Komunální projekt roku 2023 sbírá přihlášky už jen do 12. září

3. 8. 2023 UKEN Regiony

Přihlaste svůj projekt do soutěže Komunální projekt roku 2023, těšit se můžete na finanční prémii a společenský večer pro všechny účastníky. Soutěž pořádá Profi Press (redakce Moderní obec) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a jejím cílem je zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty a jejich realizátory. Patronem kategorie Komunální nebo komunitní energetika je Unie komunitní energetiky. Sběr přihlášek probíhá do 12. září 2023.

Unie komunitní energetiky
Kdo se do soutěže může přihlásit?

Své projekty realizované (zkolaudované, uvedené do provozu, zahájily činnost) od 1. ledna 2022 do 12. září 2023 mohou přihlásit územní samosprávné celky, tedy obce, města, kraje nebo i místní akční skupiny (MAS). Sběr přihlášek probíhá do 12. září 2023.

Soutěžní kategorie

Své projekty mohou samosprávy hlásit do deseti kategorií, níže přinášíme stručný přehled. Podrobný popis kategorií a projektů, které se do nich mohou hlásit, naleznete v pravidlech.

  • Komunální a komunitní energetika: Hlásit se mohou již fungující, ale i teprve rozpracované projekty obcí nebo MAS či svazků obcí, případně dalších společenství s účastí územních samospráv, které mají za cíl posílit jejich energetickou nezávislost a zvýšit svůj podíl na využívání lokálních čistých zdrojů.
  • Sociální projekt roku: Spadají sem projekty zaměřené na prorodinnou politiku, pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel a na jejich sociální začleňování, na sociální služby, sociální práci a další.
  • Veřejné zdraví a sport pro všechny: Projekty podporující zdravý životní styl či stravování ve školních zařízeních zřizovaných obcemi a městy, rozvoj pohybových aktivit a sportu pro všechny věkové kategorie, budování sportovní infrastruktury apod.
  • Veřejná zeleň: Přijatelné jsou projekty zaměřené na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, péči o ni a její další výsadbu a rozšiřování zeleně, parků i jednotlivých stromů.
Meandr ukončující periodická tůň vtékající přes měrný profil do vodoteče. Zdroj: Obec2030

  • Odpadové hospodářství:Projekty zaměřené na zkvalitňování a vyšší efektivitu odpadových hospodářství obcí a měst, na podporu oběhového hospodářství a třídění odpadů nebo na jejich energetické využívání.
  • Utváření veřejného prostoru: Podporují se projekty zaměřené na nové stavby i rekonstrukce stávajících budov či na revitalizaci veřejného prostoru včetně jeho osazování vhodným městským mobiliářem a další.
  • Chytrá obec: Zaměřuje se na projekty, které komplexně či i dílčím způsobem využívají digitální a informační technologie ke zvýšení kvality života v obcích.
  • Ekologický projekt roku: Přihlásit se mohou projekty pečující o krajinu a zlepšování jejích funkcí z hlediska vodního režimu, půdní eroze i biodiverzity i opatření vedoucí k energeticky úsporným opatřením. Spadá sem i osvětová či výuková činnost v oblasti ekologie.
  • Kulturní a vzdělávací činnost: Vhodné jsou projekty věnující se kulturně výchovné činnosti, udržování lidových tradic a zvyšování participace občanů na místním kulturním nebo společenském dění.
  • Bezpečný úřad: Kategorie pro projekty, které zajišťují ochranu úřadů obcí a měst i jejich podřízených organizací před kybernetickými útoky, vedou zaměstnance k dodržování bezpečnostních pravidel při používání informačních technologií nebo využívají digitální technologie při bezpečném zpracování dat a nastavení transparentních vnitřních procesů.
Hodnocení projektů a ceny pro vítěze

Vítěze jednotlivých kategorií určí hodnotitelská komise spolu s příslušným odborným garantem, pro kategorii Komunální nebo komunitní energetika jím je UKEN. Z vítězů jednotlivých kategorií poté komise vybere celkového vítěze soutěže – Komunální projekt roku 2023.

Odměna pro vítěze kategorií činí 20 000 Kč a pro celkového vítěze 30 000 Kč. Všichni vítězové také obdrží křišťálové srdce v otevřené dlani a pamětní list.

Speciální cenu udělí ministr pro místní rozvoj projektu podpořeném dotací právě od MMR.

Důležité odkazy