou oddáni,“ uvádí Eliška Olšáková.

Z připomínek Sdružení místních samospráv ČR vzešla rovněž úprava v oblasti registrace partnerství, kdy prohlášení o vstupu do partnerství bude moci proběhnout před matrikářem kteréhokoliv úřadu. Dle SMS ČR neexistuje žádný legitimní důvod, proč by prohlášení osob vstupujících do partnerství nemohly přijímat všechny matriční úřady. Dostupnost této agendy pouze v krajských městech (a v Kladně) navíc působí nepřímou diskriminaci obyvatel venkovských sídel.

Novinkou bude i možnost určit otcovství tzv. trojdohodou, tedy vzájemně souhlasným prohlášením matky, jejího manžela (který není otcem dítěte) a biologickým otcem po zahájení rozvodového řízení.

Dojde také ke snížení věkové hranice, kdy se dítě může samostatně rozhodnout, které příjmení svých rodičů chce používat. Doposud mohly takové přání vyjádřit děti od 15 let, novela to umožní už pro dvanáctileté děti.

Novela zákona zjednoduší výměnu informací nejen mezi matričními úřady, ale i ostatními informačními systémy. Občané si budou moci matriční doklady obstarat na kterémkoliv matričním úřadě a v některých případech i na zastupitelském úřadě v zahraničí, a ne pouze na místně příslušném úřadě. Nový elektronický informační systém zefektivní vedení matriční agendy a sníží administrativní zátěž jak matrikářů, tak i občanů, kteří potřebují údaje z matrik.

Matriční systém eMatriky by měl být spuštěn k 1. lednu 2027. Systém bude v budoucnu propojen s ostatní veřejnou správou a informace z něj budou moct čerpat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí.

„Považuji za důležité, že na přípravu spuštění systému a sladění formátů dat budou mít obce dostatek času. Vedení klasických listinných matričních knih zůstane zachováno,“ dodává Eliška Olšáková.