4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání

21. 6. 2023 MŠMT ČR Školství

Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to z evropských prostředků 4 miliardy korun ve výzvách Akčního plánovaní v území.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

„Pokud je Česká republika něčím opravdu významně bohatá, jsou to lidé – lidský kapitál, jejich schopnosti. Přesto si ale nemůžeme dovolit tímto kapitálem plýtvat. Neumožnit každému rozvíjet svůj potenciál na maximum znamená ochuzovat Českou republiku o její bohatství,“ prohlásil vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT Václav Velčovský.

Dnes vyhlašovaná výzva Akční plánování v území – MAP (tj. místní akční plány rozvoje vzdělávání) s alokací 1,7 miliard korun a ve čtvrtek vyhlašovaná výzva Akční plánování v území – IDZ (implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje) s alokací 2,3 miliardy korun jsou vzájemně provázané. Nejen hierarchicky (kraj – obec/MASka), ale také tematicky. Zaměří se totiž např. na zvýšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání. Obě výzvy naplňují potřebné kroky stanovené Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení 2021+.

Výzva Akční plánování v území – MAP je zaměřena na spolupráci aktérů ve vzdělávání v obcích s rozšířenou působností, cílem je podpořit společné řešení místně specifických problémů s důrazem na sociálně vyloučené lokality. Obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny či městské části Prahy budou realizovat aktivity vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v celém jejich ekosystému a vztahů různých stakeholderů. Kraje a hlavní město Praha návazně ve výzvě Akční plánování v území – IDZ podpoří implementaci aktivit a opatření uvedených v dlouhodobých záměrech vzdělávání a krajských akčních plánech. Díky tvorbě a implementaci KAPů z OP VVV došlo k proměně vnímání IDZ a jeho obohacení o další složky, které pomohou se na vzdělávání dívat různou optikou. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci stejné výzvy poskytne metodickou podporu realizátorům MAP a intenzivní podporu sociálně vyloučeným lokalitám. Tím bude vytvořen komplexní systém podpory vedoucí k dosažení stanovených cílů.

Žádost o podporu do výzvy Akční plánování v území – MAP mohou žadatelé předložit od 10. 7. 2023 do 30. 9. 2024 do 14:00:00, v případě výzvy Akční plánování v území – IDZ bude možné předložit žádost o podporu v termínu od 11. 7. 2023 do 30. 6. 2025 do 14:00:00 v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i plné texty výzev.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.