Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

11. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

Dokazuje to srovnání výsledků detailního měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu v zimních a letních měsících 2021–2023, které na 60 lokalitách Kraje Vysočina provedlo Centrum dopravního výzkumu.

Kraj Vysočina

Měření odborníci z této výzkumné instituce prováděli díky projektu podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Pro obce a kraj to znamenalo jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané v obcích dýchají.

Jak měření dopadla?

Srovnání ukazuje na výrazné zhoršení ovzduší v zimních měsících. „To ukazuje na významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na sledovaných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 14 z nich zjistili zvýšené koncentrace Benzo(a)pyrenu nad přípustnou hodnotou imisního limitu 1 ng•m−3“, vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Specifická byla zima v roce 2023

V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2022, což bylo patrně způsobeno nižší intenzitou vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. I přesto došlo meziročně ve srovnání zimních období v letech 2022–2023 ke zvýšení koncentrací této látky na 19 lokalitách Kraje Vysočina.

Zvýšeny byly i koncentrace aerosolových částí

Ty představují různorodou směs organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu.

Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit. Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje Vysočina 17×, konkrétně v zimě 2022 14×, v létě 2022 1× a v zimě 2023 2×.

V zimě 2023 byly naměřeny v průměru nižší koncentrace PM10 než v zimě 2022. Přesto ale došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 22 lokalitách v zimě v roce 2023 v porovnání se zimou předchozí.

Výsledky měření jsou veřejné

Občané se o nich mohou dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz  na interaktivní mapě výsledků.

Jak situaci zlepšit, navrhne obcím akční plán

Ten bude obsahovat sadu opatření ke snížení zmíněných nebezpečných látek v ovzduší. Připravili ho odborníci z firmy Bucek, s. r. o. V dokumentu se zaměří na domácí vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a také dopravu.