Stanovisko Ministerstva financí k problematice cenové regulace služeb hřbitovních

27. 9. 2023 MF ČR Legislativa

Stanovení maximálních cen za užití hřbitovních služeb nařízením obce ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o cenách má místo pouze v případech, kdy je provozovatelem pohřebiště subjekt odlišný od obce a obec tak nemá na stanovení ceny za užití hřbitovních služeb přímý vliv.

Ministerstvo financí ČR

Obsahem nařízení obce, kterým jsou stanoveny maximální ceny za užití hřbitovních služeb, v tomto případě může být pouze stanovení maximální povolené ceny a věcných podmínek s tím souvisejících. Součástí nařízení nemohou být ustanovení obsahově spadající pod hřbitovní řád (podle § 19 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů).

Obec, která sama provozuje pohřebiště, je sama prodávajícím a jako prodávající vydává ceník za užití hřbitovních služeb. Ceník je projevem vůle obce jakožto prodávajícího (výkon samostatné působnosti). Nejedná se o výkon přenesené působnosti na úseku cen. Nelze ho tedy vydat jako nařízení obce podle § 10 odst. 1 zákona o cenách, ale například rozhodnutím starosty (v obcích, kde se nevolí rada obce) nebo na základě usnesení rady obce v rámci zbytkové samostatné působnosti podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

Podle platných právních předpisů mohou obce vystupovat jako cenový regulátor ve smyslu zákona o cenách pouze v případech stanovených v § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen“).

V případě cenové regulace vždy existuje věcně příslušný cenový regulátor, který má pravomoc regulovat trh s určitým zbožím. Věcná příslušnost cenového regulátora je zde stanovena na základě zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Regulátor stanoví ceny, případně jejich mantinely, v jejichž mezích se mohou jednotlivé subjekty na trhu s regulovaným zbožím pohybovat při jejich sjednávání.

Cenové rozhodnutí podle zákona o cenách (§ 3 odst. 2 ve spojení s § 10 odst. 1) je právní předpis, který omezuje volnou cenotvorbu jednotlivých prodávajících regulovaného zboží. Ti jsou při tvorbě svých individuálních ceníků povinni respektovat pravidla stanovená v příslušném cenovém rozhodnutí nebo nařízení vydaném příslušným cenovým regulátorem.

Podle § 4a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen může obec v rozsahu a za podmínek stanovených v příslušném cenovém rozhodnutí Ministerstva financí nařízením obce stanovit:

  1. maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
  2. maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,
  3. maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.

Obec však nemůže vydat nařízení o cenové regulaci podle § 10 odst. 1 zákona o cenách zcela libovolně, ale pouze v případě zboží vymezeného v příslušném cenovém rozhodnutí Ministerstva financí. Podle platného výměru MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (pro rok 2023), je v rámci oddílu B stanoveno celkem 11 položek, které mohou jednotlivé kraje a obce cenově regulovat formou stanovení maximální ceny.

Jednou z položek jsou také hřbitovní služby. Obec tak může stanovit maximální cenu například nájmu pozemků pro hrobová místa, nájmu hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren) nebo souvisejících služeb.

Cenový regulátor primárně nereguluje sám sebe, ale jiné subjekty, resp. trh, na kterém jsou služby poskytovány. Cenové rozhodnutí tedy nemůže sloužit jako ceník.

V případě cenové regulace hřbitovních služeb tedy obec jakožto cenový regulátor nemůže vydat nařízení obce, kterým stanoví maximální cenu za užití hřbitovních služeb na území obce, v případech, kdy současně tato obec zdejší pohřebiště i sama provozuje a jakožto provozovatel tak má přímý vliv na stanovení ceny za uvedenou službu. V takovém případě se totiž nejedná o cenovou regulaci ve smyslu zákona o cenách (obec by zde fakticky jakožto prodávajícího regulovala pouze sama sebe), ale o stanovení ceny prodávajícím.

Výše uvedené stanovisko je právním názorem oddělení Cenová politika. Upozorňujeme, že Ministerstvo financí není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů.