86. výzva IROP podpoří cestovní ruch, tentokrát ve venkovských oblastech

4. 8. 2023 CRR ČR Dotace

Právě vyhlášená výzva IROP se zaměří na cestovní ruch v regionech – konkrétně ve venkovských oblastech. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se regiony dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. srpna 2023.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je jednou z oblastí, které se IROP v novém programovém období 2021–2027 intenzivně věnuje. Součástí této oblasti je vůbec poprvé také rozvoj udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, do kterého poputuje bezmála 400 milionů korun z fondů EU.

Na co můžete dotaci využít?
 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku či rekreační plavbu
 • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu

Do těchto integrovaných výzev musí žadatel doložit v rámci podané žádosti o podporu souhlasné vyjádření místní akční skupiny „MAS“, ve kterém musí být udělen soulad projektového záměru se schválenou strategií CLLD.

Kdo může žádat o dotaci z IROP?
 • obce a kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace OSS
 • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
 • státní podnik

Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. 8. 2023.

Realizace projektů by měla být ukončena nejpozději do 30. 6. 2029.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP. Podrobné informace k výzvě najdete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.