Vodovody místo provizorních suchovodů, MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody

11. 10. 2023 SFŽP ČR Dotace

V reakci na zhoršující se dostupnost vody a negativní dopady sucha v České republice vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mimořádnou dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Investice míří na výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících úpraven vody. Prostředky pomohou financovat připravené vodárenské projekty, které jsou navázány na již podpořený projekt v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na výstavbu kanalizace.

Státní fond životního prostředí ČR

Hlavním přínosem těchto investic do vodohospodářské infrastruktury je stabilizovat dodávky pitné vody v nejvíce zranitelných oblastech, kde dodávky vody řeší individuálně vlastními studnami a které jsou nejvíce ohroženy nevyhovující kvalitou vody nebo nízkou vydatností zdroje. Současně mají připraven nebo v běhu projekt na napojení na veřejný vodovod i na likvidaci odpadních vod.

K uvolnění dodatečných prostředků přistupuje rezort životního prostředí po poslední vyhodnocené výzvě v OPŽP, kdy byl řadě žadatelů schválen projekt na výstavbu kanalizace, ale jejich vodárenský projekt skončil pro enormní zájem takzvaně pod čarou. Neschválení dotace na vodovody pak v mnoha případech způsobilo zastavení stavebních prací i na kanalizaci. Vyhlášením výzvy dojde k doplnění a posílení výzev právě v oblasti pitné vody v OPŽP.

Dotační výzva vyhlášená pod číslem 9/2023 z NPŽP se zaměřuje primárně na podporu výstavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, a to napojením na stávající vodárenskou soustavu. V lokalitách, kde není nákladově efektivní napojení na vyšší vodárenskou soustavu, budou současně řešeny i zdroje vody včetně odpovídající úpravy vody.

O dotaci se mohou ucházet vlastníci veřejných vodovodů nebo kanalizací, tedy zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části, obchodní společnosti či zájmová sdružení. Podmínkou je schválená žádost na financování kanalizace v OPŽP.

K dispozici je ve výzvě celkem 700 milionů korun. Investiční podpora u jednoho projektu začíná na 3 milionech korun a pohybuje se od 30 % do 70 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na konkrétní aktivitě projektu.

O podporu se mohou zájemci hlásit přes Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS) na webu zadosti.sfzp.cz od 16. října 2023 do 31. ledna 2024.

Z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 bylo v tomto programovém období doposud schváleno 99 vodohospodářských projektů dotací ve výši 2,858 miliard korun.