Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách

18. 7. 2023 ÚOHS Legislativa

V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám.

ÚOHS

Z předmětného ustanovení plyne, že zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Úřad zpracoval výkladové stanovisko, v němž podrobně vysvětluje, jakým způsobem mají veřejní zadavatelé uvedené ustanovení aplikovat.

Výkladové stanovisko k § 242 odst. 5 ZZVZ