Hospodaření územních samospráv v prvním pololetí

2. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

Podíváme se krátce na výsledky hospodaření obcí a krajů v prvním pololetí letošního roku. Zdá se, že úsporné hospodaření územních samospráv přetrvává, obce, města i kraje mají, na rozdíl od státního rozpočtu, příznivá salda svých rozpočtů.

Obce

Na konci letošního pololetí vykázaly obce (bez Prahy) příjmy ve výši 166,4 mld. Kč, což je o 11 % více než ve stejném období loňského roku. K přírůstku příjmů ve výši 17,1 mld. přispěly zejména daňové příjmy částkou 14,1 mld. Kč, dále i neinvestiční dotace 3,7 mld. Kč a nedaňové příjmy 2,4 mld. Kč. Dotace se meziročně zvýšily o 12 %, a to díky rychlému růstu neinvestičních dotací o 24 %. Objem investičních dotací se opět snížil (tentokrát o 13 %), a to minimálně čtvrtým rokem po sobě. Zatímco v minulých třech letech byl podíl investičních dotací na celkových dotacích více než 30 %, letos to bylo již jen pouhá čtvrtina. Kapitálové příjmy vykázaly pokles, a to o 2,2 mld. Kč, resp. o 44 %. Je to ovšem položka s velmi malou vahou v celkových příjmech. Příjmy obcí v prvním pololetí ukazuje tabulka 1.

Rozpočty obcí tak profitovaly na rychlém růstu daní, což je zčásti i důsledek vysoké inflace. Daň z příjmů fyzických osob se zvýšila nejrychleji, a to o 27 %. O sedm procentních bodů za ní zaostala daň z příjmů právnických osob. Nejnižší dynamiku zaznamenala daň z přidané hodnoty, zvedla se o 9 %. I tak však tato daň tvoří více než polovinu objemu sdílených daní. Zatímco ještě v roce 2020 byl výnos daně z příjmů fyzických osob vyšší než výnos daně z příjmů právnických osob, v následujících letech tomu bylo obráceně. Je to důsledek zrušení institutu super-hrubé mzdy.

Sdílené daně představují 58 % celkových příjmů a jejich váha se dosud zvyšovala. V souladu s tím se snižovala váha dotací až na 15 %. Nedaňové příjmy tvoří stabilní položku s váhou na celkových příjmech kolem 13 %.

Tab. 1. Příjmy obcí (bez Prahy) – první pololetí (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022 2023−2022
Daňové příjmy 102,1 116,2 14 % 14,1
Nedaňové příjmy 19,4 21,8 13 % 2,4
Kapitálové příjmy 5,0 2,8 −44 % −2,2
Neinvestiční dotace 15,4 19,2 24 % 3,7
Investiční dotace 7,4 6,4 −13 % −1,0
Příjmy celkem 149,3 166,4 11 % 17,1

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Celkové výdaje obcí (bez Prahy) dosáhly koncem pololetí výše 148 mld. Kč a meziročně se zvedly o 9 %. Rostly pomaleji než příjmy, což se odrazilo ve vyšším přebytku v letošním roce oproti roku loňskému. V pololetí tak kladné saldo bylo vyšší o třetinu než vloni. Na celkových příjmech obcí se podílelo 11 %, o rok dříve to bylo 9 %. O růst výdajů se zasloužily téměř výlučně běžné výdaje přírůstkem ve výši 12,7 mld. Kč, protože se objem kapitálových výdajů meziročně prakticky nezměnil. Výdaje obcí v prvním pololetí ukazuje tabulka 2.

Váha investičních dotací ve struktuře financování kapitálových výdajů se meziročně snížila, a to z 22 % na 19 %. Klesl i význam kapitálových příjmů. Zvýšil se však význam provozního přebytku, který vzrostl o 22 %. Podíl provozního salda na běžných příjmech se rovněž zvýšil, a to z 25 % na 27 %. Poklesu kapitálových výdajů tak „zabránilo“ zvýšení úspor při financování provozu, které obce použily na financování kapitálových výdajů.

Tab. 2. Výdaje obcí bez Prahy – první pololetí (mld. Kč)
2022 2023 2023/2022 2023−2022
Běžné výdaje 102,1 114,7 12 % 12,7
Kapitálové výdaje 33,1 33,2 0 % 0,1
Výdaje celkem 135,2 148,0 9 % 12,8
Saldo 14,1 18,5 31 % 4,4

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Po nízkém přebytku rozpočtu obcí v roce 2020 (první rok s covidem a všemi opatřeními s epidemií spojenými), se přebytek rozpočtu obcí v následujících letech zvyšoval. Nejvyšší podíl na příjmech dosáhl roce 2021 a poté v roce loňském. V letošním pololetí obce nevyužily 18,5 mld. Kč z příjmů, které měly v daném období k dispozici. Ve stejném období loni to bylo 14,1 mld. Kč. Tyto peníze posílily úspory obcí především ve formě vkladů u bank. Porovnání trendu pololetních příjmů a výdajů obcí od roku 2020 je zřejmé z grafu 1.

Graf 1. Příjmy a výdaje obcí (bez Prahy) – první pololetí (mld. Kč)
Graf 1. Příjmy a výdaje obcí (bez Prahy) – první pololetí (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Jak již bylo řečeno, kapitálové výdaje obcí v letošním prvním pololetí příliš nerostly. Tři zdroje, tj. přebytek provozního rozpočtu, investiční dotace a kapitálové příjmy, se na financování kapitálových výdajů podílely v letošním prvním pololetí 64 %, vloni ve stejném období to bylo 70 %. Plné využití těchto zdrojů mohlo v letošním roce zvýšit kapitálové výdaje o 18,5 mld. Kč. Vloni nevyužitá rezerva dosáhla výše 14,1 mld. Kč. K tomu se ještě nabízí využití úspor obcí nakumulovaných v předchozích obdobích či přijetí úvěrů. Vzhledem k tomu, že úspory relativně rychle rostou a dluh mírně klesá, je zřejmé, že pro financování kapitálových výdajů jsou málo využívány přebytky hospodaření a možné úvěry. Růst nevyužitých zdrojů pro možné investice v obcích je patrný z grafu 2.

Graf 2. Kapitálové výdaje obcí a zdroje k jejich financování (mld. Kč)
Graf 2. Kapitálové výdaje obcí a zdroje k jejich financování (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Kraje

Rozpočet krajských samospráv ukončil první pololetí letošního roku, stejně jako u obcí, přebytkem, a to ve výši 24,5 mld. Kč, který byl meziročně vyšší jen o 0,4 mld. Kč. Příjmy dosáhly výše 205,5 mld. Kč, což je o 28,4 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. K přírůstku příjmů krajských samospráv nejvíce přispělo meziroční zvýšení neinvestičních dotací (o 19,4 mld. Kč). Daňové příjmy se meziročně zvedly o 6 mld. Kč, investiční dotace se, na rozdíl od obcí, zvýšily, a to o 2,9 mld. Kč. Jedinou položkou, u které došlo k meziročnímu snížení, byly kapitálové příjmy. Vzhledem k jejich nízké váze v celkových příjmech není pokles o třetinu až tak významný.

Celkové dotace rostly ještě rychleji než poměrně rychle rostoucí daňové příjmy, a proto se jejich váha v celkových příjmech zvýšila, a to ze 74 % na 75 %. Příjmy krajských samospráv v prvním pololetí ukazuje tabulka 3.

Tab. 3. Příjmy krajských samospráv – první pololetí (mld. Kč)
2022 2023 2023−2022 2023/2022
Daňové příjmy 40,5 46,5 6,0 15 %
Nedaňové příjmy 5,3 5,5 0,2 4 %
Kapitálové příjmy 0,3 0,2 −0,1 −33 %
Neinvestiční dotace 127,8 147,1 19,4 15 %
Investiční dotace 3,3 6,2 2,9 88 %
Příjmy celkem 177,1 205,5 28,4 16 %

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Výdaje krajských samospráv rostly rychleji než příjmy. Koncem letošního pololetí dosáhly výše 181 mld. Kč, což je o 28,9 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. O přírůstek celkových výdajů se sice více, než ty běžné zasloužily kapitálové výdaje, ty však vykázaly vyšší dynamiku než výdaje běžné (73 % versus 15 %). Jejich růstu napomohlo i zvýšení objemu investičních dotací, které se na financování kapitálových výdajů podílely 32 %. O rok dříve to bylo jen 29 %. Saldo rozpočtu se meziročně zvýšilo jen málo, zato saldo běžného rozpočtu vzrostlo o 15 % a vytvořilo tak rezervu pro bezproblémové financování kapitálových výdajů.

I když se provozní saldo meziročně zvýšilo o 4,9 mld. Kč, jeho podíl na běžných příjmech zůstal na stejné úrovni jako vloni a dosáhl 19 %. Ukazuje, jaký díl z běžných příjmů, tedy v rámci financování provozu, kraje v prvním pololetí ušetřily. Výdaje a saldo krajských rozpočtů za první pololetí ukazuje tabulka 4.

Tab. 4. Výdaje a saldo rozpočtu krajských samospráv – první pololetí (mld. Kč)
2022 2023 2023−2022 2023/2022
Běžné výdaje 140,8 161,5 20,7 15 %
Kapitálové výdaje 11,3 19,5 8,2 73 %
Výdaje celkem 152,1 181,0 28,9 19 %
Saldo 24,1 24,5 0,3 1 %
Provozní saldo 32,8 37,6 4,9 15 %

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Mezi prvním pololetí roku 2020 a stejným obdobím roku 2023 se příjmy krajských samospráv zvýšily o 36 % hlavně zásluhou rychlého růstu daňových příjmů, výdaje jen o 31 %, přitom kapitálové výdaje zaznamenaly vyšší dynamiku než výdaje běžné.

Příjmy a výdaje krajů v prvním pololetí jsou patrné z grafu 3.

Graf 3. Příjmy a výdaje krajských samospráv – pololetí (mld. Kč)
Graf 3. Příjmy a výdaje krajských samospráv – pololetí (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Kapitálové výdaje krajů dosáhly v letošním prvním pololetí výše 19,5 mld. Kč. Souhrn provozního přebytku (37,6 mld. Kč), investičních dotací (6,2 mld. Kč) a kapitálových příjmů (0,2 mld. Kč) překročil objem kapitálových výdajů o 24,5 mld. Kč. To tak představuje peníze, které kraje mohly v letošním prvním pololetí využít na investice, ale neudělaly to. V loňském prvním pololetí to bylo 25 mld. Kč. A v roce 2021 dokonce 26,1 mld. Kč. Výdaje krajů a zdroje jejich financování za pololetí ukazuje graf 4.

Graf 4. Kapitálové výdaje krajů a zdroje k jejich financování – pololetí (mld. Kč)
Graf 4. Kapitálové výdaje krajů a zdroje k jejich financování – pololetí (mld. Kč)
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

V důsledku úsporného hospodaření krajů v prvním pololetí letošního roku se objem peněz na účtech mezi koncem roku 2022 a koncem června 2013 zvýšil o 55 %, resp. o 39,2 mld. Kč. V předchozích obdobích se úspory krajů v této formě zvyšovaly mnohem pomaleji. Např. v roce 2021 to bylo o 23 %, následující rok pak o 11 %. V letošním pololetí měly kraje (včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací) na bankovních účtech uloženo 110,4 mld. Kč. Je to více než polovina jejich příjmů v daném období.

Na konci prvního pololetí dosáhl dluh krajů (včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací) výše 29 mld. Kč. V porovnání se stavem na konci roku 2022 byl dluh vyšší o 14 %, resp. o 3,7 mld. Kč. Rozdíl mezi objemem dluhu krajů a objemem jejich úspor se v prvním pololetí takřka zdvojnásobil (viz tabulka 5).

Tab. 5. Úspory a dluh krajských samospráv (mld. Kč)
2020 2021 2022 6M 2023 6M23/12M22
Peníze na bankovních účtech 52,1 64,1 71,2 110,4 55 %
Dluh 21,8 24,8 25,3 29,0 14 %

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Závěrem

Soudě podle salda rozpočtu hospodařily obce a kraje v prvním pololetí letošního roku velmi úsporně. Kraje investovaly mnohem více než ve stejném období loňského roku, obce zachovaly loňský objem. Kraje výrazně posílily své úspory a trochu zvedly svůj dluh.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF, a. s.