Blíží se termín podávání žádostí o dotace na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

8. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

Na podporu budování stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť, na vybudování nových kempů nebo také na realizaci záchytných parkovišť vyčlenil letos Středočeský kraj 10 milionů korun. Žádost o dotaci mohou podávat nejen obce, ale také jiné právnické nebo fyzické osoby (ty musí současně s žádostí o dotaci doložit prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu).

Středočeský kraj

Termín podávání žádostí je od 21. srpna do 15. září 2023.

Dotace jsou určeny na podporu cestovního ruchu v regionu Středních Čech. Účel vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Švenda: „Obliba Středočeského kraje jako turistické destinace neustále stoupá. Chceme proto obcím a také dalším subjektům nabídnout finanční prostředky na vybudování potřebného vybavení, které jim umožní omezit případné negativní důsledky zvýšeného turistického ruchu. Tyto úpravy a nová vybavení zároveň přinesou návštěvníkům kraje větší komfort při jejich cestách za poznáním.“

Dotace jsou určeny na podporu projektů zaměřených na vybudování nových či dovybavení již existujících stání pro obytná auta, pro pořízení dopravního a orientačního značení v turisticky atraktivních lokalitách, na vybudování kempů nebo obnovu mobiliáře stávajících cyklostezek a cyklotras.

„Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné, aby také doprovodná infrastruktura reflektovala potřeby a nároky současnosti. Vzrůstající obliba obytných vozů a karavanů nás například tlačí k vybudování stanovišť s potřebným vybavením, zrovna tak, jako obliba obytných motorových člunů zvyšuje poptávku po nových plovoucích vývazištích na hlavních vodních cestách. V rámci programu může být podpořena rovněž realizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro hlášení stavby zpracovaná autorizovaným projektantem,“ upřesňuje radní Švenda.