Kde se nejlépe žije? V hlavním městě Praze

21. 6. 2023 Obec a finance Regiony

V letošním roce se na stupních vítězů srovnávacího výzkumu Místo pro život umístily Hlavní město Praha, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina. Analytická agentura Datank v něm vyhodnocuje každoročně kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1600 obyvateli.

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.

Hodnocení se provádí v osmi sledovaných oblastech: Bezpečnost, Rozvoj infrastruktury, Volnočasové aktivity a turismus, Zdravotní a sociální služby, Občanská společnost a tolerance, Ekologie a životní prostředí, Péče o děti a vzdělávání a Práce. V každém z těchto nosných pilířů je několik hodnocených kritérií, celkem se vyhodnocuje 75 indikátorů.

Mnohdy důležitější, než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

Ocenění převzali (zleva): Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, Michal Hroza, člen rady hlavního města Prahy a Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina
Ocenění převzali (zleva): Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, Michal Hroza, člen rady hlavního města Prahy a Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina
Výsledné pořadí krajů za rok 2023
Pořadí Kraj
1. Hlavní město Praha
2. Královéhradecký kraj
3. Kraj Vysočina
4. Jihomoravský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Liberecký kraj
7. Zlínský kraj
8. Plzeňský kraj
9. Pardubický kraj
10. Středočeský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Ústecký kraj
14. Karlovarský kraj

Vítězné hlavní město Praha

Ze všech osmi sledovaných oblastí je na tom Praha ve čtyřech z nich úplně nejlépe v celé České republice. Jedná se o oblast zdravotnictví a sociálních služeb, kde boduje zejména nejvyšším počtem lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, nejnižší průměrnou nemocností a také nejdelší nadějí na dožití u mužů i žen. V oblasti péče o děti a vzdělávání má Praha navrch nejvyšší atraktivitou vysokých škol, nejlepšími výsledky studentů u státních maturit z češtiny i matematiky a vůbec nejnižšími předčasnými odchody studentů ze středoškolského vzdělávání.

V infrastruktuře vede hlavní město v kapacitě čističek odpadních vod v přepočtu na obyvatele, stejně jako v podílu lidí napojených na kanalizaci nebo počtu veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 1000 km silnic. V oblasti práce se může Praha pochlubit nejvyšší průměrnou mzdou, nejnižší mírou nezaměstnanosti a nejnižším počtem uchazečů na jedno místo na úřadech práce. Pouze průměrných výsledků dosahuje hlavní město Praha při srovnání s ostatními regiony v počtu lůžek v nemocnicích v přepočtu na 1000 obyvatel, dále v počtu dětí ve věku 3 až 5 let umístěných v mateřských školách a v podílu mladých lidí do 24 let bez práce.

Špatné je to v Praze s ekologií a bezpečností. Svědčí o tom nejnižší podíl zeleně na zastavěné ploše, nejnižší množství recyklovaného odpadu na jednoho obyvatele a nejvyšší množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace. V oblasti bezpečnosti je Praha nejslabší v objasněnosti trestných činů, stejně tak v nejvyšším počtu trestných činů na 1000 obyvatel a v nejvyšší nehodovosti na kilometr silnic.

Součástí výzkumu byl rovněž průzkum spokojenosti, který na reprezentativním vzorku 1573 lidí z jednotlivých krajů České republiky zjišťoval, jak jsou lidé v místě svého bydliště spokojeni s podmínkami pro život. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé jsou se životem v Praze nejspokojenější z celé České republiky.

Stříbrný Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj vděčí za svůj úspěch především výborným podmínkám v oblasti zdravotnictví a sociální péče a také v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Při celorepublikovém srovnání dosahuje nadprůměrných výsledků téměř ve všech zkoumaných kritériích zdravotní a sociální péče, jako je počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počtu lékáren na 100 tisíc obyvatel, kapacitě zařízení pro seniory nebo průměrné naději na dožití u mužů i u žen.

V oblasti volnočasových aktivit a turismu se konkrétně jedná o počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel, počet sportovních oddílů České unie sportu na 100 tisíc obyvatel, počet knihoven i počet registrovaných čtenářů a v neposlední řadě také nadprůměrnou délku pobytu hostů v ubytovacích zařízeních. K tomu se v Královéhradeckém kraji připojuje nejnižší produkce komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele, velmi nízký počet žáků na jednu třídu základní školy nebo nízký počet trestných činů připadajících na 1000 obyvatel.

Pouze průměrných výsledků dosahuje region, pokud jde o investice do ochrany životního prostředí v přepočtu na obyvatele, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel nebo v úspěšnosti studentů u státních maturit z českého jazyka. Zapracovat by to chtělo především na počtu lidí napojených na kanalizaci, přiblížení průměrných mezd mužů a žen, snížení míry nezaměstnanosti a také počtu usmrcených na silnicích v přepočtu na 1000 kilometrů silnic.

Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé zde žijící jsou subjektivně druzí nejspokojenější s podmínkami pro život v místě svého bydliště v porovnání se všemi kraji České republiky.

Bronzový Kraj Vysočina

Za celorepublikově třetím místem Kraje Vysočina stojí vyvážené výsledky ve všech sledovaných oblastech. Podíl zeleně na zastavěné ploše je v kraji vůbec nejvyšší ze všech regionů České republiky. V kraji lidé myslí na životní prostředí, alespoň o tom svědčí velmi vysoké množství recyklovaného odpadu v přepočtu na obyvatele. Naděje na dožití u mužů i žen je zde jedna z nejvyšších v celé České republice.

S kapacitami mateřských škol zde není problém, alespoň to ukazuje vůbec nejvyšší procento dětí ve věku 3 až 5 let v nich umístěných. V kraji je nejnižší počet aut na 1000 kilometrů silnic, nejvyšší volební účast, nejnižší podíl nezaměstnaných mužů, velmi nízký počet trestných činů na 1000 obyvatel a také velmi vysoký počet kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel.

Pouze průměrných hodnot dosahuje Kraj Vysočina, pokud jde o počet lůžek v sociálních zařízeních, dále v počtu dětí připadajících na jednu třídu základní školy, ve výsledcích studentů u státních maturit z českého jazyka a také v průměrných mzdách a cenách bytů v poměru ku mzdám. Za větší pozornost by stálo snížení produkce komunálního odpadu, která je jedna z nejvyšších v celé České republice. Nejnižší je zde podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace. V kraji je rovněž velmi nízký počet policistů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, naopak velmi vysoký počet požárů na 1000 obyvatel.

Subjektivní spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je v Kraji Vysočina na šestém místě ze všech 14 krajů České republiky.

David Pavlát