MP/05/2023 – Vystavování faktur při správě místních poplatků

28. 6. 2023 MF ČR Legislativa

Může správce poplatku vystavit poplatkovému subjektu fakturu za úhradu či odvod místního poplatku?

Ministerstvo financí ČR

Pojem „faktura“ není v žádném aktuálně platném právním předpise definován a není tak ani stanoven způsob či forma jejího užití. V praxi je za „fakturu“ považován dokument, který je vytvořen podnikající, příp. nepodnikající fyzickou či právnickou osobou v případech, kdy tato osoba poskytuje služby nebo dodává zboží.

Správa poplatků je dle ust. § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, postupem, jehož cílem je správné zjištění a stanovení poplatků a zabezpečení jejich úhrady. Jedná se tedy o správu peněžitých plnění, které jsou příjmem veřejného (obecního) rozpočtu, kdy samotná činnost správce poplatku spočívá ve vedení zejména poplatkového řízení, ve kterém se realizuje poplatková povinnost poplatkových subjektů. Používání „faktur“ je tak z povahy věci při správě poplatků vyloučeno.

Lze dodat, že pro záznam o uskutečnění hotovostní formy úhrady (odvodu) místního poplatku slouží poplatkovému subjektu (účetní jednotce) v účetnictví pokladní doklad a pro záznam o uskutečnění bezhotovostní formy úhrady bankovní výpis.