Regionální inovační strategie Středočeského kraje je nyní přehlednější, zájemci se mohou zapojit do realizace

19. 9. 2023 Středočeský kraj Regiony

Podpora hospodářského růstu a transformace směrem ke znalostní ekonomice. Takový je cíl Regionální inovační strategie Středočeského kraje, jejíž aktualizaci dnes schválilo krajské zastupitelstvo. Třetí generace strategie vznikla za účasti řady aktérů inovačního prostředí. Nadále se zaměřuje na podporu firem, zejména malých a středních, začínající podnikatele, výzkumné organizace a lidské zdroje pro inovace.

Středočeský kraj

Inovační politika je dlouhodobým úsilím, proto strategie realizovaná od roku 2015 ve svých zásadních principech nedoznala vážnějších změn. Aktualizaci zpracovalo Středočeské inovační centrum. „Cílem aktualizace bylo formulovat návrhovou část tak, aby obsahovala menší počet priorit, a byla tak pro všechny potenciální uživatele přehlednější a srozumitelnější. Výsledkem je 5 cílů místo dosavadních 12. Nadále se zaměřuje na podporu podnikatelů a výzkumných organizací, ale nyní bude obsahovat jeden typově nový cíl, kterým je Aktivní komunita aktérů inovačního ekosystému. Tím chceme vyjádřit ambici vtáhnout do realizace strategie co nejvíce dalších relevantních organizací. Tím, že nebudou pouze příjemci podpory poskytované krajem, ale budou také aktivně nabízet své vlastní kapacity pro rozvoj inovačního prostředí, můžeme dosáhnout významnějších pozitivních změn,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Středočeský kraj má ve srovnání s jinými kraji unikátní pozici. Je největší a nejlidnatější, má věkově nejmladší obyvatelstvo a je zde 3. nejvyšší podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska výzkumu, vývoje a inovací je třetím nejvýznamnějším krajem České republiky po Praze a Jihomoravském kraji. Hospodářský rozvoj kraje by měl být do budoucna založen zejména na inovacích všeho druhu a ve všech společenských oblastech, na pokročilých technologiích a službách, výrobě s vysokou přidanou hodnotou, kvalifikovaných a kreativních lidech a prosperujících a ambiciózních malých a středních firmách.

Jde již o 3. generaci Regionální inovační strategie, jejíž realizace probíhá už od roku 2015, kdy bylo zároveň založeno Středočeské inovační centrum jako specializovaný subjekt zodpovědný za realizaci strategie jménem kraje. „Právě Středočeské inovační centrum vyzvalo na začátku letošního roku řadu aktérů inovačního prostředí, aby se na aktualizaci podíleli. Výsledkem této spolupráce je přehlednější dokument na období 2023 až 2028. Všichni, kteří mají zájem se do realizace zapojit, se mohou obrátit na SIC,“ vyzvala ke spolupráci hejtmanka. Realizace strategie bude nadále probíhat s využitím ročních akčních plánů, které shromažďují systémové projekty směřující k naplnění cílů strategie a které projednává Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje jako odborný koordinátor realizace. V případě, že některý z projektů bude vyžadovat finanční podporu kraje, bude projednán orgány kraje samostatně.

Regionální inovační strategie zároveň navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu Středočeského kraje v letech 2019–2024 s výhledem do 2030, která byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje v listopadu 2019 a je vrcholovým koncepčním a rozvojovým dokumentem kraje.

Michal Kroutil