Z odpadní vody plyn pro domácnosti

9. 10. 2023 Obec a finance Energetika

Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodu. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě, která zásobuje domácnosti.

Tento způsob výroby biometanu pro běžnou distribuci představuje špičku v oblasti oběhového hospodářství. Vyrobený biometan může být použit nejenom pro vytápění v místních rodinných domech, ale i jako ekologické palivo v dopravě. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VAK HB) provozuje svou největší čistírnu odpadních vod v Perknově u Havlíčkova Brodu. Potenciál odpadní suroviny využívala tato čistírna už dřív, když z čistírenského kalu získávala hnojivo použitelné v zemědělství a bioplyn pro dvě kogenerační jednotky vyrábějící elektřinu a teplo. Nově vyrábí VAK HB i biometan.

ČOV Havlíčkův Brod a výroba bioplynu
ČOV Havlíčkův Brod a výroba bioplynu

Do veřejné distribuční sítě už proudí první kubíky tohoto obnovitelného plynu, který je svými vlastnostmi plně zaměnitelný se zemním plynem. Při jeho používání si odběratelé nevšimnou žádného rozdílu. Každou hodinu jde do biometanové úpravny 140 kubíků bioplynu. Do plynárenské distribuční soustavy se následně vtláčí až 90 kubíků biometanu za hodinu.

„Považujeme tento projekt za završení naší snahy snižovat energetickou náročnost čistírenského provozu, vylepšovat ekonomiku společnosti a zároveň podporovat udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Jedná se o příklad, jak dosáhnout energetické soběstačnosti čistíren odpadních vod, jejíž dosažení je v návrhu revize EU směrnice 91/271/EEC požadováno do roku 2040, a je také v souladu se současnými trendy v zahraničí, tedy transformací čistíren odpadních vod na zařízení na obnovu vodních zdrojů (Water Resource Recovery Facilities, WRRF),“ říká Jan Kadlec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

Výroba biometanu ze špinavé vody

Biometan v kvalitě pro distribuční síť se získává úpravou druhotné suroviny – bioplynu, který se jímá při anaerobní stabilizaci (vyhnívání) čistírenského kalu. Technologii pro výrobu biometanu dodal VAKu HB evropský lídr v oboru, společnost PRODEVAL. Tato společnost nainstalovala v ČR již čtvrtou jednotku a podílí se tak významnou měrou na dekarbonizaci českého plynárenství.

„Membránová separace je optimální technologií pro úpravu bioplynu na biometan. V rámci předúpravy je bioplyn nejprve vysušen a následně je odstraněn sirovodík, amoniak a podobné nežádoucí složky surového bioplynu. Pomocí polymerových membrán jsou v poslední fázi výroby biometanu odděleny molekuly metanu a oxidu uhličitého, přičemž čistý metan je po ověření kvality vtláčen do distribuční soustavy,“ vysvětluje Martin Vrtiška, ředitel společnosti PRODEVAL.

Podíl zeleného plynu v distribuci roste

„Dál zvyšujeme podíl tohoto obnovitelného plynu v naší síti. Havlíčkův Brod je pátou výrobnou biometanu, která dodává plyn do naší distribuční soustavy. Biometan posiluje energetickou nezávislost České republiky a jde ruku v ruce s podporou udržitelné ekonomiky, jejíž principy jako největší český distributor plynu rozvíjíme,“ říká Ivo Jirovský, Chief Asset Officer GasNetu, který má připojování výroben plynu na starosti.

Plynovody si s biometanem bez obtíží poradí. Zemní plyn i biometan jsou svými vlastnostmi zaměnitelné a plynárenská infrastruktura včetně regulace tlaku nebo měření spotřeby je na biometan plně připravena.

„Plyn před vstupem do distribuce kontrolujeme, aby všechny jeho parametry odpovídaly potřebným normám. Jeho kvalitu a množství sleduje náš dispečink on-line. Kromě toho k plynu přidáváme kvůli bezpečnosti typický zápach, protože stejně jako zemní plyn není ani biometan sám o sobě cítit,“ vysvětluje Ivo Jirovský z GasNetu.

Na celém svém distribučním území GasNet měsíčně vtláčí až 230 000 kubíků biometanu. S tímto obnovitelným plynem začal jako první distributor v Česku už v roce 2019, kdy ke své soustavě připojil bioplynovou stanici v Rapotíně na severní Moravě. Loni se k ní přidaly stanice v Litomyšli ve východních Čechách a v Horní Suché na Karvinsku. Letos začala biometan, kromě Havlíčkova Brodu, dodávat do sítě ještě bioplynka v Mladé Boleslavi.

Biometan by mohl v České republice do roku 2030 nahradit 10 až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu. V Česku je už více než 550 bioplynových stanic, které mohou vyrábět biometan.

Zdroj: GasNet, PRODEVAL