Letošní hospodaření obcí a krajů

22. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

Komplexní údaje o hospodaření územních samospráv v letošním roce do konce měsíce května potvrzují, že obce a kraje hospodaří již druhým rokem v prostředí vysoké inflace. Na české poměry stále vysoká čísla inflace poznamenala jak vývoj příjmů, tak nezbytně i vývoj výdajů obcí, měst i krajů.

Podíváme se blíže na údaje o hospodaření obcí a krajů uceleně za prvních pět měsíců letošního roku. A to z hlediska příjmů, výdajů a jejich struktury, nejprve u obcí a poté také u krajů. Hodnocení obcí nezahrnuje hlavní město Prahu.

Rozpočtové hospodaření obcí

Za prvních pět měsíců letošního roku dosáhly celkové příjmy obcí (bez Prahy) souhrnné výše 127 mld. Kč a byly o 12 % vyšší než ve stejném období loňského roku. Meziročně jejich příjmy vzrostly o tři procentní body méně než v roce 2022. Zvýšení celkových příjmů o téměř 14 mld. Kč je dáno především podstatným zvýšením daňových příjmů o 11,5 mld. Kč. K růstu celkových příjmů přispěly ještě neinvestiční dotace částkou ve výši 2,3 mld. Kč a rovněž nedaňové příjmy částkou 2,1 mld. Kč. Naopak, negativně na růst příjmů působily kapitálové příjmy poklesem o 1,8 mld. Kč a dále také investiční dotace snížením o 0,6 mld. Kč.

Letos se kapitálové příjmy podstatně snížily, a to o 45 %, v loňském roce se naopak meziročně zvedly, a to 27 %. Objem investičních dotací poklesl v obou letech, letos o 11 %, loni o 6 %. Podíl dotací na celkových příjmech obcí se snižuje. V prvních pěti měsících roku 2021 se podílely 20 %, letos to je již jen 16 %. Opačný trend vykazuje podíl daňových příjmů, a to z 64 % v roce 2021 na 68 % letos. O posílení váhy daňových příjmů v rozpočtech obcí se „zasloužila“ inflace. V roce 2021 se investiční dotace na celkovém objemu dotací podílely 31 %, letos to je již jen 24 %.

Tab. 1. Příjmy obcí (bez Prahy) za pět měsíců (mld. Kč)
5M 2021 5M 2022 5M 2023 Rozdíl 23−22 Index 23/22
Daňové příjmy 63,01 75,2 86,7 11,5 1,15
Nedaňové příjmy 12,7 15,5 17,6 2,2 1,14
Kapitálové příjmy 3,1 3,9 2,1 −1,8 0,55
Neinvestiční dotace 13,4 13,2 15,5 2,3 1,17
Investiční dotace 5,9 5,6 5,0 −0,6 0,89
Příjmy celkem 98,3 113,4 127,0 13,6 1,12

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Celkové výdaje obcí (bez Prahy) dosáhly koncem května letošního roku úhrnem výše 118 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 12 %, tedy stejně jako celkové příjmy. Běžné výdaje rostly rychleji (+15 %) než kapitálové, což je opačný jev oproti roku předchozímu. Kapitálové výdaje se zvýšily letos o 3 %, loni o 18 %.

V roce 2020 věnovaly obce na kapitálové výdaje 20 % svých příjmů, letos to bylo jenom 19 %. Zatímco v roce 2020 investiční dotace financovaly 30 % kapitálových výdajů, jejich letošní příspěvek byl pouze 20 %. Pro financování kapitálových investic letos obce více využívaly další zdroje, jako je např. přebytek běžného rozpočtu. Přebytek běžného rozpočtu dosáhl výše 26,7 mld. Kč a byl oproti předchozímu roku o 2,6 mld. Kč vyšší. Jeho podíl na běžných příjmů však zůstal v obou letech stejný. I tak převýšil objem kapitálových výdajů. Takže jenom z tohoto zdroje mohly obce investovat o 2,1 mld. Kč více, aniž by k tomu musely využít investiční dotace, úspory z minulých let či úvěr.

Saldo rozpočtu obcí dosáhlo ke konci května letošního roku výše 9,3 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to sice bylo o 0,5 mld. Kč více, avšak podíl salda na celkových příjmech se snížil z 8 % v roce 2022 na 7 % v letošním roce.

Je zajímavé, že navzdory poklesu investičních dotací a mírného růstu kapitálových výdajů se přebytek rozpočtu obcí zvýšil.

Tab. 2. Výdaje obcí (bez Prahy) za pět měsíců (mld. Kč)
5M 2021 5M 2022 5M 2023 Rozdíl 23−22 Index 23/22
Běžné výdaje 72,2 80,9 93,2 12,3 1,15
Kapitálové výdaje 20,1 23,8 24,5 0,7 1,03
Výdaje celkem 92,3 104,7 117,7 13,0 1,12
Saldo 5,9 8,8 9,3

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Z celkového objemu výdajů v prvních pěti měsících věnovaly obce (bez Prahy) celou pětinu na správu, resp. 23 mld. Kč. Druhou výraznou oblastí s podílem ve výši 14 % byly výdaje na bydlení a komunální služby, na které šlo téměř 17 mld. Kč. Částku necelých 16 mld. Kč využily obce na financování vzdělávání. Doprava dostala 14 mld. Kč a 9 mld. Kč putovalo na ochranu životního prostředí, kam patří zejména výdaje spojené s komunálním odpadem. Jen o něco menší částku (8,7 mld. Kč) daly obce na sociální oblast. Kultura, církve a sdělovací prostředky získaly 8,2 mld. Kč a 8 mld. Kč připadlo na sport a zájmovou činnost. Na hospodaření s vodou obce vynaložily 5,4 mld. Kč a na bezpečnost a veřejný pořádek, včetně požární ochrany pak 2,6 mld. Kč.

Graf 1. Struktura výdajů obcí (bez Prahy) ke konci května 2023
Graf 1. Struktura výdajů obcí (bez Prahy) ke konci května 2023
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Hospodaření krajských rozpočtů

Krajské samosprávy získaly do svých rozpočtů ke konci května celkové příjmy ve výši 152,5 mld. Kč. Meziročně se jejich celkové příjmy zvýšily o 9 %, stejně jako o rok dříve. Struktura příjmů krajů je nevyrovnaná. Dotace, z nichž podstatnou část kraje pouze převádějí na regionální školství, se na celkových příjmech letos podílely 73 %, před dvěma lety to byl o 3procentní body více. Stejně jako u obcí se u krajů v poslední době mírně zvyšuje podíl daňových příjmů. Letos to bylo 24 %, před dvěma roky jen 21 %.

Na meziroční přírůstku příjmů o 12,3 mld. Kč se nejvíce podílel růst neinvestičních dotací o 6,5 mld. Kč. Jejich dynamika však byla letos nižší než o rok dříve. Příspěvek daňových příjmů dosáhl výše 4,7 mld. Kč a v porovnání s loňským rokem rostly pomaleji. Investiční dotace přispěly 0,7 mld. Kč (loni se meziročně snížily) a nedaňové příjmy pak 0,6 mld. Kč. I ty zaznamenaly nižší meziroční růst.

Kapitálové příjmy krajů hrají v jejich rozpočtu zcela minoritní roli. Takže jejich meziroční snížení o 40 % není významné, zejména když jejich loňský růst (o 67 %) byl značný, takže srovnávací základna byla vysoká.

Tab. 3. Příjmy krajů (mld. Kč)
5M 2021 5M 2022 5M 2023 Rozdíl 23−22 Index 23/22
Daňové příjmy 27,3 31,7 36,4 4,7 1,15
Nedaňové příjmy 2,9 3,8 4,4 0,6 1,16
Kapitálové příjmy 0,267 0,278 0,166 −0,112 0,60
Neinvestiční dotace 93,2 101,6 108,1 6,5 1,06
Investiční dotace 4,5 2,8 3,4 0,6 1,24
Příjmy celkem 128,1 140,2 152,5 12,3 1,09

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Celkové výdaje krajů dosáhly ke konce května letošního roku výše 152,6 mld. Kč. Jejich meziroční růst dosáhl 12 %, byl tedy o tři procentní body vyšší než v případě příjmů. Kapitálové výdaje rostly rychleji než výdaje běžné, a to byl patrně jeden z faktorů mírného deficitu rozpočtu. Ten byl ve výši 0,1 mld. Kč a jeho podíl na celkových příjmech nedosáhl ani jednoho procenta. Ve stejném období loňského roku vykázaly kraje přebytek ve výši 3 % celkových příjmů.

Stejně jako obcím, i krajům klesal podíl investičních dotací na objemu kapitálových výdajů. Ještě v roce 2021 tvořily investiční dotace 54 % objemu kapitálových výdajů, o dva roky později to bylo již jen 30 %. Z celkových příjmů věnovaly kraje na kapitálové výdaje 8 %, v předchozích dvou obdobích to bylo o 2 procentní body méně.

Tab. 4. Výdaje krajů (mld. Kč)
5M 2021 5M 2022 5M 2013 Rozdíl 23−22 Index 23/22
Běžné výdaje 118,5 128,5 141,1 12,6 1,10
Kapitálové výdaje 8,26 7,81 11,51 3,70 1,47
Výdaje celkem 126,8 136,3 152,6 16,3 1,12
Saldo 1,3 3,8 −0,143

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Tak jako se liší příjmová struktura krajů od obcí, liší se i struktura výdajů. Výdaje krajů jsou poznamenané vysokou vahou jedné oblasti. Výdaje na vzdělávání tvořily více než 60 % celkových výdajů v letošních prvních pěti měsících. Obdobně tomu bylo i v předchozích obdobích. Letos to byla částka 93,3 mld. Kč. Na další oblasti pak mohlo jít jen podstatně méně peněz. Druhou v pořadí byla doprava a výdaje výši 18,8 mld. Kč. Na třetí místo se dostaly výdaje na sociální oblast s částkou 15,4 mld. Kč. Významnější obnos šel ještě na zdravotnictví, a to 5,8 mld. Kč. Kolem 3 mld. Kč věnovaly kraje na správu a kulturu. Na bydlení a komunální sužby a na ochranu životního prostředí šlo z rozpočtu krajů na každou oblast cca 1 mld. Kč

Graf 2. Struktura výdajů krajů ke konci května 2023
Graf 2. Struktura výdajů krajů ke konci května 2023
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Shrnutí na závěr

Obce v letošním roce zatím nevybočily z trendu uplynulých období. Využily inflací zvýšené daňové příjmy k růstu kapitálových výdajů, přestože se objem jejich investičních dotací snižoval. I nadále vykazují značné úspory v rámci financování provozu. Z růstu přebytku rozpočtu v letošním roce se dá usuzovat na další posilování jejich úspor.

Rozpočty krajských samospráv sice skončily v prvních pěti měsících letošního roku schodkem, avšak ten byl malý. Navíc, mezi koncem roku 2022 a březnem letošního roku navýšily kraje objem peněz na svých bankovních účtech o 17,5 mld. Kč na celkových 349 mld. Kč. Souběžné s tím snížily dluh o 0,8 mld. Kč na 70,3 mld. Kč. Rozdíl mezi objemem úspor a objemem dluhu krajů se tak za tři měsíce letošního roku oproti konci roku loňského zvýšil o 18,3 mld. Kč na 287,7 mld. Kč. Oba údaje jsou včetně jejich příspěvkových organizací.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF, a. s.