Konference „Obnovitelné zdroje energie 2023“: Nejnovější informace o změnách legislativy i možnostech dotační podpory

9. 6. 2023 Kraj Vysočina Energetika

V sídle Kraje Vysočina se ve středu 7. 6. 2023 sešli zástupci samospráv, pracovníci městských a obecních úřadů, místních akčních skupin i podnikatelských subjektů u příležitosti konference na téma obnovitelných zdrojů energie.

Kraj Vysočina

„Hlavním tématem byly připravované legislativní změny na poli energetiky, tzv. Lex OZE I a II, především aktuální informace o novelách energetického a stavebního zákona a o zavedení konceptu komunitní energetiky,“ přiblížila náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Problematika energetiky je v současné době pro zástupce veřejné správy vysoce aktuální, a to jak v důsledku nepříznivé geopolitické situace, které v roce 2022 způsobila nestandardní výkyvy na trzích s energiemi a přinesla skokový růst cen klíčových energetických komodit, tak ve vazbě na tzv. Zelenou dohodu pro Evropu a zpřísňující se požadavky z úrovně EU ve vztahu k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. To vše s sebou nese stupňující se tlaky na odklon od využívání tradičních fosilních zdrojů energie a jejich postupné nahrazování zdroji obnovitelnými, s důrazem na jejich účinnější využívání a také na řešení energetické soběstačnosti.

Rostoucího významu otázek spojených s energetikou a hospodaření s energiemi si je plně vědom i Kraj Vysočina, který tuto oblast dlouhodobě řadí mezi své rozvojové priority. „Zaměřujeme se nejen na investiční opatření na majetku kraje, ale také na osvětu a popularizaci aktuálních témat a trendů směrem k obcím a dalším regionálním partnerům v území,“ zdůraznila Hana Hajnová.

Konference „Obnovitelné zdroje energie 2023“ přinesla ucelený přehled o současném dění v oblasti obnovitelných zdrojů energie („OZE“), o možnostech jejich uplatnění v podmínkách měst a obcí a o některých aspektech OZE ve vztahu k územnímu plánování a ochraně přírody a krajiny. Bohatý program konference zahrnoval, vedle připravovaných změn legislativy v oblasti energetiky, také například přehled aktuálních možností dotační podpory OZE z Operačního programu Životní prostředí a z Modernizačního fondu nebo příklady úspěšných projektů obcí, které již OZE využívají. Na konferenci dále přijali pozvání zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří pohovořili o vymezení akceleračních zón pro OZE, a zástupci Ministerstva životního prostředí, jejichž příspěvek byl věnován tématu komunitní energetiky.

Konference přilákala do Jihlavy téměř stovku starostů, pracovníků měst a obcí, firem a dalších zájemců.

„Hojná účast na této konferenci dokazuje, že téma energetiky územím velmi rezonuje. Z pozice kraje si uvědomujeme, že jsou to pak právě starostky a starostové obcí, kteří se musí v měnící se legislativě zorientovat nejrychleji, protože jsou vystaveni tlaku investorů i občanů. Proto jsme jim na jedno místo pozvali všechny klíčové odborníky, aby s nimi mohli diskutovat vše, co právě řeší a s čím si třeba neví úplně rady,“ zhodnotila průběh konference Hana Hajnová. „Jsme připraveni podobný formát konference pro obce opět zopakovat, až budou například známy přesné detaily Lex OZE II nebo problematiky stanovování tzv. akceleračních zón,“ uzavřela Hajnová.