Legislativa v oblasti energetiky musí být jednoduchá, ale hlavně musí být platná a účinná

19. 10. 2023 SMO ČR Energetika

Energetická konference, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) minulý týden ve čtvrtek a pátek (12. a 13. 10. 2023), přinesla několik zásadních zjištění. V současné kritické situaci na poli energií nemá Česká republika zatím k dispozici ani aktualizované strategické dokumenty k energetice ani aktualizovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Stát v této oblasti dokonale zaspal.

Svaz měst a obcí České republiky

V řadě vystoupení zazněla kritika přípravy legislativních změn. Změny zákonů jsou vytvářeny pod časovým tlakem a je složité se v nich orientovat.

„Čím složitější je právní předpis, tím těžší je jeho implementace. Zejména Státní energetická koncepce musí být stabilní, čehož lze dosáhnout jen tak, že na ní bude shoda napříč všemi politickými stranami. Nemůžeme připustit, aby se měnila po každých volbách. Legislativa v oblasti energetiky musí být jednoduchá, ale hlavně musí být platná a účinná,“ říká Miroslav Žbánek, místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc, který spolu s výkonnou ředitelkou Svazu Radkou Vladykovou konferenci provázel slovem.

Fotografie ze zahájení konference
Fotografie ze zahájení konference

Starostové i další účastníci konference se shodují i na tom, že stát zaspal zejména v budování obnovitelných zdrojů energie, tzv. OZE. Na úrovni objektů vlastněných státem nejsou dostatečně řešeny ani energetické úspory.

„Municipality jsou mnohem dále než stát zejména v oblasti realizace energetických úspor,“ vysvětluje Radka Vladyková a pokračuje: „Pro rozvoj budování OZE potřebují obce a města stabilní a jednoduché právní prostředí. Dokud nebude schválena novela energetického zákona, tzv. LEX OZE II., tak není nic postaveno najisto. To je problém pro obce a města jako investory, právě absenci zákonné úpravy pro komunitní energetiku a nejistotu ohledně pravidel fungování tohoto modelu obce vnímají jako překážku, která brání rozvoji jejich energetických projektů. Návrh zákona navíc neobsahuje konkrétní detaily a podobu sdílení elektřiny, to by měl stanovit prováděcí předpis, ale určení způsobu rozdělování sdílené elektřiny zcela zásadně ovlivní ekonomiku projektů energetických společenství.“

Řečníci se se starosty shodli na nutnosti postavit komunitní energetiku na kvalitní energetické koncepci, která na základě městem formulované vize, potenciálu zdrojů a analýzy potřeb navrhne cíle a hlavní směry řešení pro vypracování kvalitního plánu. Nezbytná jsou data o spotřebách, která pomůže dodat energetický management.

„Na základě zpracované energetické strategie je vhodné upravit další strategické dokumenty, především územní plán tak, aby umožňoval rozvoj obnovitelných zdrojů a nestavěl zbytečné překážky,“ doplňuje Jiří Růžička, člen Předsednictva Svazu a místostarosta města Vsetín.

Pro realizaci strategií jsou kromě legislativních předpokladů nutné i dobře nastavené dotační podmínky. Finance na projekty komunální energetiky poskytuje Modernizační fond, zdroje čisté elektřiny na budovách podporuje také Operační program Životní prostředí a energetické úspory a prvky komunitní energetiky pro bytové i rodinné domy podporuje Nová zelená úsporám.

„Rozvoj energetických komunit musí být racionální. Je důležité posilovat motivaci obcí a měst, rozvíjet energetické komunity, investovat do energetické infrastruktury, jako jsou instalace obnovitelných zdrojů energie, dálkové vytápění, infrastruktura nabíjení a další. Musíme také myslet na ochranu životního prostředí a snažit se elektřinu vyrábět z obnovitelných zdrojů energie,“ vysvětluje Miroslav Žbánek.

Energetická konference Svazu měst a obcí ČR potvrdila, že o komunitní energetiku je mezi obcemi a městy zájem. Obce, města i jejich obyvatelé očekávají, že budou moci využít dostupné technologie od solárního panelu přes bioplynovou stanici po ukládání vlastní vyrobené energie do baterií. Pro obce a města je to logický krok, kterým zvýší svou soběstačnost, a při správném nastavení mohou získat do rukou účinný nástroj pro posílení svých rozpočtů.

„Svaz je takovou přenosnou distribuční soustavou mezi samosprávou a státem, i výstupy z této konference budeme předávat našim poslancům a senátorům,“ říká Žbánek. „Soustředíme na to, aby tato přenosová síť fungovala.“