Se zavedením institutu přerušení provozuschopnosti dráhy SMS ČR nesouhlasí, společně se senátorkou Žákovou podává pozměňovací návrh

12. 7. 2023 SMS ČR Doprava

Senát projedná v nejbližších dnech návrh novely zákona o dráhách, která mj. zavádí institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (nebo její části). Návrh už prošel 3. čtením v Poslanecké sněmovně.

Sdružení místních samospráv ČR

Někteří senátoři a SMS ČR ale se zavedením institutu nesouhlasí a podávají proto pozměňovací návrh.

Postavení znevýhodněných oblastí se tím ještě více prohloubí

Zatímco podle zastánců návrhu má institut umožnit úsporu finančních prostředků i lidských kapacit při správě několika nejméně využívaných tratí v ČR, podle SMS ČR by jeho zavedením došlo naopak k zásadní chybě. „Rušit a likvidovat lze velmi snadno (a za přesně daných okolností), zatímco zpětně obnovit provoz by bylo mnohonásobně složitější,“ uvádí SMS ČR. Tato disproporce, navíc se zcela nejasným výsledkem a včetně možnosti zamítnutí bez řádného zdůvodnění, byla motivem senátorky Hany Žákové, aby ve spolupráci se SMS ČR podala pozměňovací návrh, který institut omezení provozuschopnosti dráhy z novely zákona o drahách vypouští. „Likvidace železniční dopravy lokálního charakteru totiž může vést nejen ke snížení turistické atraktivity mnoha oblastí, definitivnímu konci možností dopravy velkých nákladů po železnici, ale také k vylidňování venkova, a to často těch nejohroženějších periferních oblastí, jež jsou obvykle geograficky, ekonomicky i sociálně znevýhodněné. Tímto přístupem se může jejich znevýhodnění ještě prohloubit. Přitom se nejedná jen o periferie jako takové, ale i o tzv. vnitřní periferie,“ uvedla senátorka.

Nejde o novinku. SMS ČR už proti institutu v minulosti vystupovalo

Institut tzv. přerušení provozuschopnosti dráhy byl už v minulosti (únor 2021) předložen jako pozměňovací návrh a diskutovalo se o něm (také jako o „konzervaci dráhy“). Ani tehdy se nesetkal s pozitivní odezvou. Následně myšlenku převzalo přímo Ministerstvo dopravy, které ji v červenci 2022 předložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení. Návrh, který se setkal s odmítnutím ze strany SMS ČR a také Hospodářské komory, byl v té době stažen.

Samosprávy neměly možnost argumentovat proti rušení tratí

Za účelem zhodnocení všech dopadů případného rušení tratí v území byla na podzim 2022 při Ministerstvu dopravy zřízena pracovní skupina složená ze zástupců Správy železnic, Svazu dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Sdružení železničních nákladních dopravců ČR, České asociace organizátorů veřejné dopravy a Svazu osobních železničních dopravců. Do této pracovní skupiny však nebyla přizvána žádná organizace hájící zájmy samospráv. A tak se stalo, že novela zákona o drahách doputovala z Poslanecké sněmovny do Senátu, „obohacena“ o pozměňovací návrh poslance Martina Kupky a dalších o konzervaci drah. Martin Kupka, který je také ministrem dopravy, svým pozměňovacím návrhem zavádí institut omezení provozuschopnosti drah, což je ve své podstatě předstupeň jejich rušení. Obnovení provozu totiž nebude tak snadné, jako jeho omezení.

Jak by měl podle novely schválené poslanci vypadat postup obnovení provozu?

Trochu se to podobá pohádce O slepičce a kohoutkovi. Nejdříve se musí najít dopravce. Ten osloví sdružení dopravců, sdružení dopravců musí oslovit Ministerstvo dopravy, Ministerstvo dopravy osloví Správu železnic, ta vypracuje materiál pro Ministerstvo dopravy, to předloží návrh vládě, vláda vydá rozhodnutí a na jeho základě je (opět Ministerstvem dopravy) podána instrukce Správě železnic ve věci dalšího postupu, teprve následně vstupuje do hry Drážní úřad. Je zřejmé, že proces teoretické obnovy provozuschopnosti je maximálně zkomplikovaný – obsahuje devět dílčích administrativních kroků, kdy v kterémkoliv z nich může být legitimní požadavek na obnovení provozuschopnosti zamítnutý.

Naopak přerušení provozuschopnosti je maximálně zjednodušeno. Rozhodne o něm obratem Drážní úřad, a to bez zásahu sdružení dopravců, bez rozhodování Ministerstva dopravy a bez projednání na vládě. A také bez projednání s dotčenými obcemi.

Novela zákona byla projednána Podvýborem pro energetiku a dopravu, který také schválil podání pozměňovacího návrhu zpravodajkou tisku Hanou Žákovou, který Kupkův institut přerušení provozuschopnosti dráhy z novely vypouští. Následně se bude novelou zabývat Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Novela zákona o drahách, stejně jako senátní pozměňovací návrhy, musí být projednána do 15. července 2023.