Průzkum SMS ČR: 6 z 10 obcí chce stavět vlastní zdroje energie

Projekty brzdí zpožďující se novela energetického zákona o komunitní energetice

14. 6. 2023 SMS ČR Energetika

Jak vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, vlastní energetický zdroj plánuje v příštích třech letech stavět 60 procent obcí. Obce v České republice chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a rozvíjet komunitní energetiku i využívání energetického managementu.

Sdružení místních samospráv ČR

Zároveň ale 40 procent obcí uvádí, že nové projekty znemožňuje nebo brzdí absence zákonné úpravy komunitní energetiky. Jak ekonomicky i ekologicky uchopit nejen oblast energetiky pomáhá obcím platforma Obec 2030, která aktuálně vyhlašuje soutěž o nejlepší obecní inovace.

„SMS ČR očekává, že vláda předloží Parlamentu ČR novelu zákona, kterým budou provedeny evropské předpisy upravující oblast komunitní energetiky. Každý den zpoždění brzdí v obcích výstavbu nových zdrojů energie a rozvoj komunitní energetiky, která zvyšuje soběstačnost obcí a přispívá k omezování škodlivých vlivů na životní prostředí. Zásadní způsobem se obáváme, že zákon nenabyde účinnosti ani od 1. ledna 2024. Doba, kdy český právní řád nebude odrážet evropské normy, bude ještě delší než současné, už tak alarmující, dva roky,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Jak vyplývá z téměř 500 odpovědí květnového průzkumu SMS ČR mezi členskými obcemi, v horizontu tří let plánuje reálně bezmála 60 procent obcí vystavět vlastní energetické zdroje, jako jsou fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice či kotle na biomasu a jiné. Energetickou komunitu pro sdílení energií plánuje ve stejném horizontu založit téměř třetina obcí.

„Rozvoj komunitní energetiky zejména umožní obcím a energetickým společenstvím sdílet elektrickou energii vyrobenou v daném místě v rámci komunity za takové ceny, které si daná komunita stanoví. Cílem je zvýšit energetickou soběstačnost obcí, snížit emise skleníkových plynů a podpořit udržitelný rozvoj. Dnes platí stav, že i když obec vyrobí elektřinu, spotřebitelům ze sousedství ji nemůže dodat napřímo, ale pouze prostřednictvím prodeje do sítě za nízké výkupní ceny,“ dodává Eliška Olšáková.

Na 40 procent obcí v průzkumu odpovědělo, že absence zákona nyní znemožňuje či brzdí jejich energetické projekty. Dalších 21 procent obcí považuje absenci zákona za komplikaci, ale rozvoj komunitní energetiky se snaží řešit v rámci stávající legislativy.

Jako největší komplikaci pro rozvoj komunitní energetiky označili zástupci obce nejčastěji právě absenci novely energetického zákona (35 %) a dále pak odmítání zapojení menších energetických zdrojů do distribuční soustavy (23 %), nedostatečnou metodickou podporu a edukaci (17 %) a nízkou dotační podporu (16 %).

Modernější osvětlení, zateplené budovy

Z průzkumu vyplývá, že z kroků, které obce podnikly pro zvýšení energetických úspor v posledních letech, šlo nejčastěji o modernizaci veřejného osvětlení (65 %), výměnu oken na obecních budovách (54 %), zateplení obecních budov (51 %) či pořízení moderních zdrojů vytápění (19 %). Výstavbu vlastního zdroje energie doposud uskutečnilo jen 13 procent obcí zapojených do průzkumu.

Poměrně značnou poptávku avizují obce i po zavedení energetického managementu – tedy pravidelného systému monitoringu spotřeby energií a definici odpovědností za hospodaření s energiemi. V současné době energetický management využívá pouhých 7 procent obcí, ale v budoucnu se k tomu chystá hned 41 procent obcí.

Energetickou koncepci má minimum obcí

Pouhých 5 procent obcí má zatím zavedenou energetickou koncepci – strategický dokument s jednotlivými kroky, jak v oblasti úspor a nových zdrojů postupovat. I v tomto ohledu se ale v řadě obcí blýská na lepší časy. Zavést v brzké době takovou koncepci plánuje 48 procent obcí. Přes polovinu obcí (53 %) hodlá spolupracovat například v oblasti sdílení služeb energetického manažera nebo společných investic s jinými obcemi.

„Mezi obcemi roste nejen zájem o komunitní energetiku, ale stále více obcí chce k energetice přistupovat koncepčně a odhalovat, kde například energiemi nevědomky plýtvá, k čemuž slouží právě energetický management. Výstavba nových zdrojů má největší smysl, když je zvolena vhodně pro místní podmínky a jde ruku v ruce s hledáním úspor,“ říká Michal Svoboda, energetický expert SMS ČR, který obcím radí v rámci platformy Obec 2030.

Soutěž obecních inovací

Právě platforma Obec 2030 vedle poradenství obcí aktuálně pořádá také soutěž obecních inovací nejen na poli energetiky, ale celkově v rámci enviromentální odpovědnosti. Svá řešení může zcela zdarma přihlásit do soutěže jakákoliv obec (s výjimkou krajských měst) nebo městská část v České republice.

„Do třetího ročníku soutěže přijímáme projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2. Může se jednat o opatření v energetice jako například projekty energetických úspor či výstavby vlastních zdrojů, případně opatření v péči o klima, jako je například obnova biodiverzity, návrat vody do krajiny, výsadba zeleně a podobně,“ dodává Michal Svoboda.

Jednoduchou přihlášku obce vyplní na webu. Účast je bezplatná. Obce naopak vedle propagace svých inovací a inspirace od ostatních účastníků soutěže mohou získat atraktivní ceny, například v podobě finančního příspěvku 100 000 korun pro obec, zapůjčení elektromobilu, zpracování projektové dokumentace pro solární elektrárnu na obecní budovu nebo služby energetického manažera zdarma.