1. ledna 2024 má nabýt účinnost novela zákona o místních poplatcích. Co to znamená pro samosprávy?

8. 8. 2023 SMO ČR Legislativa

Parlament České republiky schválil dne 13. července 2023 novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo vnitra doporučuje vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou odpovídat již nové právní úpravě.

Svaz měst a obcí České republiky

Ministerstvo vnitra dnes 7. 8. 2023 informovalo, že Parlament České republiky schválil dne 13. července 2023 novelu zákona o místních poplatcích, vedenou pod sněmovním tiskem č. 307, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. Tato novela byla již podepsána prezidentem republiky a následně by měla být vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Předmětná novelizace se primárně dotýká správy místních poplatků, nicméně tyto změny mohou mít vliv na úpravu jednotlivých místních poplatků včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo vnitra doporučuje vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou odpovídat nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2024.

V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, kterými jsou stanovovány místní poplatky. Metodické materiály naleznete zde. Součástí této aktualizace jsou v návaznosti na elektronizaci a digitalizaci veřejné správy rovněž vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů, které naleznete zde. Tyto interaktivní formuláře přispějí ke snížení administrativní a časové náročnosti spojené s tvorbou příslušných obecně závazných vyhlášek a taktéž pomohou snížit případnou chybovost v samotném obsahu těchto obecně závazných vyhlášek.

Současně je Vám Ministerstvo vnitra připraveno prostřednictvím územních dozorových pracovišť poskytnout v případě zájmu individuální metodickou pomoc při přípravě nových obecně závazných vyhlášek. Kontakty na pracovníky dozorových pracovišť naleznete zde.

Zdroj: dopis MV