Migrační vlna loni zbrzdila stárnutí Česka

9. 10. 2023 ČSÚ Sociální problematika

Počet obyvatel Česka se v průběhu roku 2022 zvýšil o 310,8 tisíc a dosáhl 10,8 milionu, a to zejména v souvislosti s příchodem osob z válkou zasažené Ukrajiny. Počet sňatků se vrátil na předpandemickou úroveň a výše naděje dožití při narození se vyrovnala roku 2018 a u žen ji dokonce převýšila. Podrobné informace přináší analytická publikace ČSÚ Vývoj obyvatelstva České republiky – 2022.

Český statistický úřad

V roce 2022 vývoj počtu obyvatel nejvíce ovlivnila bezprecedentní výše zahraniční imigrace (téměř 330 tisíc osob) v důsledku silné migrační vlny z Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu. K 31. 12. 2022 mělo u nás registrovaný pobyt 10,828 milionu obyvatel, což byl nejvyšší počet od konce druhé světové války. Přirozenou měnou populace Česka loni ztratila, když počet zemřelých obyvatel převýšil počet narozených dětí o 18,9 tisíce.

Struktura příchozích osob ze zahraničí podle pohlaví a věku se výrazně odlišovala od předchozích let a ovlivnila i celkové složení populace Česka. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace (65letých a starších) o 0,2 procentního bodu na 20,4 %, zatímco zastoupení dětské populace (0–14 let) a populace v produktivním věku (15–64 let) mírně vzrostlo. Migrační vlna z Ukrajiny tak lehce zbrzdila stárnutí obyvatelstva země. Průměrný věk obyvatel České republiky, plynule rostoucí od počátku 80. let 20. století, se v roce 2022 meziročně snížil o dvě desetiny roku na 42,6 let. Během posledních deseti let se zvýšil o 1,3 roku.

Rok 2022 se dále vyznačoval růstem počtu sňatků, kdy bylo uzavřeno 54,8 tisíce manželství, tedy meziročně o 8,0 % více. Celkem 60,4 % mužů a 70,2 % žen, nejvíce od roku 2008, uzavřelo první sňatek před dovršením věku 50 let, muži průměrně ve věku 32,5 roku, ženy ve věku 30,3 roku. U rozvodů pokračoval klesající trend z předchozího desetiletí. V roce 2022 bylo registrováno 19,8 tisíce rozvodů, tedy meziročně o 6 % méně a na necelých 38 % manželství končících rozvodem se snížila i úhrnná míra rozvodovosti.

Počet živě narozených meziročně výrazně poklesl o 10,5 tisíce na 101,3 tisíce dětí. Úhrnná plodnost se snížila na 1,62 dítěte připadajícího na jednu ženu reprodukčního věku. Přestože úmrtnostní podmínky v roce 2022 ještě ovlivňovala doznívající pandemie covid-19, počet zemřelých přesahující 120 tisíc osob byl nejnižší z pandemických let 2020 až 2022. Naděje dožití při narození stoupla u mužů oproti roku 2021 o 2,1 roku na 76,1 let, u žen o 1,5 roku na 82,0 let.