Předškolní péče o děti – čekají obce nové povinnosti?

3. 7. 2023 Obec a finance Školství

Naše závazky, spojené se vstupem do Evropské unie se týkají také povinností, které souvisí s předškolní péčí o děti. S cílem posílit účast žen na trhu práce bylo v rámci lisabonské strategie doporučeno poskytovat předškolní vzdělávání a péči pro alespoň 33 % dětí, které jsou mladší 3 let, a alespoň pro 90 % dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky.

Barcelonské cíle

Tato doporučení (tzv. Barcelonské cíle) byla v roce 2022 upřesněna s tím, že by směřování mělo nejenom usnadnit ženám uplatnění na pracovištích, ale zároveň posílit poznávací a sociální rozvoj dětí. Členským státům je nově doporučeno, aby poskytovaly předškolní vzdělávání a péči 45 % dětí ve věku do 3 let. Ve skupině dětí ve věku od 3 let do zahájení povinné školní docházky je doporučeno dosáhnout alespoň 96 % účasti. Doporučení zmiňuje také další aspekty. Jedná se o intenzitu účasti dětí (alespoň 25 hodin týdně), o zajištění vysoké kvality služeb, cenová dostupnost, dostatečné územní pokrytí, dostatečná informovanost rodičů a spravedlivé pracovní podmínky pro zaměstnance předškolních zařízení spolu s jejich vzděláváním a odbornou přípravou. Situace v jednotlivých zemích Evropské unie je patrná z uvedených grafů 1 a 2.

Graf 1. Procentní účast dětí do 3 let na předškolním vzdělávání a službách péče o děti (průměr za roky 2017–2021)
Graf 1. Procentní účast dětí do 3 let na předškolním vzdělávání a službách péče o děti (průměr za roky 2017–2021)
Zdroj: MPSV dle dat EU SILC
Graf 2. Procentní účast dětí od 3 let do zahájení povinné školní docházky na předškolním vzdělávání a službách péče o děti (průměr za roky 2017–2021)
Graf 2. Procentní účast dětí od 3 let do zahájení povinné školní docházky na předškolním vzdělávání a službách péče o děti (průměr za
roky 2017–2021)
Zdroj: MPSV dle dat EU SILC

Situace v České republice je dostatečně známá, řada obcí a měst se donedávna potýkala s kritickým nedostatkem míst v mateřských školkách a mnohde tento stav platí doposud. Při snaze naplnit Barcelonské cíle velmi pomohlo zřizování dětských skupin, přesto však k dosažení doporučených cílů stále chybí potřebné kapacity. Jaký je stav v České republice ukazuje graf 3. Rozvoj dětských skupin podpořila i nová dotační výzva MPSV (viz Nová výrazná podpora pro dětské skupiny ze dne 1. března 2023). K 31. 12. 2022 je v České republice celkem 1752 dětských skupin s platným oprávněním s celkovým počtem 23 348 míst. Od začátku provozu této služby v roce 2015 došlo k jejímu značnému nárůstu, což ukazuje graf 4.

Novela zákona o dětských skupinách

Vzhledem k potřebě budování dalších kapacit dětských skupin je nezbytné nově upravit či zpřesnit některé oblasti upravené zákonem, kterým se tento typ péče o dítě řídí, a upravit nový typ péče o děti v dětské skupině – tzv. sousedskou dětskou skupinu, která by rozšířila škálu služeb péče o předškolní děti v ČR o další možnosti v rámci institutu dětské skupiny, kdy služba péče o dítě v sousedské dětské skupině bude poskytována za stanovených podmínek mj. v domácnosti pečující osoby. V zahraničí je podobný typ péče běžný a díky své flexibilitě má tato služba potenciál reagovat na regionální nebo finanční nedostupnost služeb péče o děti.

Graf 3. Procentní míra účasti dětí na službách předškolního vzdělávání a péče v ČR
Graf 3. Procentní míra účasti dětí na službách předškolního vzdělávání a péče v ČR
Zdroj: MPSV dle dat EU SILC
Graf 4. Vývoj počtu DS 2015–2021
Graf 4. Vývoj počtu DS 2015–2021
Zdroj: MPSV, Evidence dětských skupin, e-EDS (mpsv.cz).

Z uvedených důvodů je v těchto dnech v připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Návrh zákona obsahuje celkem rozsáhlé změny nejen v provozu dětských skupin, ale také v povinnostech obcí na poli předškolního vzdělávání a v sociální práci. V návrhu zákona se rozšiřuje okruh možných poskytovatelů o školu a školská zařízení. Pokud poskytovatel čerpá příspěvek na provoz dětské skupiny, zvyšuje se minimální doba provozu z 6 na 8 hodin. Za obsazené kapacitní místo se nově považuje kapacitní místo obsazené alespoň 6 hodin. Maximální výše úhrady rodičem se nově odvozuje od výše minimální mzdy a strop se nově stanovuje přibližně na 6 tisíc korun. Vznikají další evidenční povinnosti (např. předkládání zprávy o čerpání příspěvku MPSV vždy k 31. březnu). A konečně se navrhuje zavést nový typ služby péče o děti v malém kolektivu do 4 dětí, tzv. sousedskou dětskou skupinu, která stejně jako u standardní dětská skupina má umožnit péči až do věku povinné školní docházky.

Předložený návrh zcela zásadně novelizuje také školský zákon (č. 561/2004 Sb.), přičemž se navrhuje „drobná formulační změna,“ kterou se zavádí výslovný nárok na přijetí všech tříletých dětí do MŠ, dnes pouze přednostní přijímání (§ 34 odst. 3). Dále se nově zavádí povinnost sledování demografických ukazatelů (nový výkaz min 1× ročně), což je pro obce I. typu v řadě případů nereálný požadavek. Dále se navrhuje nová povinnost obce zajistit předškolní výchovu v dětské skupině, tedy zřídit dětskou skupinu nebo zajistit její chod na území obce, nicméně bez výslovné garance kapacity či subjektivního nároku dítěte na umístění do obcí zřizované dětské skupiny (na rozdíl od mateřinky). Jde o zcela zásadní rozšíření povinností obcí na poli předškolní péče, přičemž návrh nepřináší žádné nové prostředky do systému, pouze stanovuje nové povinnosti obcím. Ačkoliv probíhá veřejná debata o širší koordinaci v území, tento návrh pouze klade další povinnosti na všechny obce bez rozdílu, nevyužívá potenciál správy školství na vyšší úrovni (obce s rozšířenou působností a kraje).

Návrh rovněž novelizuje zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), a zavádí novou terénní službu tzv. rodinného asistenta, která má být poskytována rodinám s dětmi, kde jsou nízké rodičovské kompetence, specifické potřeby nebo se jedná o mimořádnou krizovou situaci. O poskytnutí služby rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností. Službu poskytuje na základě písemné smlouvy s klientem pouze rodinný asistent, který má pro tuto činnost oprávnění (je zapsán v registru vedeném MPSV). Obcím s rozšířenou působností se ze státního rozpočtu poskytne prostřednictvím krajského úřadu náhrada nákladů spojených s výplatou odměn pro rodinného asistenta.

Věřme, že cíle doporučené evropskými předpisy naše legislativa nebude převádět do působnosti obcí bez potřebné systémové podpory.

Antonín Eliáš