Soběslav nastavila jasná a nediskriminační pravidla a vyhnula se tak trestu za protisoutěžní regulaci hazardu

19. 10. 2023 ÚOHS Ostatní

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřoval možný protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu ve městě Soběslavi. Případ uzavřel bez zahájení správního řízení, když město samo upravilo pravidla pro provozování hazardních her tak, aby byla v souladu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

ÚOHS

Úřad na základě obdrženého podnětu prověřoval obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her města Soběslav, která byla účinná od 1. 1. 2018. Z podkladů a informací získaných v rámci šetření získal Úřad podezření na možné narušení hospodářské soutěže na trhu provozování hazardních her v Soběslavi, neboť město zvolilo individualizovanou regulaci míst, na nichž lze provozovat hazardní hry, aniž by výběr těchto míst byl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.

Úřad městu Soběslav sdělil, že disponuje dostatečnými indiciemi pro zahájení správního řízení, avšak poskytl mu příležitost, aby stav samo napravilo. Město následně v průběhu srpna 2023 upravilo pravidla pro posuzování žádostí o zařazení adresních míst k provozování hazardních her na svém území. Pravidla nastavují transparentní proces možnosti zařazení dalších adresních míst do vyhlášky č. 3/2017 na základě žádosti, přičemž provozování hazardních her je pravidly zcela zapovězeno v městské památkové zóně a v jedné sociálně vyloučené lokalitě. Úřad vyhodnotil, že se jedná o objektivně ospravedlnitelná a nediskriminační pravidla, a tedy že v případě jejich dodržování ze strany města Soběslav nebude docházet k narušení hospodářské soutěže.

S ohledem na povahu posuzovaného jednání a odstranění možného protisoutěžního stavu Úřad ve věci nezahajoval správní řízení, ale prostřednictvím tzv. „soutěžní advokacie“ zajistil v daném případě efektivnější ochranu soutěžních podmínek na trhu.

Úřad v tomto případě uskutečňuje svůj dříve avizovaný záměr, že bude při možném porušení soutěžního práva ze strany orgánů veřejné správy při jejich součinnosti upřednostňovat rychlé odstranění soutěžního problému využitím soutěžní advokacie před zahájením správního řízení. Nedávná novela zákona o ochraně hospodářské soutěže také přinesla možnost, aby orgány veřejné moci navrhly závazky dostatečné k obnovení účinné hospodářské soutěže, při jejichž splnění dojde k rychlému a efektivnímu odstranění obav z narušení konkurence a Úřad následně upustí od uložení pokuty.